www.nkrf.no » NKRF mener » Den vanskelige uavhengigheten

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Den vanskelige uavhengigheten

(NKRF mener | 22. februar 2011)

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har, på oppdrag fra KS Bedrift og Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), gjennomført en studie om kommunal revisjon og uavhengighet. Rapporten fra NIBR diskuterer ulike sider ved uavhengighetsbegrepet.

Rapporten fastslår at offentlige revisjonsmiljøer er vel så uavhengig som private revisjonsselskaper. Styrkene til offentlig revisjon er spisskompetansen revisor har på kommunal sektor.

- Den faktiske uavhengigheten styrkes gjennom at offentlige revisorer har liten frykt for å miste oppdrag, i motsetning til når revisjon er satt ut på anbud. Dette forsterkes ytterligere av at revisjon stiller store krav til innkjøpskompetanse på kommunens hånd, sier daglig leder i NKRF, Ole Kristian Rogndokken, i en kommentar.

Rapporten henviser til undersøkelser som viser at skifte av revisor ofte fører til kvalitetsreduksjon da innsikt og kjennskap til virksomheten som skal revideres er avgjørende. Med den offentlige revisjonsmodellen unngår man denne problematikken.

Kommuner som eier har ikke kommersielle interesser, i motsetning til private selskaper. Derfor kan uavhengighet i offentlig revisjon ikke tolkes ut fra et tradisjonelt eierskapsperspektiv. Det som derimot er viktig for en god og uavhengig revisjon, er en klar rollefordeling mellom den som reviderer og den som revideres. Rapporten fastslår derfor at den offentlige revisjonsmodellen de aller fleste norske kommuner og fylkeskommuner bruker, sikrer uavhengighet.

- Våre medlemmer har i alle år vært svært opptatt av sitt fag og etikk. Det vet vi bidrar til trygghet for kommuner og fylkeskommuner som revideres og dermed for fellesskapets verdier. Dette blir bekreftet gjennom rapporten, konkluderer Rogndokken. Nå har vi også tatt initiativ sammen med Riksrevisjonen for å utvikle et eget utdanningsløp for offentlig revisjon. Dette vil styrke den faglige integriteten ytterligere.

Direktør i KS Bedrift Bjørg Ravlo Rydsaa uttaler følgende om rapporten:

“Rapporten viser også at utviklingen med vekt på større fagmiljøer organisert gjennom interkommunale revisjonsselskaper har vær en riktig utvikling for å få en god revisjon i store deler av landet.”

Her kan du laste ned NIBR-rapport 2011:7 Den vanskelige uavhengigheten »

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til Nasjonal fagkonferanse for offentlig revisjon 2018

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

NKRFs høringsuttalelse til NOU 2018: 6 Varsling - verdier og vern

NKRF påpeker bl.a. at kommunens revisor og kontrollutvalg er blant aktuelle varslingsmottakere ved ekstern varsling til offentlige myndigheter.

Les mer »

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater

Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater ble lansert under Samlingen for kontrollutvalgssekretariater i Trondheim.

Les mer »

Ny veileder for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (KS)

En ny veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter vil gjøre det enklere å inngå og følge opp kontrakter.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Til toppen av siden

Topp