www.nkrf.no » NKRF mener » Frykter svake kontrollutvalg

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Frykter svake kontrollutvalg

(NKRF mener | 26. oktober 2011)

Kontinuiteten i landets kontrollutvalg er svak, svært få tar eller får gjenvalg til utvalgene. Dette er urovekkende. Kontrollutvalgene har en svært viktig rolle, hvor kompetanse og erfaring er avgjørende for å forstå Kommune-Norge.

Det er gjennom en undersøkelse NKRF har gjennomført blant medlemmer av kommunenes og fylkeskommunenes kontrollutvalg det avdekkes en rekke interessante funn, som for eksempel:

  • Bare en av tre har sittet i kontrollutvalget mer enn en periode.
  • Kun fire av ti ønsker gjenvalg, og erfaringsmessig vil mange av disse ikke få det.
  • En av tre får lavere godtgjøring enn det som gis i andre hovedutvalg i kommunen/fylkeskommunen.

Det er grunn til å være bekymret på vegne av landets kommuner. NKRF ber kommunestyrene og fylkestingene og partiene å rette søkelyset på valg av kontrollutvalgene. Vi har i inneværende periode sett en rekke saker hvor kontrollutvalgene har spilt en viktig rolle i avsløringer og avdekking av uregelmessigheter i kommuner og kommunal virksomhet. Kompetente kontrollutvalg er helt avgjørende for at innbyggerne skal føle trygghet for at fellesskapets verdier blir ivaretatt i henhold til lover og vedtatt politikk.

Undersøkelsen viser at det er dårlig kontinuitet i kontrollutvalgene. Med så stor utskiftingstakt vil det kreve mye informasjon og opplæring til kontrollutvalgsmedlemmene.

Det er avgjørende at både nye og gamle kontrollutvalgsmedlemmer raskt blir skolert opp etter de er valgt. Mange peker på i undersøkelsen at opplæring i regi av kontrollutvalgssekretariatene og revisor er mest nyttig. Kommunene og fylkeskommunene må sørge for å sette av midler til denne type opplæring.

I undersøkelsen fremkommer det også at medlemmer av kontrollutvalgene i mange tilfeller får lavere honorarer for sitt verv enn andre hovedutvalgsmedlemmer. NKRF mener dette kan være problematisk i forhold til rekrutteringen.

Vi tror ikke honorarets størrelse i seg selv vil avgjøre om en person vil stille til valg til kontrollutvalget, men lavt honorar kan oppfattes som et uttrykk for kommunestyrets og fylkestingets vurdering av hvor viktig kontrollutvalget er. Det kan påvirke viljen til å sitte i kontrollutvalget.

[Denne saken er nærmere omtalt på nettsidene til Kommunal Rapport 26. oktober 2011.]

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til Nasjonal fagkonferanse for offentlig revisjon 2018

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Styrker fylkeskommunene ved å flytte oppgaver (KMD)

Regjeringen har lagt fram Meld. St. 6 (2018–2019) om oppgaver til nye regioner.

Les mer »

Kommunene har klimautfordringer (DSB)

Kommunene jobber bra med samfunnssikkerhet, men kommunene må jobbe mer systematisk med klimaendringer.

Les mer »

Ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Bakgrunnen for ny anbefaling er endringer i lover og regler, internasjonal utvikling og erfaringer med bruken av anbefalingen.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Til toppen av siden

Topp