NKRFs høringsuttalelse til forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling


 

Arbeids- og sosialdepartementet
Postboks 8019 Dep

0030 OSLO


Oslo, 23. mars 2006

 

HØRING – FORSLAG TIL NYE REGLER OM ANSATTES YTRINGSFRIHET/ VARSLING 

Vi viser til departementets høringsbrev av 23.12.2005.  

Norges Kommunerevisorforbund støtter de fremlagte forslag som vil bidra til bedre vilkår for varslere av kritikkverdige forhold, og vi legger særlig vekt på bedre muligheter for å varsle om ulovlige forhold, bl.a. økonomiske misligheter og korrupsjon. 

I pkt 6.5.4 i rapporten fra arbeidsgruppen er det drøftet nærmere om arbeidsgiver skal pålegges en plikt til å vurdere tiltak eller om man skal gå lenger ved at arbeidsgiver pålegges å ha egne rutiner for varsling. Arbeidsgruppen konkluderer med det siste alternativet. Vi slutter oss til arbeidsgruppens konklusjon fordi det er avgjørende at det faktisk etableres rutiner og kanaler for varsling. I slike rutiner vil det være hensiktsmessig å etablere kanaler utenom ordinær tjenestevei, f.eks. til internrevisjonen, ekstern revisor eller kommunens kontrollutvalg. 

Vi vil peke på en mulig uklarhet i forslagene: I pkt 6.4.4.5 er ny bestemmelse i forvaltningsloven drøftet, og det foreslås ny bestemmelse (§ 13g).  I drøftingen står det bl.a. følgende øverst på side 113: 

Alternativet "har krav på innsyn i" sikter til tilfeller der de aktuelle opplysningene i dokumentet ikke kan unntas fra allmennhetens krav på innsyn etter offentlighetsloven eller annen bestemmelse om dokumentoffentlighet. 

Bestemmelsen og tilhørende drøfting kan oppfattes slik at alle ansatte i et forvaltningsorgan selv kan vurdere om dokumenter kommer inn under unntaksbestemmelsene i offentlighetsloven. Vi antar at det ikke har vært hensikten. I forvaltningsorganer vil man ha rutiner og fullmaktsstrukturer for hvem som vurderer dokumenter i forhold til offentlighetsloven, og det vil føre til uheldige konsekvenser dersom enkeltansatte kan omgjøre slike beslutninger. Vi ber departementet vurdere denne bestemmelsen og premissene for den nærmere.Vennlig hilsen
Norges Kommunerevisorforbund

Per Olav Nilsen
Styreleder


(23.3.06)