NKRFs høringsuttalelse til revisors redegjørelser og bekreftelser etter selskapslovgivningen


 

Den norske Revisorforening
Postboks 5864 Majorstuen

0308 OSLO


Oslo, 28. februar 2006

 

REVISORS REDEGJØRELSER OG BEKREFTELSER ETTER SELSKAPSLOVGIVNINGEN - HØRING

Vi viser til Deres høringsnotat av 10. november 2005 om endringer i RS 802 – Revisors redegjørelser og bekreftelser etter selskapslovgivningen. I denne omgang er det kun eksempelsamlingen med uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen som er på høring.

Det foreslås i høringsutkastet at RS 802 endrer systematisk plassering og nummerering fra revisjonsstandard RS 802 til standard for attestasjonsoppdrag SA 3802. Dette er begrunnet i at revisors redegjørelser og bekreftelser etter selskapslovgivningen ikke er revisjon av historisk regnskapsinformasjon. NKRF støtter forslaget til endring av systematisk plassering og nummerering.

Videre støtter NKRF også den generelle omleggingen fra uttalelser i kort form, som eksempelsamlingen er basert på i dag, til uttalelser i lengre form som inneholder de elementer som kreves av SA 3000.

NKRF har ingen merknader til forslagene til uttalelser i eksempelsamlingen som er på høring. Vi ønsker imidlertid å komme tilbake med eventuelle kommentarer da selve standarden og eksempelsamlingen for andre selskapsformer kommer på høring.


Vennlig hilsen
Norges Kommunerevisorforbund

Per Olav Nilsen
Styreleder


(28.2.06)