Nyheter fra 1999

Nyhetsarkiv: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1998


1999-12-22 Kommunerevisoren nr. 6/99
1999-12-22 Ny forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper
1999-12-22 Ny forskrift om lån og lånevilkår mv. for interkommunale selskaper
1999-12-22 Ny forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak
1999-12-22 Oppsummeringsbrev - Fylkes-KOSTRA fra KRD: oktober og desember
1999-12-17 Oppsummeringsbrev - KOSTRA fra KRD
1999-12-17 "Vil stryke 3,7 milliarder fra kommunale fond"
1999-12-03 Utvidelsen av   momskompensasjonsordningen er sanksjonert i statsråd (se pkt. 2)
1999-12-03 "Kontrollutvalgene har problemer"
1999-11-24 IT-veileder for KOSTRA-kommuner 1999
1999-11-24 F- 25/97 Presisering av kravene til dokumentasjon av opplæringstiltak i forskrift om tilskudd, regnskap, revisjon og kontroll (F-115-96)
1999-11-18 Brosjyren "Tilsyn og kontroll i kommuner og fylkeskommuner"
1999-11-12 Ny KOSTRA forskrift for 2000:
Forskrifter for forsøk med alternativ rapportering av økonomi og tjenestedata.  Endringene fra 1999 til 2000 finner du her.
1999-11-09 "Virus spres utenom vedlegg"
1999-11-09 KOSTRA-hovedveileder (PDF-format)
1999-11-09 Prosjektplan for KOSTRA 2000 - 2002
1999-11-05 KS skriver brev til finanskomiteen vedr. den nye revisorloven
1999-10-25 Loven om interkommunale selskaper trer i kraft fra 1. januar 2000
1999-10-25 Endringene i kommuneloven vedrørende kommunalt/ fylkeskommunalt foretak med tilhørende endringslov trer i kraft fra 1. januar 2000
1999-10-18 Kommunerevisoren nr. 5/99
1999-10-15 Verktøy fra KS for utvikling av kvalitetsindikatorer og kvalitetsmåling i kommunal virksomhet
1999-10-11 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon organisert som prosjekt er fastsatt som veiledende for god kommunal revisjonsskikk
1999-09-20 "Den nye revisjonsforskriften - hvor var KS?"
1999-09-02 "Den nye revisjonsforskriften - hvordan er det mulig?"
1999-08-26 Gjenvalg i Finnmarkforeningen
1999-08-16 Kommunerevisoren nr. 4/1999
1999-07-02 Kommunerevisoren nr. 3/1999
1999-07-01 "Kommunene får større frihet"
1999-07-01 "Kontroll i kommuner og fylkeskommuner i dag og i framtiden"
1999-06-09 "Tilsyn og kontroll i kommuner og fylkeskommuner ved et veiskille"
1999-05-27 "Kommuneregnskapet som styringsverktøy og informasjonskilde"
1999-05-05 "Klarer kommunene å kontrollere seg selv?"  Se også her
1999-04-16 Kommunerevisoren nr. 2/1999
1999-04-15 Mulig å spare mva i forbindelse med IT-kjøp
1999-03-25 "Klarer kommunene å kontrollere seg selv?"
1999-02-12 Kommunerevisoren nr. 1/1999


Kommunerevisoren nr. 6/1999 foreligger med bl.a. følgende innhold:
- Nye kontrollutvalg - nye utfordringer og muligheter (del 1)
- NKRFs 3. fagkonferanse - Humor og arbeidsglede som drivkraft
- Brukerforum '99 - Cinet Revisjon
- Undersøkelse om kontrollutvalg - Kontrollutvalgene i Kommune-Norge
- Konkurranseutsetting av kommunal revisjon
- NKRF og "Aure-utvalget" - Fremtidig organisering av kommunal revisjon
- Min mening om Aure-utvalget: Fylkesrevisjonene er mer enn uavhengige nok!, samt tre kommentarer til styrevedtaket
- Forvaltningsrevisjon med bakgrunn i forvaltningslovens §28 2. ledd - den interne klageadgangen
- NKRFs Landsmøte 2000 i Trondheim
- Lov og rett: Kommunelovens regler som skal sikre en kjønnsmessig balansert representasjon i kommunale nemnder
- 3 på konferansen
- NKRFs Landsmøte 2000 - valgkomiteen starter sitt viktige arbeide
- Oversikt over fagartikler i 1999
For mer informasjon om Kommunerevisoren (abonnement, annonsering mm) klikk her.

Brosjyren "Tilsyn og kontroll i kommuner og fylkeskommuner"
I løpet av de neste par ukene sender NKRF via revisjonsenhetene ut brosjyren "Tilsyn og kontroll i kommuner og fylkeskommuner" til samtlige kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter, medlemmer/varamedlemmer i kontrollutvalg, rådmenn og fagansvarlige for regnskap, samt en del andre aktuelle forbindelser.
Brosjyren finnes tilgjengelig i både HTML- og PDF-format (Hva er PDF-format?) og kan lastes ned ved å klikke her. God fornøyelse!

Kommunerevisoren nr. 5/1999 foreligger med bl.a. følgende innhold:
- Forvaltning, styring og kontroll - gjennomgang av teknisk sektor i en større kommune
- NKRFs lederkonferanse 1999
- År 2000 - en utfordring også for kontrollutvalget og revisjonen
- Artikkelprisen for 1998
- Presentasjon av Regnskapskomiteen
- Risiko forbundet med å være styremedlem i kommunale og interkommunale aksjeselskaper
- Min mening: Utfordringer og svakheter ved mindre revisjonsenheter
- Aure-rapporten - hva skjer videre?
- Min mening: To pillarer?
- Intervju med Bjørn Bråthen - den nye direktøren for NKRF servicekontor
For mer informasjon om Kommunerevisoren (abonnement, annonsering mm) klikk her.

Gjenvalg i Finnmark Kommunerevisorforening
Årsmøtet i Finnmark KRF gjenvalgte Tor Otto Gamst, Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon som leder.

Kommunerevisoren nr. 4/1999 foreligger med bl.a. følgende innhold:
- Konkurranseutsetting - døgnflue eller ny hverdag for kommunal sektor?
- Hvor går veien? - Fra fylkesrevisorkonferansen 1999
- Temadag og årsmøte i Hedmark kommunerevisorforening
- Intervju med Øyvind Sunde
- Lov & rett
- Forvaltningsrevisjon i Trondheim kommune - Enkeltvedtak om spesialundervisning
- Revisjonsrapport vedr. oppholdsbetaling i institusjon i Hallingdalskommunene
- Egne kirkeregnskap - hvor står vi i dag?
- Kommunerevisjonen i Norge - kvalifisert eller beskyttet?
- Samarbeidsprosjekt vann- og avløpsområdet - Revisjonsdistriktene i Nord-Trøndelag
- NKK - Landsmøte i Alta
- Troms kommunerevisorlag - 50 år
For mer informasjon om Kommunerevisoren (abonnement, annonsering mm) klikk her.

Kommunerevisoren nr. 3/1999 foreligger med bl.a. følgende innhold:
- Arbeidsform - mer tilpasset kontrollutvalgets tilsynsfunksjon?
- Kommunestyrets overordnede tilsyn og kontroll med kommunale selskaper
- Kommunene - bør de fritt kunne velge revisjon?
- Kommuneregnskapet - replikk
- Moms og milleniumsskiftet
- "Kreativ bokføring" og uregelmentære uttak - vurdering av dom mot kommunekasserer - Melding fra landsmøtekomiteen - ett år igjen
- Revisjon ved bruk av edb - "look to Møre"
- Foreløpig oversikt over høringsuttalelsene til Aure-utvalgets rapport
- Kunnskap som strategisk ressurs
- Forvaltningsrevisjonsprosjekt - boligforvaltning ved somatiske sykehus
- Høringsuttalelse - standard for forvaltningsrevisjon
For mer informasjon om Kommunerevisoren (abonnement, annonsering mm) klikk her.

Kommunerevisoren nr. 2/1999 foreligger med bl.a. følgende innhold:
- Konkurranseutsetting av kommunal revisjon - Dok nr 8:7
- Kontrollutvalgets virksomhet sett fra Kommunenes Sentralforbunds ståsted
- Framtidig kompetansebehov for kommunerevisor
- Revisjonsstandardene - brysomme tilleggskrav eller nyttig veiledning?
- Miljørevisjon i Trondheim kommune
- Kommuneregnskapet som styringsverktøy og informasjonskilde
- Hjem-arbeid  -  tjenstereiser eller ikke?
- Rutinar for eigenbetaling i den kommunale legetensta
- Seminar for styremedlemmer i kommunale a/s
- Kvalitetskontrollkomiteen - Årsmedling for 1998
For mer informasjon om Kommunerevisoren (abonnement, annonsering mm) klikk her.

Kommunerevisoren nr. 1/1999 foreligger med bl.a. følgende innhold:
- Kommunale foretak og interkommunale selskaper
- Delegering av beslutningsmyndighet - konsekvenser for revisjonsrisiko og kontrollopplegg
- Konkurranseutsetting av kommunal revisjon?
- Nye budsjett- og rekneskapsreglar for kommunar
- Revisjonsstøtteverktøyet Cinet Revisjon
- Min mening - Bitre nederlag
- Revisjon ved bruk av edb - "look to Denmark"
- Min mening - Egen autorisasjonsordning
For mer informasjon om Kommunerevisoren (abonnement, annonsering mm) klikk her.
(12.2.1999)

Next Page