Nyheter fra 2000

Nyhetsarkiv: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 1999, 1998


2000-12-22 KRDs pressemelding om opprettelsen av register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)
2000-12-21 KRDs informasjon til fylkesmennene vedr. register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)
2000-12-21 Oppsummering av KOSTRA-spørsmål
2000-12-21 NKRFs kurstilbud i 2001
2000-12-19 Ny forskrift av 15.12.00 om årsregnskap og årsberetning med vedlegg og merknader
2000-12-19 Ny forskrift av 15.12.00 om årsbudsjett med vedlegg
2000-12-18 Ny forskrift av 15.12.00 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner ("KOSTRA-forskriften") med vedlegg og merknader
2000-12-18 Forskrift til den nye personopplysningsloven  Se også her.
2000-12-15 Kommunerevisoren nr. 6/00
2000-12-13 "56 kommuner settes under kontroll"  Se også her.
2000-12-12 NKRFs kursoversikt for 2001 (PDF-format)
2000-12-11 "Fra kommentarer til praktiske råd. Ny utgave av boka om kontrollutvalg"
2000-12-11 "Mangel på lisensstyring i virksomheter"
2000-12-08 Prosjekt for fornyelse av kommunal revisjon - PRO.REV.2001
2000-12-06 Nye tall fra Kommunal monitor
2000-12-04 Kommuneark 2000 - Nøkkeltall for behov og tjenestetilbud på kommunenivå
2000-11-30 KRD-nytt nr. 5/2000
2000-11-27 "Fylkeskommunenes drift og framtid - regjeringens veivalg"
2000-11-23 Register for betinget godkjenning og kontroll, jf. kommuneloven §59a
2000-11-20 "Merverdiavgift - forhold av betydning ved anskaffelser til kommuner"
2000-11-17 "Virus-alarm fra eksperter"
2000-11-15 "Årets første julevirus"
2000-11-14 Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) Om lov om stiftelser (stiftelsesloven)
Kommunal revisjons valgbarhet foreslås videreført. Se forslag til §43 tredje ledd her.
2000-11-14 Aps landsmøtevedtak vedrørende sykehus og fylkeskommunen
2000-11-09 Foreningen for god kommunal regnskapsskikk er stiftet
Se også 1, 2, 3 og 4.
2000-11-08 Avtalefestet ferie (KS B-rundskriv nr. 23/2000)
2000-11-05 Ot.prp. nr. 13 (2000-2001) vedr. lov om endring av regnskapsloven
Se også her.
2000-11-03 Lederskifte i forvaltningsrevisjonskomiteen
2000-11-02 "Ny personopplysningslov"
2000-11-02 "40 kommuner trikset med 80 millioner skattekroner"
2000-11-01 "Finansdepartementets arbeid med regnskapsspørsmål"
2000-11-01 Prosjekt om rammeavtaler og forsyningsrutiner
2000-11-01 Fakturakostnader i kommunesektoren
2000-10-30 "Likviditetsreserve misvisande omgrep"
2000-10-24 "Unikt leverandørsamarbeid"  Se også her.
2000-10-20 Kommunerevisoren nr. 5/00
2000-10-20 Gjenvalg av styreleder for Cinet Revisjons Brukerforum
2000-10-20 Styrings- og informasjonshjulet for helse og sosialtjenesten i kommunene (SHD: I-0995)
2000-10-09 Ny utgave av boken "Tilsyn og kontroll i kommuner og fylkeskommuner - kontrollutvalgets og dets oppgaver" er kommet.
Se også her.
2000-10-09 "For mange B-politikere i kontrollutvalg"
2000-09-29 NKRFs styre velger ny strategi:
Én enhet for kommunal revisjon i Norge
2000-09-29 "Likviditetsreserven som begrep bør fjernes"
2000-09-29 Ny leder i Sogn og Fjordaneforeningen
2000-09-28 Møtereferat fra KOSTRA regnskapsgruppe
2000-09-22 Oppsummering av KOSTRA-spørsmål
2000-09-18 "Ny offentlig sektor - Oppgavefordelingsutvalgets innstilling (Fylkeskommunenes framtid)"
2000-09-16 "Kontrollutvalgenes rolle"
2000-09-08 "Si fra mens du er forbanna!"
2000-09-05 Oppsummering av Fylkes-KOSTRA-spørsmål
2000-09-01 Forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv 2000
2000-09-01 Nøkkeltall for behov og tjenestetilbud på kommunenivå fra SHD
2000-09-01 KS' debattopplegg til høring om oppgavefordeling
2000-09-01 "Forskergruppe slakter kommuneregnskapet"
2000-08-21 Oversikt over lovfortolkninger fra KRD
2000-08-21 Oppsummering av KOSTRA-spørsmål
2000-08-21 Kommunerevisoren nr. 4/00
2000-08-10 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune (Oppgavefordelingsutvalgets utredning)
2000-08-04 H-08/00 Kommuneøkonomiproposisjonen 2001 - Informasjonsrundskriv fra KRD
2000-08-04 Høring - KRDs utkast til forskrifter i medhold av kommuneloven (Regler om økonomisk planlegging og forvaltning)
2000-08-04 Fylkesordførerkollegiets uttalelse om Oppgavefordelingsutvalgets tilrådinger (Word-format)
2000-08-03 Oversikt over bilag til forskrifter for budsjettering og regnskapsføring i KOSTRA-kommunene
2000-08-03 Oppsummering av KOSTRA-spørsmål
2000-08-02 Endringer gjeldende fra 1.1.01 i kommuneloven mm som følge av nye økonomibestemmelser
2000-07-08 Oppgavefordelingsutvalgets rapport m.m.
2000-07-08 Sør-Trøndelagforeningen første lokalforening med egen hjemmeside
2000-06-27 "Utvikling i kommunesektoren" Foredrag av statssekretær Audun Tron på NKRFs landsmøterong>
2000-06-24 Finansdepartementet foreslår å utsette ikrafttredelsen av regnskapslovens kap. 2 til 1.1.2002
2000-06-23 "Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse?" En gjennomgang av internasjonale og nasjonale erfaringer. Se også her.
2000-06-22 Ny leder i Oslo og Akerhusforeningen
2000-06-21 KOSTRA IT kommune
2000-06-20 Vedtak på NKRFs landsmøte
2000-06-19 Nye komiteer i NKRF
2000-06-19 Nytt styre i NKRF
2000-06-19 Oppsummering av  KOSTRA-spørsmål
2000-06-19 Ny leder i Vestfoldforeningen
2000-06-09 Ny utgave av boken Kommunal revisjonsmetodikk   (Bestilling)
2000-06-08 Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS) i KOSTRA (rapport fra Sosial- og helsedepartementet)
2000-06-07 KRD-rundskriv H-16-98: Kap. 550 post 61 kommunale næringsfondrong
2000-06-07 Kommunerevisoren nr. 3/00
2000-06-05 Kommunalkomiteens innstilling om nye økonomibestemmelser til Odelstinget (Innst. O. nr. 82 1999-2000)
2000-05-30 Kommuner som deltar i KOSTRA for regnskaps- og rapportåret 2001
2000-05-26 "Fra reaktiv refser til proaktiv medspiller?" (PDF-format)
2000-05-23 Referat fra regnskapsgruppe KOSTRA
2000-05-19 En oversikt fra NKK over nye økonomibestemmelser i kommuneloven
2000-05-12 Ny leder i Opplandforeningen
2000-05-12 Oppsummering av KOSTRA-spørsmål
2000-05-03 Oppsummering av KOSTRA-spørsmål
2000-05-03 Taushetsplikt for folkevalgte (rundskriv fra KRD)
2000-04-28 "Redusert statlig kontroll med kommunene"
2000-04-12 Kommunerevisoren nr. 2/00
2000-04-01 Justisdepartementets lovavdeling med uttalelser om offentlighetsloven og kulturinstitusjoner
2000-04-01 "Kan spare millioner"
2000-03-31 Kommuneloven - tolkninger fra departementet (rundskriv fra KRD)
2000-03-30 "Hva skal kommuneloven styre?"
2000-03-30 Nye forskrifter om grense for når overformynderiet skal forvalte midler og om plassering av umyndiges midler
2000-03-22 Foreløpige nøkkeltall fra KOSTRA-prosjektet
2000-03-14 Oppsummering av KOSTRA-spørsmål
2000-03-10 "Bekymret for svekket politisk styring av fylket"
2000-03-09 "Fortsatt kontroll i Buskerud"
2000-03-09 "Politikere mister innsynsrett ved fristilling"
2000-03-08 Ny personopplysningslov fastsatt av Stortinget
2000-03-07 Forslag til lov om elektronisk signatur mv Se også her: 1 og 2
2000-03-07 "Kommunene mangler konsesjon" Se også her
2000-02-25 "Er det bare kontrollutvalgene som må skjerpe seg?"
2000-02-23 Oppsummering av KOSTRA-spørsmål
2000-02-18 Fylkes-KOSTRA spørsmål
2000-02-16 Gjenvalg i Østfoldforeningen
2000-02-15 Oppsummering av KOSTRA-spørsmål
2000-02-15 Offentlighetslovutvalgets mandat
2000-02-15 Revidert utgave av håndboken for overformynderiene
2000-02-10 Kommunerevisoren nr. 1/00
2000-02-09 "Kontrollutvalgene må skjerpe seg!"
2000-02-07 Oppsummering av KOSTRA-spørsmål
2000-02-07 Kommuneark 1999 (SHD): Høyt eller lavt nivå på de kommunale tjenestene?
2000-02-04 Oppsummering av KOSTRA-spørsmål
2000-02-03 Referat fra KOSTRA-selvkostgruppens møte
2000-02-01 Oppsummeringsbrev: Fylkes-KOSTRA
2000-01-24 Ny nettportal til offentlige informasjonstjenester åpnet
2000-01-18 Oppsummering av KOSTRA - spørsmål
2000-01-03 Servicekontoret runder 10 år!


Lederskifte i forvaltningsrevisjonskomiteen
Stein Ove Songstad, Fylkesrevisjon i Hordaland har av personlige årsaker bedt om å bli fritatt fra sitt verv som leder av forvaltningsrevisjonskomiteen. Gjertrud Aas Moen, Hedmark fylkesrevisjon har sagt seg villig til å overta ledervervet. Øivind Nyhus, Sør-Oppland revisjonsdistrikt rykker opp som fast medlem av komiteen.

Gjenvalg av styreleder for Cinet Revisjons Brukerforum
Kjetil Bjørnsen, Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal ble gjenvalgt som leder av styret for Brukerforumet for Cinet Revisjon på et møte i Brukerforumet i Ålesund den 17. oktober.

NKRFs styre velger ny strategi: Èn enhet for kommunal revisjon i Norge
Styret i NKRF har i styremøte 27. september 2000 fattet enstemmig vedtak om å initiere og intensivere arbeidet med etablering av én enhet for kommunal revisjon i Norge. Det er styrets klare intensjon med vedtaket å forbedre vår konkurransekraft, skape et attraktivt, kompetent og fleksibelt arbeidsmiljø og sikre vår uavhengighet.

Begrunnelse:
Gjennom etableringen av et bredt fagmiljø ønsker vi å videreutvikle en kvalitetsmessig, effektiv og enhetlig revisjon av kommuner og fylkeskommuner for å sikre en god økonomiforvaltning i kommune-Norge.

Det skal skje gjennom sikring av uavhengighet og et bredt tilbud på faglig kompetanse til kommunene/fylkeskommunene, og som derved kan bidra til å effektivisere de offentlige tjenestene. Kommunene/fylkeskommunene skal få en helhetlig oppfølging av forvaltningen uavhengig av hvordan virksomheten er organisert, og vi ønsker å ta vare på våre klare fortrinn i forhold til privat revisjon.

Gjennom denne strategiske satsningen skal vi bli mer fleksible, mindre sårbare og enda mer kundefokusert.

Ny leder i Sogn og Fjordaneforeningen
Marianne Vara, Fylkesrevisjonen i Sogn og Fjordane er blitt ny leder i Sogn og Fjordane KRF. Vara overtar etter Johan Julius Moe.

Sør-Trøndelagforeningen første lokalforening med egen hjemmeside
Sør-Trøndelag kommunerevisorforening har som første lokalforening i NKRF, etablert egen hjemmeside (www.stkrf.org). Her finner du mye interessant stoff, bl.a. en del forvaltningsrevisjonsprosjekter.

Ny leder i Oslo og Akershusforeningen
Årsmøtet i Oslo og Akershus KRF valgte Karin Klemsdal, Follo distriktsrevisjon til ny leder. Klemsdal overtar etter Pål Ringnes.

Vedtak på NKRFs landsmøte
NKRF avholdt sitt landsmøte fredag 16. juni på Royal Garden i Trondheim. Utover ordinære landsmøtesaker som beretning, regnskap og budsjett ble bl.a. følgende vedtak truffet:

 • obligatorisk etter- og videreutdanning for medlemmene innføres med virkning fra 1.1.01.
  Ordningen går i korthet ut på et krav om å gjennomføre h.h.v. 105 og 63 timer relevant etter- og videreutdanning innenfor en 3-årsperiode for h.h.v. ansvarlige revisorer og øvrige ansatte (dersom ansvarlig revisor ikke oppfyller kvalifikasjonskravsforsriften, skal i tillegg en ansatt som tilfredsstiller kravene i forskriften gjennomføre 105 timer etter- og videreutdanning).
 • diverse endringer i forbundets organisasjon og vedtekter:
  - redaksjons- og PR-komiteen reduseres til en ren redaksjonskomite for Kommunerevisoren (tre medlemmer). Styret får hovedansvaret for PR-arbeidet.
  - revisjonskomiteen deles i en revisjonskomite og en forvaltningsrevisonskomite (begge med tre medlemmer)
  - landsmøteperioden reduseres fra 3 til 2 år
  - servicekontoret tillegges en del nye oppgaver (redaksjonelt ansvar for Kommunerevisor Håndbok, etterutdanningskomiteens praktiske gjøremål, sekretær- og kassererfunksjonen for styret)
  - styret får fullmakt til å utrede og eventuelt iverksette en ordning med generalsekretær innen 31.12.00. Servicekontorets oppgaver og ansvar må vuderes i denne sammenheng. Styrets forslag behandles på lederkonferansen 2000 før styret iverksetter vedtaket.
 • valg av nytt styre og komiteer

Under festmiddagen ble Leif Aarebrot tildelt forbundets hederstegn med diplom i gull, mens Finn-Egil Aure, Arvid Hanssen og Tor Solbjørg ble tildelt ditto i sølv. Oversikt over innehavere av forbundets hederstegn finner du her.

Ny leder i Vestfoldforeningen
Årsmøtet i Vestfold KRF valgte Geir Pedersen, Fylkesrevisjonen i Vestfold til ny leder. Pedersen overtar etter Arild Lohne.

Ny leder i Opplandforeningen
Årsmøtet i Oppland KRF valgte Åge Sandsengen, Valdres kommunerevisjon til ny leder. Sandsengen overtar etter Ingulf Brandsarbakken.

Gjenvalg i Østfold Kommunerevisorforening
Årsmøtet i Østfold KRF gjenvalgte Villy Tjerbo, Østfold fylkesrevisjon som leder.

Servicekontoret runder 10 år!
NKRF servicekontor ble etablert 1. januar 1990. Servicekontoret har siden den gang vokst fra én ansatt til fem ansatte i jubileumsåret. Medlemsopplsutningen er 100%, det vil i dag si 100 revisjonsenheter fordelt på 73 distriktsrevisjoner, 18 fylkesrevisjoner og 9 kommunerevisjoner.
Jubileet vil bli markert i forbindelse med et arrangement fredag 14. januar 2000. En jubileumsberetning for servicekontorets første ti år vil bli utarbeidet og distribuert senere i år.

Next Page