Nyheter fra 2001

Nyhetsarkiv: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2000, 1999, 1998


2001-12-21 Varsel om ny virus fra Norman
2001-12-20 Ny RS 570 Fortsatt drift vedtatt
2001-12-20 Forslag til AS 100 Attestasjonsoppdrag på høring
2001-12-20 Forslag til ny RS 240 Misligheter og feil på høring
2001-12-19 Leasingavtaler i kommunesektoren: Lokal handlefrihet ønskelig (KRD pressemelding nr. 192/2001)
2001-12-19 Skatteinngang og beregninger
2001-12-18 Dokument nr. 3:5 (2001-2002) Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes stedlige arbeidsgiverkontroll i PDF-format
2001-12-18 Seminar om personopplysningsloven og kommunene i regi av Datatilsynet
2001-12-17 NKRFs kursoversikt for 2002
2001-12-13 "Forbundslederen har ordet"
2001-12-13 Kommunerevisoren nr. 6/01
2001-12-13 Lederskifte i kvalitetskontrollkomiteen
2001-12-11 Skattesatser for 2002
2001-12-11 Lønns- og trekkoppgaver for 2001 (RF 10158)
2001-12-10 Kredittilsynets rundskriv nr. 32/2001 av 6.12.01 - Standardvedtekter for kommunal pensjonskasser
2001-12-03 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon organisert som prosjekt gjøres gjeldende som god kommunal revisjonsskikk fra 1.1.02
2001-12-03 KRD-nytt nr. 6/2001
2001-11-28 Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor - Nasjonal erfaringskonferanse i regi av KRD 31.1.02
2001-11-23 Datatilsynets SPOR 4/01
2001-11-21 KUFs rundskriv F-45-01 - Ny særavtale av 13.10.01
2001-11-21 KRDs oppfølging av oppgavemeldingen - vurdering av fylkeskommunenes oppgaver
2001-11-19 Ny utgave fra Kommuneforlaget av boken "Offentlighetsloven og kommunene"
2001-11-19 Endringer fra 2001 til 2002 i funksjoner (KOSTRA)
2001-11-14 Prosjektplan for gjennomføring av "Det nye fylket"
2001-11-07 Oppsummering av KOSTRA-spørsmål - fylkeskommer
2001-11-07 Oppsummering av KOSTRA-spørsmål
2001-10-30 Gjenvalg i Rogalandforeningen
2001-10-30 Ny politisk ledelse i KRD
2001-10-26 NKKs utkast til finansforvaltningsreglement
2001-10-25 Fortsatt skattefritak for lønnstrekk for ansatte med hjemme-pc
2001-10-25 Lederkonferansen enstemmig for å videreføre PRO.REV.2001
2001-10-25 Ny forening for kommunale revisorer i Sverige (SKYREV)
2001-10-25 "Milliardtap på aksjer i kommuneregnskapene" (KR)
2001-10-19 Informasjonshefte fra KS om merverdiavgiftsloven og kommunene
2001-10-17 KRD-nytt nr. 5/2001
2001-10-15 Regnskapsskjema 1A og 2A og KOSTRA-arter
2001-10-10 Høringsutkast til forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen
2001-10-10 "Forbundslederen har ordet"
2001-10-10 Kommunerevisoren nr. 5/01
2001-10-08 Datatilsynet om etablering av internkontroll i h.h.t. personopplysningsloven (PDF-format)
2001-10-04 KRDs retningslinger for fremtidig statlig regelverk rettet mot kommunesektoren
2001-10-04 "Bråstopp for utbyggingsgebyr" (KR)
2001-10-01 Ole Kristian Rogndokken på plass for servicekontoret på Gjøvik
2001-10-01 The Common Assessment Framework (CAF) - En kvalitetsmodell for offentlig sektor
2001-09-27 KRD rundskriv H-2123 Veileder - lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59
2001-09-21 Veileder fra KS om bestiller- og utførermodellen
2001-09-19 Nytt nettsted om helse, miljø og sikkerhet (HMS)
2001-09-17 KOSTRA - ansvars- og oppgavefordeling i Kommunalavdelingen i KRD
2001-09-14 SHDs nøkkeltall for behov og tjenestetilbud på kommunenivå
2001-09-13 Datatilsynets SPOR 3/01
2001-09-11 Diverse informasjon fra SHD om statlig sykehusovertakelse
2001-09-10 www.samarbeidsbanken.no er åpnet
2001-09-10 Ny leder i Vest-Agderforeningen
2001-09-05 KRD-nytt nr. 4/2001
2001-09-05 Ny bok fra Universitetsforlaget: Personopplysningsloven - kommentarutgave
2001-09-03 "Kommune-Norge: Fra politikk til marked?"
2001-08-24 Ny leder i Nordlandsforeningen
2001-08-22 Ole Rødal på plass for servicekontoret i Molde
2001-08-22 KRDs handlingsplan for fornyelse
2001-08-16 "Nye lover likestiller nettet" (CWN)
2001-08-15 Ny utgave fra Kommuneforlaget av boken "Forvaltningsloven og kommunene"
2001-08-14 Gjenvalg i Buskerudforeningen
2001-08-13 "Forbundslederen har ordet"
2001-08-13 Kommunerevisoren nr. 4/01
2001-07-19 Oppsummering av KOSTRA-spørsmål
2001-07-18 Kommunene og personopplysningsloven: -Konsesjons- eller meldeplikt?
2001-06-29 KRD-rundskriv H-25/01 Stortingets behandling av kommuneproposisjonen 2002 og revidert nasjonalbudsjett 2001 – konsekvenser for kommunesektoren
2001-06-29 Ny utgave fra Kommuneforlaget av boken "Kommuneloven med kommentarer"
2001-06-28 NHD om offentlige anskaffelser
2001-06-27 Skatteetaten om forskuddstrekk i feriepenger
2001-06-27 KD-rundskriv V-7/01 Orientering om tilskuddsordningene for 2002
2001-06-27 Faktaark fra Datatilsynet: Adgangskontroll og personopplysningsloven
2001-06-25 "Forbundslederen har ordet"
2001-06-25 Kommunerevisoren nr. 3/01
2001-06-25

Forskrift om endring av forskrift 25. juni 1999 nr. 711 om ikrafttredelse av og overgangsregler til lov av 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

2001-06-25 Forskrift om offentlige anskaffelser - veileder
2001-06-25 Gjenvalg i Sør-Trøndelagforeningen
2001-06-18 Ny lov om stiftelser
2001-06-18 Ny lov om elektronisk signatur fra 1. juli 2001
2001-06-18 Ny lov om helseforetak m.m. med delvis ikrafttredelse fra 1. juli 2001
2001-06-18 Publiserte KOSTRA-tall - nøkkeltall og grunnlagsdata
2001-06-18 Momsreformen: Vedtatte forskrifter og fortolkningsuttalelser
2001-06-18 Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser fra 1. juli 2001
2001-06-18 Møtereferat fra KOSTRA-regnskapsgruppe
2001-06-12 "Nye regler for offentlig innkjøp"
2001-06-08 Finansdepartementet med eget nettsted om momsreformen 2001
2001-06-08 KOSTRA IT 2001 rapporteringen
2001-06-08 Nye ledere i Møre og Romsdalsforeningen og Nord-Trøndelagforeningen
2001-06-07 Sosialkomiteens innstilling (Innst.O.nr.118 (2000-2001)) om lov om helseforetak m.m.
2001-06-06 Kommunalkomiteens innstilling (Innst.S.nr.307 (2000-2001)) om kommune, fylke, stat - en bedre oppgavefordeling
2001-06-05 KRD-nytt nr. 3/2001
2001-05-31 Oppsummering av KOSTRA-spørsmål
2001-05-28 "Ny kritikk mot KOSTRA"
2001-05-23 Ny bok fra Kommuneforlaget: "Kommunale selskaper og foretak"
2001-05-23 NHD om ikrafttredelsen av ny forskrift om offentlige anskaffelser og anvendelsen på igangsatte anskaffelser
2001-05-16 Praktisk bruk av KOSTRA og måling av brukertilfredshet i kommunens planlegging og styring
2001-05-16 Nye ledere i Tromsforeningen og Hedmarkforeningen
2001-05-14 Ny forskrift om gjennomføring av praktisk prøve for revisorer
2001-05-11 St.prp. nr. 82 (2000-2001) - Kommuneøkonomiproposisjonen 2002
Se også her (Odin) og her (KR).
2001-05-08 Møtereferat nr. 1/2001 fra KOSTRA-regnskapsgruppe
2001-05-04 Ny stiftelseslov har passert Odelstinget - kommunal revisjons valgbarhet videreføres, jf. § 43 tredje ledd
2001-05-04 KRD-rundskriv H-15/01 - Kommuneloven og interkommunale selskaper - tolkninger fra departementet 2000
2001-05-02 Styreleder Halvard Kleven på plass i Munkedamsveien
2001-05-02 Om PRO.REV.2001 på www.ks.no
2001-04-27 "Kommunerekneskap - det meste med det gamle"
2001-04-27 SHD-rundskriv I-21/01 - Kontroll med registrering aantall psykisk utviklingshemmede i kommunene, jf. også SHD-rundskriv I-14/01
2001-04-26 "Forbundslederen har ordet"
2001-04-26 Kommunerevisoren nr. 2/01
2001-04-26 "Skuffende innkjøpsregler"
2001-04-26 "Hvert tredje dataprogram brukes ulovlig"
2001-04-24 Ole Rødal er ansatt som ny rådgiver på servicekontoret
2001-04-20 Sentralstyret i KS er positive til NKRFs fornyelsesprosjekt (PRO.REV.2001)
2001-04-20 "Nei til strengere innkjøpsregler"
2001-04-20 Endringer i offentlighetsloven og forvaltningsloven
2001-04-17 "Effektivisering av norsk helsevesen"
2001-04-09 Kommuners skatteplikt ved salg av aksjer/andeler i (holding)selskap som eier aksjer i selskap som driver produksjon m.v. av vannkraft
2001-04-09 Lovutvalg skal se på umydiggjøring og vergemål
2001-04-06 Ot. prp. nr. 66 (2000-2001) Om lov om helseforetak m.m.
SHDs pressemelding finner du her.
2001-04-05 Statsministerens tale til KSs møte for landets ordførere og fylkesordførere
2001-04-04 KRD-nytt nr. 2/2001
2001-03-30 Offentlig utvalg skal utarbeide forslag til nye bestemmelser om registrering, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger
2001-03-30 St meld nr 31 (2000-2001) Kommune, fylkes, stat - en bedre oppgavefordeling Se også her
2001-03-30 Oppfølging av merverdiavgiftsreformen 2001 - utkast til forskrifter mv.
2001-03-30 Informasjon om mva-reformen fra Skatteetaten
2001-03-26 "Kommunesektoren og vårt velferdssamfunn. Hvor går utviklingen?"
2001-03-22 "Større krav til kommunale innkjøp"
Se også her (NHDs høringsnotat) og her (forslag til forskrift)
2001-03-22 "Bare en av fem KOSTRA-rapporter ble godkjent"
2001-03-22 Informasjon om mva-reformen fra Finansdepartementet
2001-03-16 KOSTRA - ureviderte nøkkeltall 2000 fra SSB
2001-03-15 KS oppnevner kontaktperson til prosjekt for fornyelse av kommunal revisjon - PRO.REV.2001
2001-03-15 "Trusler mot personvernet"
2001-03-07 Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning
Se også KRDs pressemelding
2001-03-06 "Utenlandske aksjer blir tillatt likevel"
2001-03-06 Finansdepartementet sender klagesakene vedrørende revisorloven tilbake til Kredittilsynet
2001-03-02 NOU 2001: 10 Uten penn og blekk Se også her
2001-03-02 Skattefri hjemme-PC fra arbeidsgiver – fritakets rekkevidde ved lønnstrekkordninger mv. som finansieringsmåte
2001-03-02 "Informasjonssikkerhet og personvern"
2001-02-28 "Forbundslederen har ordet"
2001-02-28 Kommunerevisoren nr.1/01
2001-02-28 Etablering av Datakrimsenter ved ØKOKRIM
2001-02-28 Ny utgave av boken: Kommuneregnskapet wpe1.gif (1051 bytes)
(Til bestillingsskjema)
2001-02-28 Ny forskrift om årsregnskap m.m. for pensjonskasser
2001-02-27 "Personopplysningsloven og internkontroll"
Se også: "Nye krav og plikter"
2001-02-27 Ny bok fra NKRF: Veileder - forvaltningsrevisjon 
(Til bestillingsskjema)
2001-02-26 KRD-nytt nr. 1 2001
2001-02-26 KOSTRA: Endringer fra 2000 til 2001 i arter og funksjoner
2001-02-16 Styreleder Halvard Kleven engasjeres i full stilling fra 1. mai 2001
2001-02-15 Oppsummering av KOSTRA-spørsmål
2001-02-09 Ny forskrift av 2.2.01 om kommunale og fylkeskommunale garantier
2001-02-09 Presiseringer fra KRD vedrørende register om betinget godkjenning og kontroll
2001-02-09 Ny leder i Aust-Agderforeningen
2001-02-06 Hovedveileder 2001 - KOSTRA med forklaringsdel
2001-02-06 "Effekter fra bruk av resultatmåling og sammenlignbare data i kommuner: Tre paradokser i statens styring og desentralisering" (Agderforskning) (PDF-format)
2001-02-05 Kommunerevisors håndbok 2000/2001 er klar for utsending
(Til bestillingsskjema)
2001-02-02 Kommuneforvaltningen, inntekter og utgifter etter art. Foreløpige tall, 2000
2001-02-01 Hvordan takle fakturabedrageri?
2001-01-29 Ny lov om elektronisk signatur
2001-01-19 Helsereform med demokratiproblem i følge KS
2001-01-19 SHDs pressemelding om statens overtakelse av sykehusene
2001-01-18 SHDs høringsnotat om statens overtakelse av sykehusene
2001-01-17 Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1235 om bruk av bokføringsregler i lov 13. mai 1977 om regnskapsplikt mv. og enkelte andre lover
2001-01-14 PRO.REV.2001 - Prosjektorganisasjonen
2001-01-11 Ny utgave av "Kompendium i kommunal revisjon - utvalgte emner" foreligger  (Til bestillingsskjema)
2001-01-11 "ESA vil la kommunene handle aksjer i utlandet"
2001-01-09 KRD rundskriv H-01/01: Statsbudsjettet 2001 – Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter stortingets budsjettvedtak
2001-01-08 KRD-nytt nr. 6/2000
2001-01-05 Budsjettavtalen og kommunene
2001-01-05 KRDs organisasjonsdatabase for 2000
2001-01-05 Faktaark fra Datatilsynet vedrørende h.h.v. logger og internkontroll i den nye personopplysningsloven
2001-01-04 Troms kommunerevisorlag med egen hjemmeside
2001-01-04 Prosjektplan for KOSTRA 2001 - 2002
2001-01-04 Ny bok om personopplysningsloven


Lederskifte i kvalitetskontrollkomiteen
Gunnar Hoff skal slutte i stillingen som fylkesrevisor i Hordaland og må derfor frasi seg vervet som leder av NKRFs kvalitetskontrollkomite. Styret har utpekt Sigmund Harneshaug, Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal som ny leder av komiteen. Samtidig rykker Jonn-Bjørn Kristiansen, Nordland fylkesrevisjon opp som fast medlem av komiteen.

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon organisert som prosjekt gjøres gjeldende som god kommunal revisjonsskikk fra 1.1.02
NKRFs styre fastsatte 30. november 2001 RSK 001 gjeldende som god kommunal revisjonsskikk fra 1. januar 2002. Styrevedtaket ble fattet etter forslag fra forvaltningsrevisjonskomiteen, og standardteksten for øvrig er uendret i forhold til den som har vært veiledende som god kommunal revisjonsskikk siden 6. oktober 1999.

Gjenvalg i Rogalandforeningen
Årsmøtet i Rogaland KRF gjenvalgte Cicel T. Aarrestad, Kommunerevisjonen i Midt-Rogaland som leder.

Lederkonferansen enstemmig for å videreføre PRO.REV.2001
NKRFs lederkonferanse 23. - 24. oktober 2001 behandlet spørsmålet om en videreføring av NKRFs prosjekt for fornyelse av kommunal revisjon (PRO.REV.2001). Lederkonferansen ga styret sin enstemmige støtte til en videreføring av prosjektet.

 

 

 

 

 

Ole Kristian Rogndokken på plass for servicekontoret på Gjøvik
Ole Kristian Rogndokken er fra i dag på plass på Gjøvik som rådgiver for NKRF servicekontor. Han vil fortsatt være engasjert på deltid som prosjektleder for PRO.REV.2001, og ha følgende post- og teleopplysninger:
Postadresse: NKRF servicekontor, Teknologivn. 6, 2815 Gjøvik
Telefon: 61 17 24 00   Telefaks: 61 13 03 60
Mobil: 957 00 541  E-post: ole.kristian@nkrf.no

For mer informasjon se her.

Ny leder i Vest-Agderforeningen
Ekstraordinært årsmøte i Vest-Agder KRF valgte Vigdis Løland Truchs, Fylkesrevisjonen i Vest-Agder som ny leder. Truchs overtar etter Jon Ivar Stakkeland.

Ny leder i Nordlandsforeningen
Årsmøtet i Nordland KRL valgte Arne Willy Hillestad, Fylkesrevisjonen i Nordland som ny leder. Hillestad overtar etter Svenn Ole Wiik.

Ole Rødal på plass for servicekontoret i Molde
Ole Rødal er nå på plass i Molde som rådgiver for NKRF servicekontor. Han vil kombinere denne stillingen med et deltidsengasjement på Høgskolen i Molde, og ha kontor på høgskolen med følgende post- og teleopplysninger:
Postadresse: Høgskolen i Molde, Serviceboks 8, 6405 Molde
Telefon: 71 21 42 20   Telefaks: 71 21 41 00
Mobil: 482 07 775   E-post: ole.rodal@hiMolde.no

For mer informasjon se her.

Gjenvalg i Buskerudforeningen
Årsmøtet i Buskerud KRF gjenvalgte Rolleiv Lilleheie, Drammen kommunerevisjon som leder.

Gjenvalg i Sør-Trøndelagforeningen
Årsmøtet i Sør-Trøndelag KRF gjenvalgte Børge Sundli, Trondheim kommune, Enhet for revisjon og resultatkontroll som leder.

Nye ledere i Møre og Romsdal- og Nord-Trøndelagforeningen
Årsmøtet i Møre og Romsdal KRL valgte Halldis Moltu, Søre Sunnmøre kommunerevisjon til ny leder. Moltu overtar etter Sigmund Harneshaug.
Årsmøtet i Nord-Trøndelag KRF valgte Terje Wist, Søndre Innherred revisjonsdistrikt til ny leder. Wist overtar etter Grethe Haugan Aasen.

Nye ledere i Troms- og Hedmarkforeningene
Årsmøtet i Troms KRL valgte Finn Roar Sørensen, Troms kommunerevisjon, Distrikt 2 til ny leder. Sørensen overtar etter Hjørdis Hauglann.
Årsmøtet i Hedmark KRF valgte Jan Stjern, Nord-Østerdal kommunerevisjonsdistrikt til ny leder. Stjern overtar etter Morten Alm Birkelid.

Styreleder Halvard Kleven på plass i Munkedamsveien
Halvard Kleven er fra i dag i gang som NKRFs styreleder på heltid. Han har kontor sammen med servicekontoret i Munkedamsveien, og har nå følgende post- og teleopplysninger:
Postadresse: Norges Kommunerevisorforbund, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo
Besøksadresse: Munkedamsveien 3 B, 5. etg.
Telefon: 23 23 97 05 (Sentralbord: 23 23 97 00)   Telefaks: 23 23 97 01
Mobil: 913 80 760   E-post: halvard@nkrf.no

For mer informasjon se her.

Ole Rødal er ansatt som ny rådgiver på servicekontoret
Ole Rødal ble på styremøtet 18. april 2001 ansatt som ny rådgiver på NKRF servicekontor. Registrert revisor Ole Rødal har vært assisterende fylkesrevisjonssjef i Møre og Romsdal siden 1990. Han tiltrer stillingen fra 1. august 2001 og vil få kontorsted i Molde.

Sentralstyret i KS er positive til NKRFs fornyelsesprosjekt (PRO.REV.2001)
I sak om KS` engasjement i prosjektet PRO.REV.2001 fattet sentralstyret i KS følgende vedtak på sitt møte 4. april 2001:

"KS Sentralstyre ser positivt på det arbeid som NKRF har igangsatt. Sentralstyret vil foreta en nærmere vurdering av eventuell støtte til dette prosjektet når rapporten foreligger."

 
KS oppnevner kontaktperson til prosjekt for fornyelse av kommunal revisjon
Adm. direktør Tom Veierød i KS meddeler i brev til NKRF av rådgiver Vibeke Resch-Knudsen blir KS` kontaktperson i NKRFs prosjekt for fornyelse av kommunal revisjon (PRO.REV.2001). Resch-Knudsen vil som følge av dette bl.a. møte som observatør for KS i prosjektets styringsgruppe.

Finansdepartementet sender klagesakene vedrørende revisorloven tilbake til Kredittilsynet
I brev av 28.2.01 sender Finansdepartementet klagesakene vedrørende revisorloven tilbake til Kredittilsynet med beskjed om å foreta en nærmere vurdering av revisors uavhengighet i det konkrete tilfelle for hver enkelt søknad som ligger til grunn for klagene. Departementet konkluderer med at før det "tar stilling til klagene over avslag på søknad om unntak fra revisorlovens uavhengighetskrav (i medhold av revisorloven §4-8) er det derfor først nødvendig å ta stilling til om revisor oppfyller uavhengighetskravene i lovens §4-1.".

Departementet sier også følgende i brevet: "Etter departementets syn vil en revisor ansatt i interkommunale revisjonsenheter kunne påta seg oppgaven som revisor for revisjonspliktige hvor kommune eller fylkeskommune som deltar i revisjonsdistriktet er eiere e.l., dersom kravene til uavhengighet og objektivitet etter en konkret vurdering anses oppfylt. Når det gjelder hvilke momenter som skal vektlegges i denne vurderingen, vises det særlig til Ot.prp. nr. 75 (1997-98) pkt. 7.1.5.4 og Innst.O. nr. 25 (1998-99) pkt. 6.1.2.4 jf. pkt. 3.1.1. Etter det departementet kan se samsvarer dette med Kredittilsynets syn slik dette har kommet til uttrykk i Kredittilsynets utredning som nevnt ovenfor (Kredittilsynets notat "Kommunal og fylkeskommunal revisjons adgang til å revidere årsregnskapspliktige etter ikrafttredelsen av ny revisorlov" av 17.11.99 - vår tilføyelse). Dersom revisorlovens uavhengighetskrav anses oppfylt, vil de aktuelle revisorene etter departementets oppfatning imidlertid kunne foreta revisjon uten å måtte søke om dispensasjon i medhold av revisorloven §4-8.".

Styreleder Halvard Kleven engasjeres i full stilling fra 1. mai 2001
Styret i NKRF vedtok i styremøte 7. februar 2001 å engasjere styreleder Halvard Kleven i full stilling fra 1. mai 2001. Kleven fratrer fra samme tidspunkt sin stilling som fylkesrevisor i Buskerud. Engasjementet gjelder fram til 30. juni 2002 og skal bestå i å arbeide med prosjektet PRO.REV.2001 mv på vegne av styret. Kontorsted blir NKRF servicekontor i Munkedamsveien 3 B i Oslo.

Styret begrunner vedtaket med at PRO.REV.2001 er et svært omfattende prosjekt og av avgjørende betydning for kommunal og fylkeskommunal revisjons fremtid. Styret ønsker derfor gjennom dette engasjementet å styrke styrets arbeid i prosjektperioden fram til landsmøtet i 2002.

Ny leder i Aust-Agderforeningen
ng;rsmøtet i Aust-Agder KRF valgte Steinar Johansen, Arendal revisjonsdistrikt til ny leder. Johansen overtar etter Knut-Thore Larsen.

Next Page