Nyheter fra 2002

Nyhetsarkiv: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998


2002-12-23 Endringer fra 2002-2003 i arter og funksjoner (KOSTRA)
2002-12-23 SPOR nr. 6/2002
2002-12-20 Invitasjon til informasjonsmøter om forslag til endringer i kommuneloven - kommunal revisjon m.m.
2002-12-20 Forskrift om endring i forskrift av 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer
2002-12-19 Sosialdepartementets rundskriv U-13/2002 - Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
2002-12-18 Forslag til endringer i kommuneloven - kommunal revisjon m.m. - høring
2002-12-18 Kommunemomsutvalgets utredning
Se også omtale i Kommunal Rapport her
2002-12-18 Kommunale pensjonsordninger - vilkår for dispensasjon
Se også her
2002-12-17 KRDs pressemelding i forbindelse med at Regjeringen vil åpne for konkurranseutsetting av revisjonen
2002-12-17 Forskrift om rapportering fra IKS - utsatt ikrafttredelse
2002-12-17 Sosialdepartementets rundskriv U-12/2002 - Fylkeskommunens ansvar for institusjoner for rusmiddelmisbrukere
2002-12-13 Tillegg til Forskrift om årsregnskap og årsberetning
2002-12-13 NOU 2002: 20 Ny bokføringslov - høring
2002-12-13 Oversikt over søknader om forsøk med kommunal oppgavedifferensiering og forsøk med enhetsfylke
2002-12-10 Revisjon av rammeplan for treårig revisorstudium - høring
2002-12-10 KRD-nytt nr. 6/02
2002-12-09 "Forbundslederen har ordet"
2002-12-09 Kommunerevisoren nr. 6/02
2002-12-05 Konferanse - Fra standpunkt til handling: Bedriftsstrategier mot korrupsjon
2002-12-03 Høringsutkast (HU) nr 4 til Kommunal regnskapsstandard - Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet (oversendelsesbrev)
2002-12-03 Kommunal regnskapsstandard nr 2 - Foreløpig standard (F) - Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter (oversendelsesbrev)
2002-12-03 Kommunal regnskapsstandard nr 1 - Foreløpig standard (F) - Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld (oversendelsesbrev)
2002-12-03 Kommunene inviteres til faglig nettverk vedrørende eiendomsskatt
2002-11-27 "Få vil utsette pensjonskostnader" (KR)
2002-11-21 Rapport om evaluering av KOSTRA
2002-11-19 Rapport fra utvalg til å utrede Stortingets kontrollfunksjon (pdf-format)
2002-11-15 Brønnøysundregistrene åpner for nedlasting av årsregnskaper fra internett
2002-11-13 Odelstingets behandling av lov om endringer i IKS-loven
(se sak nr. 3)
2002-11-12 NKRFs høringsuttalelse til pensjonsforskriften
2002-11-12 "Produksjonsindeks for kommunale tjenester"
(pressemelding fra det tekniske beregningsutvalg)
2002-11-11 "Svake driftsresultater i kommunesektoren" (pressemelding fra det tekniske beregningsutvalg)
2002-11-11 "Nye standarder om revisjonsrisiko" (DnR)
2002-11-08 Innst. O. nr. 14. (2002-2003) fra kommunalkomiteen om lov om endringer i lKS-loven (revisjonsbestemmelsene)
2002-11-06 Endringer i kontoplan og veiledning til denne fra 2003 samt  andre viktige presiseringer for regnskapsføring i KOSTRA
2002-11-01 Forslag til ny bokføringslov m/forskrift
Se også pressemelding fra h.h.v. Finansdepartementet og Bokføringsutvalget
2002-11-01 Rundt hundre innspill til KRD fra kommunene etter idédugnad
2002-11-01 NKRF m.fl. inviteres til presentasjonsmøte vedrørende evaluering av KOSTRA-prosjektet
2002-11-01 "Med kommunene for framtida" av kommunalministeren
2002-11-01 Informasjon fra Skattedirektoratet om kommunenes brannvesen og mva
2002-11-01 Pressemelding fra Finansdepartementet: Private livsforsikringsselskaper får tilby kommunale pensjonsordninger
2002-11-01 Løpende inntektsutjevning
2002-11-01 Forsøk med enhetsfylke og oppgavedifferensisering
2002-11-01 "Årshjulet" som metode i plan- og budsjettarbeidet i kommunal sektor
2002-10-28 KRD-nytt nr. 5/02
2002-10-24 SPOR nr. 5/2002
2002-10-24 "Kommunen uten ansvar for ansattes tyveri" (KR)
2002-10-23 Grunnlagsdokument for Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet - høring
2002-10-23 Pressemelding fra AAD: "Regjeringen vil legge til rette for konkurranse på det kommunale tjenestepensjonsmarkedet"
2002-10-22 Momsfritak for branntjenester
2002-10-21 Forsyning nr. 2 - 2002 (pdf-format)
2002-10-21 Veileder i datafangst og skjemabruk fra Kommuneforlaget
2002-10-21 "Modernisering av kommunal sektor" av statssekretær Eira, KRD
2002-10-21 "Regnskapets time" av finansministeren
2002-10-21 Kredittmeldinga 2001 (St.meld. nr. 8) om lærdom av finansskandalene i USA og oppfølging i Norge (kap. 3)
Se også Finansdepartementets pressemelding her
2002-10-21 Innsyn i lønnsopplysninger krever samtykke
2002-10-17 "Innviklede nye pensjonsregler" (KR)
2002-10-17 Kommunenettverk for fornyelse og effektivisering
2002-10-15 Rapport om håndtering av administrative utgifter og fellesutgifter i KOSTRA
2002-10-15 Høring fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk: HU nr. 3 KRS Avdrag på lån - når skal avdrag føres i investeringsregnskapet
2002-10-11 Nye utgivelser fra Kommuneforlaget
2002-10-11 "Forbundslederen har ordet"
2002-10-11 Kommunerevisoren nr. 5/02
2002-10-07 Endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15.12.2000 - regnskapsmessig behandling av pensjoner - høring
2002-10-01 Virusvarsel fra Norman
2002-10-01 AADs pressemelding vedrørende forvaltningsnettsamarbeidets fremtid  Se også her fra KS
2002-10-01 Oversikt over forskrifter som oppheves eller endres med investeringsavgiftens bortfall
2002-09-27 Forskningsstrategi for KRD
2002-09-27 "Gjør det enklere!" av kommunalministeren
2002-09-27 Danskene skal kunne sammenligne kvaliteten på tjenestene
2002-09-27 Retningslinjer for fremtidig statlig regelverk rettet mot kommunesektoren
2002-09-27 Intern kontraktstyring: Dialog som vår tids styringsincitament?
2002-09-27 Stor endringsvilje i norske kommuner
2002-09-27 Ny bok fra Fagbokforlaget: "Prinsipper for bedre innkjøp"
2002-09-23 Datatilsynet ber Sosialdepartementet utarbeide klare retningslinjer for sosialkontorenes innhenting av kontoutskrifter
2002-09-23 Forlenget frist for søknad om momskompensasjon for frivillige organisasjoner
2002-09-20 Skatteetaten - spørsmål og svar om bortfall av investeringsavgiften 1. oktober 2002
2002-09-16 Høringsnotat om ny forskriftsbestemmelse om skattefritak for privat bruk av arbeidsgivers datautstyr
2002-09-16 Helseforetak – merverdiavgift på støttetjenester utført av fylkeskommunene overfor helseforetakene i en overgangsperiode
2002-09-16 Referat fra KOSTRA regnskapsgruppe
2002-09-11 Ny leder i Østfoldforeningen
2002-09-11 KRD-nytt nr. 4/02
2002-09-09 Foreningen for god kommunal regnskapsskikk med egen hjemmeside - www.gkrs.no
2002-09-05 Forsyning nr 1 - 2002 (pdf-format)
2002-09-05 "Inhabilitetsregler - mer enn juss" (KR)
2002-09-04 "Kan de samme pengene brukes to ganger?" (KR)
2002-09-02 Innlegg av Kredittilsynets direktør: "Kan vi stole på de reviderte regnskapene - og hvem bør ta ansvar for hva?"
2002-09-02 Momskompensasjon for frivillige organisasjoner: Informasjonsmøte og skjemaer
2002-08-30 "Norman kutter alle it-avtaler" (CWN)
2002-08-30 Prissetting av tjenester i en bestiller-/utførermodell
2002-08-30 Forsøk med interkommunalt samarbeid
2002-08-30 KRDs notat til fylkesmennene vedrørende håndtering av kommunale pensjonspremier i 2002
2002-08-30 "Forsiktige regler" (KR)
2002-08-30 "Kan utsette 4 milliarder i pensjonskostnader" (KR)
2002-08-26 Rapport fra KS om organisering av kommunal eiendomsforvaltning
2002-08-26 Forsyningsforskriften - nye terskelverdier
2002-08-26 Kriteriedata for kommuner og fylkeskommuner 2003
2002-08-26 Ruteopplysningstjenester unntas fra momsplikt
Presisering fra Skattedirektoratet (SKD nr. 16/02)
2002-08-21 Nytt elektronisk verktøy fra Kommuneforlaget: "Personvern og informasjonssikkerhet"
2002-08-21 Uttalelser fra NKKs landsmøte 16. august 2002 i Kristiansand
2002-08-21 Finansministerens redegjørelse om tiltak for å gjenreise tilliten til børsnoterte selskaper
2002-08-21 Bokføringsreglene i regnskapsloven av 1977
2002-08-20 "Våkne regnskapsførere og revisorer og tydelige bransjeorganisasjoner gir mindre svart økonomi" (pressemelding fra Skatteetaten)
2002-08-16 Ny lov om valg til fylkesting og kommunestyrer
2002-08-16 Investeringsavgiften oppheves 1. oktober 2002
2002-08-15 "Strengere regler for amerikanske revisorer" (DnR)
2002-08-15 SPOR nr. 4/2002
2002-08-13 "Forbundslederen har ordet"
2002-08-13 Kommunerevisoren nr. 4/02
2002-08-13 "OECD vil øke sikkerheten" (CWN)
2002-08-13 Personopplysningsloven viker for offentlighetsloven
2002-08-08 Kommunene og personopplysningsloven - konsesjons- eller meldeplikt?
2002-07-29 Referat fra KOSTRA regnskapsgruppe
2002-07-24 Skattedirektoratets brosjyre om skatt for frivillige og ideelle organisasjoner
2002-07-19 KRDs pressemelding vedrørende ordfører-forsøk i 41 kommuner
2002-07-16 Virusvarsel fra Norman
2002.07-12 Endring i forskrift om arbeidsgivers fradragsrett for tilskudd til kommunal pensjonsordning Se også informasjon fra KLP her
2002-07-12 Forslag til forskrift om uavhengighet for samarbeidende foretak etter revisorloven § 4-7 tredje ledd
2002-07-12 Momskompensasjon til frivillige organisasjoner
2002-07-07 Ot.prp. nr. 110 (2001-2002) Om lov om endringar i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper
2002-07-07 Forsøk med enhetsfylke og med kommunal oppgavedifferensiering
2002-07-07 Modernisering i kommunesektoren
2002-07-03 Styringsgrupppa for PRO.REV har sluttført sin oppgave og oppløses
2002-07-02 "Nytt forsøk på å modernisere kommunene" (KR)
2002-07-02 NHDs informasjon om justeringer i forskrift om offentlige anskaffelser med virkning fra 1. juli 2002
2002-07-02 Oppsummering - FylkesKOSTRA-spørsmål
2002-07-02 KRDs rundskriv H-04/02 Stortingets behandling av Kommuneproposisjonen 2003 og revidert nasjonalbudsjett 2002 – konsekvenser for kommunesektoren
2002-07-02 Redusert arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 62 år
2002-06-27 Kommunalt barnevern trenger ikke konsesjon etter personopplysningsloven
2002-06-25 SPOR nr. 3/2002
2002-06-21 Virusvarsel fra Norman
2002-06-21 Resultatet av kommunenes valgmøte 3. juni 2002
2002-06-20 KRDs pressemelding vedrørende bedre fordeling av kommunale pensjonspremier
2002-06-20 Høring – utkast til lov om endring i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.
2002-06-19 Oppdatert oversikt over NKRFs nye tillitsvalgte
2002-06-18 Avtale om samordning av tilsyn med revisorer
2002-06-18 Kommunesektorens pensjonskostnader
2002-06-17 NKRFs landsmøte 2002
2002-06-17 Innst. S. nr. 253 (2001-2002) fra kommunalkomiteen om lokaldemokrati, velfred og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)
Kap. 15 Konkurranseutsetting av kommunal revisjon
2002-06-12 Kommunalminsterens tale: "Offentlig sektors nye drakt"
2002-06-11 Virusvarsel fra Norman
2002-06-07 Delrapport fra ALLFORSK om bruk av KOSTRA-data til vurdering av måloppnåelse og effektivitetsutvikling
2002-06-07 Utvalg for evaluering av regnskapsloven - mandat
2002-06-07 Kursoversikten er oppdatert med Kredittilsynets godkjenning av etterutdanningskurs for revisorer
2002-06-07 Virusvarsel fra Norman
2002-06-06 KRD-nytt nr. 3/02
2002-06-06 Gjenvalg i Vest-Agderforeningen
2002-06-04 KRDs veiledere, håndbøker og publikasjoner vedrørende KOSTRA
2002-06-03 Gjenvalg i Opplandforeningen
2002-05-31 Landsmøtepapirene sendes til delegater og deltakere i dag
2002-05-30 "Forbundslederen har ordet"
2002-05-30 Kommunerevisoren nr. 3/02
2002-05-30 NKKs tilfredshetsundersøkelse
2002-05-30 Styring og kontroll i staten
2002-05-28 Valgmøte for etablering av en landsdekkende enhet for kommunal revisjon
2002-05-28 Kommunalministeren i nettmøte på Kommunal Rapport vedr. bl.a. konkurranseutsetting av kommunal revisjon
2002-05-23 Gjenvalg i Hedmarkforeningen
2002-05-21 EU-kommisjonens anbefaling vedrørende revisors uavhengighet (PDF-format)
Se også pressemelding og  FAQ
2002-05-16 Råd fra Datatilsynet om hvordan minske spredning av datavirus
2002-04-15 "Revisjonen ut på anbud" (KR)
2002-05-15 St.prp. nr. 64 (2001-2002) Om lokaldemokrati, velferd og
økonomi i kommunesektoren 2003
(kommuneproposisjonen)
Kap. 16 Konkurranseutsetting av kommunal revisjon
Kap. 16 i PDF-format
2002-05-07 Om skatteoppkreverfunksjonen i Revidert budsjett 2002
2002-05-07 Ytterligere forlengelse av fristen for "Bokføringsutvalget"
2002-05-06 Ny leder i Buskerudforeningen
2002-05-03 Gjenvalg i Telemarkforeningen
2002-05-03 Rapport om kommunesektorens pensjonsutgifter
2002-04-30 Resultatene fra NKRFs høring om PRO.REV
2002-04-30 Sosialdepartementets rundskriv U-6/2002 Kontroll av registrering av tal på psykisk utviklingshemma i kommunane Se også U-4/2002
2002-04-30 KSs høringsuttalelse til forslaget om å åpne for konkurranseutsetting av kommunal revisjon
2002-04-23 NKRFs høringsuttalelse til forslaget om å åpne for konkurranseutsetting av kommunal revisjon
2002-04-22 Spørsmål og svar fra Skatteetaten om hjemme-PC
2002-04-18 Virusvarsel fra Norman
2002-04-17 "KrF vil ha lokal skatteinnkreving" (KR)
2002-04-17 Statsministerens tale på ordførerkonferansen til KS
2002-04-17 SPOR nr. 2/2002
2002-04-15 "Forbundslederen har ordet"
2002-04-15 Kommunerevisoren nr. 2/02
2002-04-12 KRDs pressemelding i forbindelse med St.meld. nr. 19 (2001-2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet – regionalt og lokalt nivå
2002-04-11 KRDs rundskriv H-3/02 vedrørende kommuneloven og IKS - tolkninger fra departementet 2001
2002-04-11 "Press mot Foss i skattesaken" (KR)
2002-04-11 Referat fra KOSTRA regnskapsgruppe
2002-04-11 KRD-nytt nr. 2/02
2002-04-06 Kursoversikten for 2002 er oppdatert
2002-04-05 "Stortinget vil endre skatteinnkrevingen" (KR)
2002-04-02 Endringer i satsene for reiser innenlands
2002-04-02 Merverdiavgift på tolke- og oversettertjenster
2002-03-22 Delrapport fra merverdiavgiftsutvalget
2002-03-22 Virusvarsel fra Norman
2002-03-20 "Statlig skatte-innkreving opp igjen" (KR)
2002-03-20 "Staten på skattejakt" (KR)
2002-03-20 Kredittilsynet gransker de fem store
2002-03-18 En oversikt over revisjonsenhetene er nå tilgjengelig på nkrf.no
2002-03-16 KOSTRA-tall for 2001
2002-03-14 Forslag fra KRD om å åpne for konkurranseutsetting av kommunal revisjon - høring
2002-03-14 "Én av tre mangler finansreglement" (KR)
2002-03-14 "Ja til valutalån og utenlandske aksjer" (KR)
2002-03-14 Virusvarsel fra Norman
2002-03-14 "Asp-avtaler - hva bør du passe på?" (CWN)
2002-03-12 "Frykter statlig skatteinnkreving" (KR)
2002-03-12 Forskrift om endring av forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14
2002-03-08 Kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling om Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes stedlige arbeidsgiverkontroll (Innst.S.nr.106 (2001-2002)
2002-03-07 NKKs kommentarer til Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes stedlige arbeidsgiverkontroll (Dokument nr. 3:5 (2001-2002))
2002-03-07 Forslag om ny havnelov og farvannslov
2002-03-05 Om PRO.REV på DnRs hjemmeside
2002-03-05 Nytt hefte: "Merverdiavgift i kommunal sammenheng"
2002-02-28 Ny utgave av "Kommunerevisors Håndbok 2001/2002" foreligger  wpe1.gif (1051 bytes)  (Til bestillingsskjema)
2002-02-28 KS om kommunal innkreving av skatt
2002-02-27 Forslag om samordning av Kredittilsynets og DnRs kvalitetskontroll
2002-02-26 Fylkeskommunen: Hva nå? Regjeringens konklusjon og begrunnelse for veivalg - økt handlingsrom for kommunesektoren
2002-02-25 Oppsummering - KOSTRA-spørsmål
2002-02-21 Ny veileder fra Datatilsynet - Risikovurdering av informasjonssystem
2002-02-21 SPOR nr. 1/2002
2002-02-21 Høring fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk: HU KRS 2 - Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter
2002-02-21 KRD-nytt nr. 1/2002
2002-02-15 PRO.REV-prospektet sendes ut på høring i dag
Se også her på ks.no
2002-02-13 Veileder - Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor (PDF-format)
2002-02-13 Dokumentasjon fra KRDs konferanse "Balansert målstyring i kommunene" 31.1.02
2002-02-13 Resultater fra KS-undersøkelsen om kommunenes bruk av IKT
2002-02-12 "Forbundslederen har ordet"
2002-02-12 Kommunerevisoren nr. 1/02
2002-02-12 KRD endrer syn på regnskapsføring av obligasjoner
2002-02-12 KRDs pressemelding nr. 08/2002 - Betydelig desentralisering av miljø- og landsbruksoppgaver til kommunene og Regjeringens vurdering av fylkeskommunens oppgaver - miljø, landbruk, plan og areal
2002-02-12 KRD med egne sider om kommunesammenslutning og interkommunalt samarbeid
2002-02-08 Vurdering av revisor uavhengighet
2002-02-07 Tom Veierød overtar som kontaktperson for KS i PRO.REV
2002-02-07 "Vårens mote: balansert målstyring" (KR)
2002-02-04 Prospekt - Etablering av en landsdekkende kommunal revisjonsenhet (PDF-format)
2002-01-30 Veileder i forskriftsarbeid for kommuner
2002-01-30 Referat fra KOSTRA regnskapsgruppes møte nr. 2/2001
2002-01-30 Varsel om ny virus fra Norman
2002-01-24 "Ingeniørene er skeptiske til KOSTRA" (KR)
2002-01-23 Forvaltningsloven tas opp til vurdering
2002-01-18 Komunene må bokføre verditap på aksjer
2002-01-16 Hva vil regjeringen med kommunesektoren - og hva vil den selv bidra med?
2002-01-16 Tromsforeningen etablerer nettverk for IDEA-brukere
2002-01-15 Ny frist for "Bokføringsutvalget"
2002-01-15 Rapport fra Statskonsult vedrørende kartlegging av kommunenes bruk av KOSTRA
2002-01-11 Utvalg skal komme fram til nøytrale momsregler for kommunene
2002-01-10 Nøkkeltall for behov og tilbud i helse- og sosialtjenesten i kommunene
2002-01-10 Regjeringens syn på kommunenes rolle i det offentlige Norge
2002-01-08 Ny utgave av "Kompendium i kommunal revisjon - utvalgte emner" foreligger wpe1.gif (1051 bytes)  (Til bestillingsskjema)
2002-01-08 Statskonsult med veiledninger i h.h.v. Balansert målstyring og EFQM-modellen i offentlig sektor
2002-01-08 Forskrift om endring av forskrift 19. april 1995 nr. 370 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner m.v.
2002-01-07 Forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper -
UTSATT ikrafttredelse til 1. januar 2003
2002-01-07 KRD rundskriv H-39/01 Statsbudsjettet 2002 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak
2002-01-02 RS 802 Revisors redegjørelser og bekreftelser etter selskapslovgivningen er vedtatt som standard
2002-01-02 RS 700 Revisjonsberetningen er endret
2002-01-02 Pensjonsnote til kommuneregnskapet for 2001

 

Ny leder i Østfoldforeningen
Arnstein Kristvåg, Østfold Kommunerevisjon er valgt som ny leder i Østfold KRF. Kristvåg overtar ledervervet etter Villy Tjerbo.
(11.9.02)

Gjenvalg i Vest-Agderforeningen
Vigdis Løland Truchs ble gjenvalgt som leder på årsmøtet i Vest-Agder KRF.
(6.6.02)

Gjenvalg i Opplandforeningen
Åge Sandsengen ble gjenvalgt som leder på årsmøtet i Oppland KRF.
(3.6.02)

Gjenvalg i Hedmarkforeningen
Jan Hermod Stjern ble gjenvalgt som leder på årsmøtet i Hedmark KRF.
(23.5.02)

Ytterligere forlengelse av fristen for "Bokføringsutvalget"
I følge narf.no har utvalget som utreder nye kap. 2-regler i regnskapsloven nok en gang fått forlenget fristen for sitt arbeid. Fristen er nå utsatt til 30. september 2002. Med en påfølgende høring og Stortingsbehandling vil nye regler sannsynligvis tidligst kunne tre i kraft fra 1. januar 2004.
(7.5.02)

Ny leder i Buskerudforeningen
Inger Anne Fredriksen, Nedre Buskerud distriktsrevisjon ble valgt som ny leder på årsmøtet i Buskerud KRF. Fredriksen overtar ledervervet etter Rolleiv Lilleheie.
(6.5.02)

Gjenvalg i Telemarkforeningen
Finn-Egil Aure ble gjenvalgt som leder på årsmøtet i Telemark KRF.
(3.5.02)

Tom Veierød overtar som kontaktperson for KS i PRO.REV
Tom Veierød, adm. direktør i KS fram til 31.12.01, overtar som kontaktperson for KS i NKRFs prosjekt for fornyelse av kommunal revisjon (PRO.REV). Veierød erstatter Vibeke Resch-Knudsen og vil bl.a. møte som observatør for KS i prosjektets styringsgruppe.
(7.2.02)

Next Page