Nyheter fra 2003

Nyhetsarkiv: 2007, 2006, 2005, 2004, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998


23. des. Ny offentlighetslov på høring (KS)
23. des. KS inngår ny IKT-avtale for kommunesektoren
22. des. Kommunal regnskapsstandard (KRS) - Foreløpig standard (F) nr. 4: Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet (oversendelsebrev)
22. des. Regelendringer fra 1. januar 2004 på Finansdepartementets ansvarsområde
22. des. Lokale ligningsmyndigheter omorganiseres (KS)
22. des. Forskrift om regnskapsføring av finansielle instrumenter
18. des. KRDs rundskriv H/31-03 om frist for omorganisering av kommunale bedrifter til kommunale foretak m.m.
Se også KRDs brev til fylkesmennene her
18. des. Endring i budsjett- og regnskapsforskriftene av 15.12.2000 - dispensasjonsadgang for interkommunale revisjonsenheter i 2004
18. des. KKDs rundskriv V-21B/2003 Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd - Kommentarer
18. des. NOU 2003: 30 Ny offentlighetslov - høring
17. des. Referat fra møtet i KOSTRA regnskapsgruppe 20.11.2003
17. des. Presentasjoner fra seminaret til Teknisk Beregningsutvalg (TBU) om økonomistyring
16. des. Forskrift om endring av forskrift 6. juni 2001 nr. 573 om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven (forskrift nr. 117)
16. des. Innstilling om nasjonal anbefaling til god corporate governance ("eierstyring og selskapsledelse") (NHO)
14. des. Følgende lovsaker ble sanksjonert i Statsråd 12.12.03:
-
Lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon). Loven trer i kraft 1. juli 2004.
Besl. O. nr. 19 (2003-2004)  Lov nr. 113
-
Lov om endringer i kommuneloven m.m. (interkommunalt samarbeid)
Besl. O. nr. 20 (2003-2004)  Lov nr. 114
-
Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.
Besl. O. nr. 32 (2003-2004) Lov nr. 108
14. des. Forskrift om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv.
(fastsatt av Finansdepartementet 12.12.03)
Les også Finansdepartementets pressemelding: her
14. des. Momskompensasjon og frivillige organisasjoner - svar fra Finansministeren
14. des. Finanskomiteens oppfølging av statsbudsjettutvalget - periodiseringsprinsippet også i kommuneregnskapet?
11. des. Kommunerevisoren nr. 6/03:
- "Lederen har ordet"
- "Hva er god kommunal regnskapsskikk?"
- "KomRev NORD - Ledermøte på Island"
- "Kommunrevisionen är medborgarnas bästa vän"
11. des. KrF går inn for regler mot korrupsjon i kommunene
11. des. Finansdepartementets pressemelding vedrørende nye hvitvaskingsregler fra 1. januar 2004
11. des. Ytringsfrihet og lojalitetsplikt i arbeidsforhold (KS)
11. des. Forskrift om endring i forskrift 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer
11. des. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2004
11. des. Stortingets avgifts- og tollvedtak for 2004
9. des. Besl.O.nr.32 (2003-2004) Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. - endelig behandling i Lagtinget i dag
5. des. KOSTRA - Endringer i kontoplan og veiledning til denne fra 2004
5. des. Lansering av Altinn
3. des. "- Fordyrende revisjonslov" (KR)
3. des. NOU 2003: 30 Ny offentlighetslov
Les Justisdepartementets pressemelding her
Les Kommunal Rapports omtale her
3. des. KS-undersøkelse om befolkningens syn på kvalitet og effektivitet
2. des. Referat fra Odelstingets møte 28. november 2003
Se også: Besl.O. nr. 19 (2002-2004) - endelig behandling i Lagtinget 9.12.03
25. nov. KRDs brev til kommunene vedrørende generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene
25. nov. TBUs pressemelding vedrørende produksjonsindeks for kommunale tjenester
25. nov. Innst.O.nr.19 (2003-2004) fra Kommunalkomiteen om lov om endringer i kommuneloven (kommunal revisjon)
25. nov. Styrking av revisorfunksjonen i Norge (DnR)
24. nov. KRDs pressemelding - Nytt eiendomsforvaltningsutvalg
21. nov. Miljøverndepartementets pressemelding - Avløpssektoren skal effektiviseres
21. nov. Miljøverndepartementets pressemelding - Vil ha et mer rettferdig og enklere gebyrsystem for vann- og avløp
21. nov. KKDs rundskriv V20B/2003 Statsbudsjettet 2004 – Omlegging av arbeidsgiveravgiften og generell kompensasjon for merverdiavgift
19. nov. NKRFs pressemelding - Konkurranseutsetting av kommunal revisjon
18. nov. KRDs veileder i lokal kvalitetssikring og verifisering av KOSTRA-tall
17. nov. Finansdepartementets pressemelding vedrørende endringer i regnskapsloven
14. nov. Utkast til forskrift til forvaltningsloven - høring
14. nov. KRDs pressemelding vedrørende bedre tjenester når kommunene lærer av hverandre
14. nov. Finansdepartementets pressemelding vedrørende overgangsperioden for differensiert arbeidsgiveravgift godkjent i ESA
13. nov. Innst. S. nr. 24 (2003-2004) fra Finanskomiteen om privat lovforslag fra SV om tiltak mot økonomisk kriminalitet og uetisk atferd i næringslivet
Se også DnRs kommentarer til innstillingen her
12. nov. Frist for omorganisering av § 27-samarbeid blir opphevet (KS)
11. nov. KS har merknader til forslaget om overføring av revisjon av skatteregnskapet til Riksrevisjonen
10. nov. KRDs pressemelding vedrørende forsøk med kommunal oppgavedifferensiering
6. nov. Justisdepartementets veileder i offentlighetsloven
5. nov. Innst.O.nr. 10 (2003-2004) fra Kommunalkomiteen om lov om endringer i kommuneloven m.m. (interkommunalt samarbeid)
31. okt. Forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet
31. okt. Banebrytende reform i internasjonal revisjon (DnR)
31. okt. Privat lovforslag fra SV om tiltak mot økonomisk kriminalitet og uetisk atferd i næringslivet (Dok. nr. 8:129 (2002-2003))
Finansdepartementets svar til Stortingets finanskomite
DnRs kommentarer til Stortingets finanskomite
24. okt. Finansdepartementets pressemelding vedrørende nye regler for økt konkurranse om kommunale tjenestepensjoner
17. okt. Skifte av statssekretær i KRD
17. okt. Retningslinjer for fylkesmannens arbeid med kommunal omstilling og modernisering
17. okt. Tryggere og bedre bruk av e-post: 10 råd for å unngå ”søppelpost" og virus
16. okt. Frist for omorganisering av interkommunal virksomhet (KS)
14. okt. Tilbakeføring av en andel av selskapsskatten til kommunene - høring
13. okt. Kommunerevisoren nr. 5/03:
- "Lederen har ordet"
- "Kommunal styring av store byggeprosjekter"
- "Kontrollutvalget og regional utvikling"
- "Studiereise til Brüssel"
10. okt. Ny forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i den norske kirke
10. okt. Oppsummering av KOSTRA-spørsmål
10. okt. Informasjon om ordning med generell kompensasjon for mva. for kommuner og fylkeskommuner mv.
10. okt. Informasjon om bruk av art ved regnskapsføring av pensjon og ved avslutning av investeringsregnskapet fra og med 2003
10. okt. Europarådets sivilrettslige konvensjon mot korrupsjon - høring
10. okt. Kredittilsynet har fastsatt særskilte karakterkrav for godkjenning av revisorer, herunder overgangsordninger
8. okt. Alt om Statsbudsjettet 2004
Nærmere om:
- Statlig overtakelse av kontroll og revisjon av den kommunale skatteoppkreverfunksjonen
[St.prp. nr. 1 (2003-2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004]

- Gjennomgang av skatteoppkreverfunksjonen
[St.prp. nr. 1 (2003-2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004]

- Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.
[Ot.prp. nr. 1(2003-2004)]
Se også Finansdepartementets pressemelding
7. okt. Kredittilsynets rundskriv 23/2003 vedrørende rådgivningsvirksomhet til revisjonsklienter
6. okt. Kommunal regnskapsstandard (KRS) - høringsutkast (HU) nr.5: Endringer av regnskapsprinsipper, estimater og korrigeringer av tidligere års feil - høring (oversendelsebrev)
6. okt. Regjeringen oppnevner utvalg som skal gjennomgå og evaluere inntektssystemet for kommunal sektor
6. okt. St.meld. nr. 6 (2003-2004) Kostnadsnøkkel for sosiale tjenester i inntektssystemet for kommunene
1. okt. KRDs pressemelding: "Stifinnerprogrammet – modernisering for velferd"
1. okt. Forskrift 30. september 2003 om endring av forskrift 30. desember 1983 nr. 1974 om begrensning av lønnsoppgaveplikten
30. sept. Notat fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk om regnskapsføring av formidlingslån (startlån)
26. sept. Oppsummering av KOSTRA-spørsmål vedrørende fylkeskommunene
26. sept. Forskrift om endring av forskrift av 27. februar 2001 nr. 188 om årsregnskap m.m. for pensjonskasser
26.sept. Forskrift om endring av forskrift av 19. februar 1993 nr. 117 om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond
22. sept. Ny forening for kommunal informasjonssikkerhet
22. sept. Virusvarsel fra Norman
19. sept. Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe
18. sept. KRDs rundskriv H-23/03 - Valg av formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/fylkesråd, ordfører/fylkesordfører, varaordfører, faste utvalg m.m.
12. sept. KRD-nytt nr. 4/2003
12. sept. Microsoft melder om sikkerhetshull i Windows
8. sept. KRDs pressemelding: "Konkurranseportalen.no er åpnet!"
2. sept. Endring i forskrift om rapportering av 15.12.00 og forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15.12.00 - kvartalsrapportering av regnskapsstatistikk
1. sept. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) arrangerer i samarbeid med NKRF kurs i nye økonomiforskrifter for fellesråd og menighetsråd
1. sept. Kriteriedata for kommuner og fylkeskommuner 2004
1. sept. Virusvarsel fra Norman
21. aug. Nye krav til karakternivå ved revisorutdanningen og høyere revisorutdanning – Kredittilsynets foreløpige vurderinger vedrørende overgangsordninger mv
20. aug. Høring - Nye økonomiforskrifter for kirkelige fellesråd og menighetsråd
20. aug. Virusvarsel fra Norman
15. aug. Regnskapslovutvalgets utredning
12. aug. UFD har fastsatt ny rammeplan for treårig revisorutdanning
12. aug. Virusvarsel fra Norman
7. aug. Kommunerevisoren nr. 4/03:
- "Lederen har ordet"
- "Storbrann i Trondheim: Forvaltningsrevisjon etter bybrannen"
- "New Public Management og kommunal verksemd"
4. aug. Gjenvalg i Rogalandforeningen
4. aug. KRDs pressemelding "39 kommuner søker om deltakelse i omstillingsprogrammet"
4. aug. Virusvarsel fra Norman
18. juli NKRF representert i offentlig utvalg som skal gjennomgå statlig tilsyn med kommunesektoren
18. juli "Mange ønsker fylkesvise/regionvise revisjonsenheter med nasjonal overbygning" (KS)
18. juli Ot.prp. nr. 105 (2002-2003) Om lov om endringer i kommuneloven m.m. (interkommunalt samarbeid)
KRDs pressemelding
18. juli KRD-nytt nr. 3/2003
18. juli KRDs rundskriv H-17/03 Forskrift om årsregnskap og årsberetning § 13 – regnskapsføring av pensjoner – fastsettelse av beregningsforutsetninger og håndtering av premieavvik
18. juli KRDs rundskriv H-15/03 Kommuneloven og lov om interkommunale selskaper – tolkninger fra departementet 2002 og første halvår 2003
18. juli KRDs rundskriv H-14/03 Inntektssystemer for kommuner og fylkeskommuner
25. juni Virusvarsel fra Norman
24. juni Ny leder i Nordlandforeningen
10. juni Ny leder i Telemarkforeningen
6. juni Kommunerevisoren nr. 3/03:
- "Lederen har ordet"
- "KOSTRA: Et nyttig verktøy for revisor"
- "Felles forvaltningsrevisjon om Oppfølging av Eldreplanen 1998-2001"
6. juni Gjenvalg i Sør-Trøndelagforeningen
6. juni Behandlingen av Ot.prp. nr. 70 (2002-2003) utsatt til høsten
6. juni Virusvarsel fra Norman
4. juni Nye ledere i Troms- og Østfoldforeningen
1. juni Virusvarsel fra Norman
28. mai Nye ledere i Hedmark- og Oslo og Akershusforeningen
28. mai Gjenvalg i Buskerud- og Nord-Trøndelagforeningen
24. mai Åpen høring i Stortingets kommunalkomite om Ot.prp. nr. 70 (2002-2003)
21. mai Forholdet mellom anskaffelses- og forsyningsforskriften for anskaffelser relatert til vann og avløp
20. mai Ny leder i Vestfoldforeningen
19. mai Kartlegging av juridiske rammebetingelser for interkommunalt samarbeid
19. mai Oppsummering av KOSTRA-spørsmål
19. mai Virusvarsel fra Norman
16. mai Gjenvalg i Finnmarkforeningen
15. mai St.prp. nr. 66 (2002-2003) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2004 (kommuneproposisjonen)
Se også her
15. mai Gjenvalg i Opplandforeningen
14. mai Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe
14. mai Virusvarsel fra Norman
9. mai KRDs pressemelding vedrørende Regjeringens storbymelding
8. mai Sammenlikning av tjenester i ulike kommuner
8. mai Sosialdepartementets rundskriv U-4/2003 Sosialtjenestens adgang til å kreve kontoutskrift fremlagt ved behandling av søknad om økonomisk stønad
8. mai KRD-nytt nr. 2/2003
7. mai Hvilke resultater har kommunen din?
7. mai Endring i forskrift om bruk av arbeidsgivers PC hjemme
5. mai Kvartalsrapportering - endring av rapporteringsforskriften - høring
2. mai KRDs pressemelding vedrørende forsøk med enhetsfylker
28. april Lignings-ABC 2002 på skattetatens nettsider
28. april SPOR 1/2003
28. april KRDs pressemelding vedrørende godkjente forsøk med kommunal oppgavedifferensiering
28. april KRDs pressemelding vedrørende Kommunalministeren positiv til forsøk med samkommune
24. april "Er moral nok, eller trengs det også regulering og tilsyn?" av direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet
22. april Revidert håndbok fra KS om kvalitetskartlegging av tjenester
22. april Kommunerevisoren nr. 2/03:
- "Lederen har ordet"
- "Brukarundersøkingar - på godt og vondt"
- "Ny riksrevision i Sverige"
- "Er loven vedtatt??"
- "KOSTRA Sentrale styringsdata: Muligheter for forvaltningsrevisjon"
11. april Ot.prp. nr. 70 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon)  -  KRDs pressemelding
10. april Rapport fra Arbeidsgruppe mot Ulovlige Direkte Anskaffelser (AUDA - Sanksjonsutvalget) [OBS PDF-format ca. 8 MB]
10. april KRD rundskriv H-08/03 Rapport fra TBU for kommunal og fylkeskommunal økonomi
4. april KS-rundskriv nr. 3/03 om interkommunalt samarbeid
4. april Kredittilsynets pressemelding vedrørende undersøkelse av revisjonsselskapenes rådgivningsvirksomhet  -  DnRs kommentar
4. april SKD nr. 8/03 Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2003
31. mar. Ny leder i forvaltningsrevisjonskomiteen
31. mar. KRDs forventningsbrev for 2004
27. mar. Artikkel om god kommunal regnskapsskikk
27. mar. Virusvarsel fra Norman
21. mar. Forslag om endringer i kommuneloven og interkommunale selskaper - interkommunalt samarbeid - høring
21. mar. Lovutvalg for bedre harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen
20. mar. Sikkerhetsinformasjon fra Norman
17. mar. Foreløpige KOSTRA-tall
17. mar. eFaktura for kommune-Norge
13. mar. Gjenvalg i Østfoldforeningen
5. mars Finansdepartementets pressemelding om Banklovskommisjonens utredning vedrørende bl.a. ny lovgivning om kommunale pensjonsordninger
4. mars Notat fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk vedrørende
Avdragsfond etter de tidligere regler - Hvordan skal disse fondene behandles?
4. mars Ny leder i Sogn og Fjordaneforeningen
28. feb. Kommunalministeren lanserer nytt omstillingsprogram
25. feb. Kompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner - endringer i Finansdepartementets retningslinjer av 9. juli 2002
24. feb. Virusvarsel fra Norman
19. feb. DnRs høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven - kommunal revisjon m.m.
17. feb. KRD-nytt nr. 1/2003
14. feb. NKRFs høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven - kommunal revisjon m.m.
14. feb. Skattedirektoratet om elektronisk fakturering til NARF
14. feb. Forbedring i fylkeskommunene - svekkede driftsresultater i kommunene
13. feb. Kommunerevisoren nr. 1/03:
- "Lederen har ordet"
- "Forvaltningsrevisjonsprosjektet: Finansiering av skolefritidsordninga i Bergen kommune"
- "Innsyn: KRDs høringsnotat - forslag til endring i kommuneloven - kommunal revisjon m.m."
11. feb. Ny utgave av Kommunerevisors Håndbok foreligger wpe1.gif (1051 bytes)
(Til bestillingsskjema)
11. feb. God eierstyring og god selskapsledelse
11. feb. Rapport om kostnader i barnehagene
11. feb. Kommunal regnskapsstandard nr 3 - Foreløpig standard (F) - Avdrag på lån - når skal avdrag føres i investeringsregnskapet
(oversendelsesbrev)
11. feb. Notat fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk vedrørende
Tiltak av investeringsmessig karakter
7. feb. Gjenvalg i Aust-Agderforeningen
6. feb. Skatteutvalgets utredning
6. feb. Om personvalgsystemet ved kommunestyre- og fylkestingsvalg
6. feb. "Sikkerhetshull i KOSTRA" (KR) Se også her (CWN)
4. feb. Forslag om momskompensasjon for kommunale innkjøp
3. feb. Hovedveileder 2003 - KOSTRA
3. feb. Referat fra KOSTRA regnskapsgruppe
31. jan. Oppsummering av KOSTRA spørsmål
31. jan. Oppsummering av KOSTRA spørsmål - fylkeskommuner
31. jan. Hva koster det? Bedre budsjettering og regnskapsføring i staten
Finansdepartementets pressemelding
Statsbudsjettutvalgets pressemelding
31. jan. Forskrift om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)
30. jan. Stavanger kommune får ikke kople registre
24. jan. Forsøk med enhetsfylke
21. jan. Konkurransetilsynet om konkurranseutsetting av kommunal revisjon
21. jan. Forslag til endringer i regnskapsloven – egenkapitalmetoden og virkelig verdi på finansielle instrumenter - høring
17. jan. KKDs rundskriv V-06-03 - Regnskapsføring av pensjonsutgifter for kirkelige fellesråd og menighetsråd
17. jan. NOU 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene - Konkurransevridninger mellom kommuner og private - høring
17. jan. KRDs rundskriv H-2140 Nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester
17. jan. KRDs notat om § 13 Regnskapsføring av pensjon
16. jan. KRDs merknader til § 13 om regnskapsføring av pensjoner i forskrift om årsregnskap og årsberetning
14. jan. 3. utgave av "Kommuneregnskapet" fra NKK KommunalØkonomisk forlag
14. jan. KS-konferansen: Kommuneøkonomi 2003
10. jan. NKRFs kursoversikt for 2003
10. jan. Virusvarsel fra Norman Se også her (CWN)
10. jan. Evaluering av Modellkommuneforsøket
10. jan. Arbeidsgiveravgift - soneinndeling for 2002 og 2003
8. jan. KRDs rundskriv H-1/03 Statsbudsjettet 2003 – Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak
8. jan. Omstilling og kvalitetsutvikling i kommunene
8. jan. Ny utgave av "Kompendium i kommunal revisjon - utvalgte emner" foreligger wpe1.gif (1051 bytes)  (Til bestillingsskjema)
7. jan. KOSTRA-prosjektet - elektronisk høring
7. jan. "God virksomhetsstyring - en nøkkel til verdiskapning" (Aftenposten)
6. jan. Ny håndbok fra Kommuneforlaget om personopplysningsloven
3. jan. RS 260 Kommunikasjon om revisjonsmessige forhold til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll - høring
2. jan. Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
Se også rundskriv U-14/2002 her
2. jan. Skatte- og avgiftsendringer gjeldende fra 1. januar 2003
2. jan. Virusvarsel fra Norman Se også her (CWN)

 

Gjenvalg i Rogalandforeningen
Årsmøtet i Rogaland KRL har gjenvalgt Cicel T. Aarrestad, Kommunerevisjonen i Midt-Rogaland, som leder.
(4.8.03)

Ny leder i Nordlandforeningen
Årsmøtet i Nordland KRL har valgt Brit Skjevling, Kommunerevisjonen i Sør-Helgeland distrikt, som ny leder. Skjevling overtar etter Arne Willy Hillestad.
(24.6.03)

Ny leder i Telemarkforeningen
Årsmøtet i Telemark KRF har valgt Ottar Kleppe, Midt-/Øst-Telemark Kommunerevisjon, som ny leder. Kleppe overtar etter Finn-Egil Aure.
(10.6.03)

Gjenvalg i Sør-Trøndelagforeningen
Årsmøtet i Sør-Trøndelag KRF har gjenvalgt Børge Sundli, Trondheim kommune, Enhet for revisjon og resultatkontroll, som leder.
(6.6.03)

Nye ledere i Troms- og Østfoldforeningen
Årsmøtene i Troms KRL og Østfold KRF (eksraordinært) har valgt h.h.v. Sissel Rasmussen, Troms kommunerevisjon Distrikt 4, og Villy Tjerbo, Akershus og Østfold fylkesrevisjon, som nye ledere. Rasmussen overtar etter Finn Roar Sørensen og Tjerbo overtar etter Arnstein Kristvåg, som har begynt i ny stilling i Fredrikstad kommune.
(4.6.03)

Nye ledere i Hedmark- og Oslo og Akershusforeningen
Årsmøtene i Hedmark KRF og Oslo og Akershus KRF har valgt h.h.v. Jo Erik Skjeggestad, Hedmark fylkesrevisjon, og Ingvild Langerud Andreassen, Bærum kommunerevisjon, som nye ledere. Skjeggestad overtar etter Jan Stjern og Andreassen overtar etter Karin Klemsdal.
(28.5.03)

Gjenvalg i Buskerud- og Nord-Trøndelagforeningen
Årsmøtene i Buskerud KRF og Nord-Trøndelag KRF har gjenvalgt h.h.v. Inger Anne Fredriksen, Nedre Buskerud revisjonsdistrikt, og Terje Wist, Søndre Innherred revisjonsdistrikt, som ledere.
(28.5.03)

Ny leder i Vestfoldforeningen
Årsmøtet i Vestfold KRF har valgt Randi Glomsrud, Tønsberg revisjonsdistrikt, som ny leder. Glomsrud overtar etter Geir Pedersen.
(20.5.03)

Gjenvalg i Finnmarkforeningen
Årsmøtet i Finnmark KRF har gjenvalgt Tor-Otto Gamst, Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon, som leder.
(16.5.03)

Gjenvalg i Opplandforeningen
Årsmøtet i Oppland KRF har gjenvalgt Åge Sandsengen, Valdres kommunerevisjon, som leder.
(15.5.03)

Ny leder i forvaltningsrevisjonskomiteen
Styret i NKRF har valgt Bodhild Laastad, Bergen kommunerevisjon, som ny leder i forvaltningsrevisjonskomiteen. Laastad overtar etter Stein Ove Songstad, som har begynt i ny stilling i Hordaland fylkeskommune.
(31.3.03)

Gjenvalg i Østfoldforeningen
Årsmøtet i Østfold KRF har gjenvalgt Arnstein Kristvåg, Østfold kommunerevisjon, som leder.
(13.3.03)

Ny leder i Sogn og Fjordaneforeningen
Årsmøtet i Sogn og Fjordane KRF har valgt Reinhard Torvund, Ytre Sogn distriktsrevisjon, som ny leder. Torvund overtar etter Marianne Vara.
(4.3.03)

Gjenvalg i Aust-Agderforeningen
Årsmøtet i Aust-Agder KRF har gjenvalgt Steinar Johansen, Arendal revisjonsdistrikt, som leder for to år.
(7.2.03)

Next Page