Nyheter fra 2004

Nyhetsarkiv: 2007, 2006, 2005, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 199831. des. Ny ISA 700 fra IAASB (DnR)
23. des. KRDs rundskriv H-32/04 Statsbudsjettet 2005 – det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets budsjettvedtak
23. des. EU styrker ikke kvaliteten på revisjon (DnR)
21. des. Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner
21. des. Forskrift om endring av forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven)
21. des. Forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder
21. des. Tilskuddssatser til drift av barnehager for 2005
21. des. NRS 9 God regnskapsskikk - fusjon er revidert (NRS)
21. des. NRS 8 God regnskapsskikk - små foretak er oppdatert (NRS)
17. des. KRDs rundskriv H-31/04 Plikten til å omdanne interkommunale revisjonsenheter til selskap (kommuneloven § 81) blir opphevet
17. des. Fradragsrett for inngående merverdiavgift - fortolkningsuttalelse
17. des. Lovproposisjon om endringer i regnskapsloven
17. des. Finanskomiteens Innst.O.nr.38 (2004-2005) om lov om endringer i bl.a. revisorloven
For endringer i revisorloven mv. se kap. 4
17. des. SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning
17. des. KS med på felles kravspesifikasjon for PKI
17. des. SOU 2004:107 Att granska och pröva ansvar i kommuner och landsting
17. des. Høringsutkast fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk:
- KRS nr 7
Hendelser etter balansedagen, usikre forpliktelser og betingede eiendeler Høringsutkast (pdf-format)
- Brev til høringsinstansene (pdf-format)
17. des. Kommunal regnskapsstandard (F) nr. 4:  Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet - endret
17. des. KS-gjennomslag i kompensasjon for momsreformen (KS)
17. des. Hovedsaker fra IFACs Public Sector Committee (DnR)
15. des. Kommunerevisoren nr. 6/04:
- "Lederen har ordet"
- "Merverdiavgiftskompensasjon til kommuner og fylkeskommuner m.v."
- "En helhetlig risikoanalyse av kommunene"
15. des. Arbeidsgiveravgift for 2005
10. des. Alt om Regjeringens pensjonsmelding
9. des. Forskrift om likeverdig behandling av barnehager
9. des. Rapport fra fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)
Se også: Rundskriv H-28/04
9. des. Norsk anbefaling for corporate governance
7. des. Veileder bestiller/utfører-organisering innen eiendomsdrift og tekniske tjenester (KS)
6. des. Forhøyet og redusert sats for merverdiavgift fra 1. januar 2005
3. des. Kompensasjonsordningen for merverdiavgift - egenbetaling for mat
3. des. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2005
3. des. Forskrift om bokføring
3. des. Forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven)
3. des. Endring av momssatsene fra 1. januar 2005
1. des. Resultatene fra høringsrunden på NOU 2004:12 Bedre skatteoppkreving (KS)
30. nov. Forsyning nr. 5 - 2004 (pdf-format) (KS)
26. nov. Kommunalkomiteens innstilling Innst. O. nr. 21 (2004-2005) om endringer i kommuneloven (oppheving av plikten til å omdanne interkommunale revisjonsenheter til selskap)
26. nov. Styrekurs for revisjonsselskaper (KS Bedrift i samarbeid med NKRF)
25. nov. Merverdiavgiftshåndboken 2. utg. 2004
24. nov. NKRFs høringsuttalelse til forslag til nye revisjonsstandarder
24. nov. Forskrift til ny stiftelseslov - høring
23. nov. Ny bokføringslov er sanksjonert
23. nov. Ny stiftelseslov og nytt tilsyn
23. nov. Ny IFAC-publikasjon om revisors rolle og verdi (DnR)
23. nov. Nytt fra FEE om obligatorisk revisjonsselskapsrotasjon (DnR)
23. nov. Nytt fra FEE om uavhengighet (DnR)
22. nov. Norsk RegnskapsStiftelses statusrapport for 2004 (pdf-format) (NRS)
22. nov. Kommunalnytt nr. 7/2004 (KRD)
22. nov. Virusvarsel fra Norman
19. nov. Finansdepartementets vurdering av retten til momskompensasjon ved egenbetaling av mat i barnehaver (pdf-format)
15. nov. Momskompensasjonsordningen - etterberegning av uttrekk og regnskapsføring 2004
11. nov. Ny utgave av Kommunerevisors Håndbok foreligger wpe1.gif (1051 bytes)
(Til bestillingsskjema)
11. nov. Utredning om pensjonskasselovgivning (NOU 2004: 24)
9. nov. Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) Om lov om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.) - Kap. 19 Endringer i revisorloven mv. vedrørende uavhengighet og rådgivning (pkt. 19.1) og revisjonsberetningen (pkt. 19.2)
9. nov. Spørsmål og svar fra Finansdepartementet vedrørende momskompensasjon og havner
8. nov. Europarådets ekspertorgan mot korrupsjon vurderer Norge
5. nov. Ot.prp. nr. 11 (2004-2005) Om lov om endringer i kommuneloven (oppheving av plikten til å omdanne interkommunale revisjonsenheter til selskap)
5. nov. Eiendomsforvaltningsutvalgets innstilling
4. nov. KS etablerer IKT-forum for kommunesektoren
4. nov. Kommunalministerens brev til Stortinget vedrørende kommunesektorens pensjonskostnader
4. nov. Endringer i kontoplan i KOSTRA og veiledningen til denne fra 2005
4. nov. Endringer i arter og funksjoner i KOSTRA fra 2004 til 2005
2. nov. Skattedirektoratets Lønns-ABC 2004
2. nov. Spørsmål (pdf-format) og svar (pdf-format) fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk vedrørende fastsetting av avdrag på lån - ekstraordinær nedbetaling
29. okt. Virusvarsel fra Norman
29. okt. KS viderefører KommuneNorges mest vellykkede omstillingsprosjekt (KS)
28. okt. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet vedrørende arbeidsgiveravgift i f m dekning av ansattes bredbåndabonnement (folketrygdloven § 23-2 tredje ledd)
26. okt. KRDs pressemelding: Mindre byråkrati i Kommune-Norge
26. okt. Kredittilsynets rundskriv 16/2004 Krav til etterutdanning for revisorer
26. okt. Klargjøring av revisjonsstandardene (DnR)
22. okt. Høringsutkast fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk:
- KRS nr 6 Høringsutkast Noter og årsberetning (pdf-format)

- Brev til høringsinstansene (pdf-format)
22. okt. Ny foreløpig standard fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk:
- KRS nr 5 Foreløpig standard (F) Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil (pdf-format)
- Oversendelsesskriv (pdf-format)
- Notat vedrørende forståelse av KRS 5 – presisering vedrørende pensjon – endret praktisering av regnskapsprinsipp (pdf-format)
22. okt. KRDs brev til Møre og Romsdal fylke vedrørende skjema 1 A i budsjettforskriften og regnskapsforskriften
22. okt. Notat fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk vedrørende det kommunale regnskapssystemet - grunnleggende sammenhenger
18. okt. NRS (V) Veiledning IAS 19 Enployee Benefits fra Norsk RegnskapsStiftelse
Veiledningen finnes her (pdf-format)
14. okt. Skattedirektoratets brev til fylkesskattekontorene vedrørende kompensasjon for merverdiavgift - havneavgifter
14. okt. Skattedirektoratets brev til Vest-Agder fylkesskattekontor vedrørende kompensasjon for merverdiavgift - havneavgifter
13. okt. Kommunerevisoren nr. 5/04:
- "Lederen har ordet"
- "Oppnådde mål og utfordringer - Bestiller-utførerorganisering av vaktmestertjenestene i Trondheim kommune"
- "Den Nordiske kommunale sjefsrevisorkonferansen - en levende og sprek 50-åring"
12. okt. Distriktskommisjonens utredning
12. okt. Foreldelsesfristen i momskompensasjonsloven foreslås utvidet (KS)
7. okt. Kommunalnytt nr. 6/2004 (KRD)
7. okt. Reviderte etiske regler fra IFAC (DnR)
7. okt. Statsbudsjettet 2005:
Alt om statsbudsjettet 2005 (Finansdepartementet)
Statsbudsjettet 2005 (KS)
KRD rundskriv H-23/04 Inntektssystemet for 2005 for kommuner og fylkeskommuner

St.meld. nr. 5 (2004-2005) Tilbakeføring av selskapsskatt til kommunene og omlegging av inntektsutjevningen
Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer i 2005
7. okt. KS lanserer FRYD - kartleggingsverktøy for hjemmebaserte tjenester
6. okt. KS rundskriv 7/2004 Merverdiavgift for kommunale tjenester
6. okt. NKRFs høringsuttalelse til utkast til bokføringsforskrift
5. okt. Innst. O. nr. 107 (2003-2004) Finanskomiteens innstilling om ny bokføringslov
4. okt. Momskompensasjonsordningen (KS)
30. sept. Forskrift om endringer i forskrift av 15.12.2000 nr. 1423 om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner og i forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner
Se KRDs pressemelding vedrørende oppmyking av reglene for bruk av inntekter fra salg av kraftaksjer her
30. sept. Kommunalnytt nr. 5/2004 (KRD)
30. sept. Ny versjon av COSO er lansert (COSO ERM - Integrated Framework) - for mer informasjon (Executive Summary (pdf-format) og FAQ) se her (COSO) og her (IIA)
29. sept. KRDs veileder i resultatledelse
28. sept. Serviceerklæringer og brukergarantier - virkemidler for kvalitet- og effektivitetsutvikling (KS)
27. sept. NOU 2004: 17 Statlig tilsyn med kommunesektoren
Spørsmålet om statlig tilsyn med revisjonen av kommuner/fylkeskommuner etter kommuneloven er ikke vurdert - se siste avsnitt i pkt. 1.5.
Les KRDs pressemelding her
24. sept. Justisdepartementets tolkningsuttalelse om plikten til å framlegge dokumenter for klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
24. sept. NKRFs høringsuttalelse til NOU 2004:12 Bedre skatteoppkreving
21. sept. Utkast til bokføringsforskrift - høring
17. sept. Forsyning nr. 4 - 2004 (KS)
17. sept. NOU 2004: 16 Vergemål
- Forvaltningen av overformynderiet foreslås overført til staten
- Vergemålsutvalgets pressemelding
17. sept. Utkast til forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier - høring
14. sept. KRDs rundskriv H-30/03 vedrørende rapportering fra interkommunale selskaper
13. sept. Kriteriedata for kommuner og fylkeskommuner 2005
13. sept. Endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven (Skatteetaten)
9. sept. Notat fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk: Tidspunkt for regnskapsføring av inntekter, innbetaling og gevinst i kommuneregnskapet (pdf-format)
9. sept. Korrigering av kommunefordelingsgrunnlaget for eiendomsskattegrunnlaget - investeringer/påkostninger i særskilte driftsmidler i kraftanlegg (Skatteetaten)
7. sept. Finansministerens svar på spørsmål om bokføringsloven
3. sept. Normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver (Skatteetaten)
1. sept. Sosial- og helsedirektoratets brev til kommunene om tilskudd til toppfinansieringsordning for ressurskrevende brukere over statsbudsjettets kap. 0621 post 64 m/vedlegg
1. sept. KRDs rundskriv H-13/04 vedrørende tilbakebetaling av gebyr ved kommunens oversittelse av fristen for behandling av byggesaker
1. sept. Finansministerens svar på spørsmål om bokføringsloven
30. aug. Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe
30. aug. KRDs veileder i bruk av servicestrategi
30. aug. Kommunalnytt nr. 4/2004 (KRD)
20. aug. Momskompensasjon - havneavgifter
16. aug. NHDs svar vedrørende lov/forskrift om offentlige anskaffelser og selvstendig innkjøpskompetanse
16. aug. Oppsummering av KOSTRA-spørsmål
16. aug. SKDs melding nr. 7/04 Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven
12. aug. Avklaringer fra Justisdepartementets lovavdeling vedrørende offentlighetsloven og personopplysningsloven
10. aug. Virusvarsel fra Norman
5. aug. Oversikt over NKRFs nye komiteer
4. aug. Oppdaterte vedtekter for NKRF og NKRF servicekontor
4. aug. Oversikt over NKRFs nye styre
3. aug. Gjenvalg i Vest-Agder- og Nord-Trøndelagforeningene
2. aug. Konferanse om resultatledelse / balansert målstyring (KRD)
2. aug. Pleie- og omsorgsnettverk initiert av revisorer (KS)
2. aug. Kommunerevisoren nr. 4/04:
- "Lederen har ordet"
- "Innsyn: Nye forskrifter om kontrollutvalg og revisjon"
- "Starka och oberoende kommunerevisioner i förening"
6. juli Verktøykasse for strategisk IKT-planlegging (KS)
6. juli AADs pressemelding vedrørende Offentlige anskaffelser – evaluering av regelverk
6. juli Nye sykmeldingsregler fra 1. juli 2004 (KS)
2. juli Spørsmål til Ot.prp. nr. 46 (2003-2004) om lov om bokføring
1. juli KRDs rundskriv H-17/04 Kommuneproposisjonen 2005 og revidert nasjonalbudsjett 2004 – Informasjonsrundskriv
1. juli KRDs rundskriv H-16/04 Beregningsforutsetninger for regnskapsføring av pensjoner - regnskapsåret 2004
1. juli Finansdepartementets pressemelding: Varebil klasse 1 likestilles med personbiler i momsregelverket
1. juli Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (gjennomføring av EØS-regler om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder m.m.)
Se Finansdepartementets pressemelding her
23. juni Nye verktøy for kommuner som bestiller av VA-tjenester (KRD)
22. juni NKRFs landsmøte 2004
22. juni Kommunalnytt nr. 3/2004 (KRD)
21. juni Nye forskrifter om revisjon og kontrollutvalg
21. juni Kvartalsrapportering KOSTRA – endret rapporteringsfrist for 2. kvartal
21. juni Skattekreverutvalgets utredning – 2004:12 Bedre skatteoppkreving - høring
21. juni Regnskapsregler for føring av inntekter fra salg av anleggsmidler (kraftaksjer) - høring
21. juni Forslag om å innføre rapporteringsplikt for revisorer - høring
21. juni Foreldelsesfristen for krav om kompensasjon for merverdiavgift (KS)
21. juni Forsyning nr. 3-2004 (KS)
21. juni Ny leder i Hedmarkforeningen
16. juni Ny leder i Opplandforeningen
16. juni Sosial- og helsedepartementets rundskriv IS-7/2004 vedrørende kontroll av registrering av tall på psykisk utviklingshemmede i kommunene
- Særattestasjon fra kommunerevisor for kontroll i 2004
16. juni Virusvarsel fra Norman
15. juni Varebil klasse 1 likestilles med personbiler i momsregelverket
14. juni KRDs pressemelding vedrørende lokalpolitikerne i en ny database
14. juni Kontroll av rapportering for ressurskrevende brukere
- Revisjonsuttalelse rapportering knyttet til ressurskrevende brukere
10. juni Kommunerevisoren nr. 3/04:
- "Lederen har ordet"
- "Innsyn: Endringer i kommuneloven og aktuelle forskrifter"
- "Offentlige anskaffelser - "e-handel" i Det Digitale Trøndelag (DDT)"
9. juni Skattedirektoratet har vedtatt å utsette fristen for levering av elektronisk oppgave over momskompensasjon for 2. periode (RF-0009)  til 21. juni
9. juni Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet
9. juni Gjenvalg i Telemark- og Buskerudforeningene
8. juni Ny leder i Oslo og Akershusforeningen
4. juni "Interkommunale selskaper og egenregioppdrag" (KR)
28. mai KRDs rundskriv nr. H-09/04 Kommunelova og lov om interkommunale selskap. Tolkingar frå departementet siste halvår 2003 og første kvartal 2004.
14. mai Forslag om forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak - høring
12. mai NOU 2004: 12 Bedre skatteoppkreving
Se Finansdepartementets pressemelding her
Se utredningsutvalgets pressemelding her

Se KS sin kommentar til utredningen her
Se NKKs kommentar til utredningen her
12. mai Oppsummering av KOSTRA-spørsmål
12. mai Revisjon av OECDs prinsipper om god virksomhetsledelse ("corporate governance")
11. mai Kommunalnytt nr. 2/2004 (KRD)
11. mai St.prp. nr. 63 (2003-2004) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004
- om statlig overtakelse av kontroll og revisjon av den kommunale skatteoppkreverfunksjonen se s. 207-208 og 82, jf. s. 215
11. mai St.prp. nr. 64 (2003-2004) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2004 (kommuneproposisjonen for 2005)
10. mai Europarådets rekommandasjon: Økonomi- og budsjettstyring på lokalt og regionalt nivå
10. mai Om levering av kompensasjonsoppgaven for merverdiavgift
6. mai KRDs rundskriv H-08/04 Om enkelte forhold knyttet til ikrafttreden av endringer i kommuneloven om kommunal revisjon og forskrifter om revisjon og kontrollutvalg
6. mai Mva-kompensasjonsoppgaven kan leveres elektronisk via Altinn
3. mai Virusvarsel fra Norman
2. mai Virusvarsel fra Norman
28. april Ny leder i Vestfoldforeningen
22. april Referat - KOSTRAs regnskapsgruppe
22. april KRDs veileder: Frihet til å velge - brukervalg i kommunal tjenesteyting
22. april ROBEK 2001-2004
21. april Kommunalnytt nr. 1/2004 (KRD)
21. april Statsministerens tale på KS ordførerkonferanse 2004
19. april DnRs høringsuttalelser til nye forskrifter om revisjon og kontrollutvalg
16. april Kredittilsynets veiledning til ny lov og forskrift om hvitvasking
16. april Rettelser i Lignings-ABC 2003
14. april Kommunerevisoren nr. 2/04:
- "Lederen har ordet"
- "Egenregi vs. kjøp. Hvordan organisere kontrollutvalgets sekretariatsfunksjon?"
- "Konferanse om kommunal kontroll og revisjon 2. - 3. februar 2004 i Storlien"
7. april Forbrukerrådet mener kommunerevisjonen må pålegges å kontrollere at kommunale avgifter fastsettes riktig
7. april "Den økonomiske situasjonen", foredrag av Erna Solberg
7. april Forsyning nr. 2-2004 (KS)
2. april Finansministerens svar på spørsmål om momskompensasjon
2. april Skatteetatens brosjyre om momskompensasjon
2. april KRDs pressemelding vedrørende interkommunal samarbeid og konkurranseutsetting
2. april Leveranse til eierne fra interkommunale selskaper - uten konkurranse (KS)
2. april Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi
30. mar. Kultur- og kirkedepartementets rundskriv V-12N/2004 - Kommunene og kirken
29. mar. Forslag til ny bokføringslov
29. mar. Skattemeldingen (St.meld. nr. 29 (2003-2004))
26. mar. Virusvarsel fra Norman
25. mar. Kommunal gebyrmal for plan- og bygningsloven (KS)
23. mar. Evaluering av brukerundersøkelser (KRD)
22. mar. Foreløpige KOSTRA-tall: Kommunenes økonomi ytterligere svekket (SSB)
19. mar. Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd
18. mar. NHDs uttalelse vedrørende anskaffelse av elektrisk kraft - offentlige anskaffelser
18. mar. NKRFs høringsuttalelse til nye forskrifter om revisjon og kontrollutvalg
17. mar. Ny veileder i momskompensasjon (KS)
17. mar. Kraftig skjerping av kravene til revisjon i børsnoterte selskaper (DnR)
17. mar. NHDs veileder - Beste praksis - offentlige anskaffelser (pdf-format)
17. mar. Rapport om fordeler med samdrift av kommunale tjenesteområder (KS Bedrift)
17. mar. KRDs veileder - Innbyggerinitiativ – Kommuneloven § 39a
15. mar. Barne- og familiedepartementets rundskriv Q-05/2004 om statsrefusjon for kommunale barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flytninger
12. mar. Lokaldemokratikommisjonen
12. mar. Merverdiavgift på persontransport - fortolkingsuttalelse fra Skattedirektoratet
10. mar. Ny toppfinansiering for ressurskrevende brukere (SHDIR)
10. mar. Sosial- og helsedirektoratets rundskriv IS-4/2004 Opplegg for registrering og kontroll av tall for psykisk utviklingshemmede i kommunene pr. 1. januar 2004
10. mar. "Må standardene følges og status i arbeidet pr. mars 2004" (GKRS)
10. mar. "Revisors rolle og oppgaver, og tilsynet med at dette blir tilfredsstillende ivaretatt"
(foredrag av avd. dir. Anne M. Bellamy, Kredittilsynet)
8. mars Interaktiv nettside om markedseksponering i kommunal sektor (KS)
5. mars Revisors fokus på misligheter øker (DnR)
5. mars Benchmarking og maksprissystem innenfor vann- og avløpssektoren (KS)
4. mars Har benchmarking noen effekt? (KS)
4. mars Kommunale utfordringer ved behandling av personopplysninger (DT)
3. mars "Skatteutvalg utsatt til april" (KR)
3. mars Ny Lignings-ABC
3. mars Finansdepartementets fortolkningsuttalelse om merverdiavgiftskompensasjon til kommuner, fylkeskommuner mv.
1. mars Virusvarsel fra Norman
1. mars Offentlige anskaffelser - nye terskelverdier 2004 og 2005
1. mars Skattedirektoratets brev til fylkesskattekontorene vedrørende innføring av generell kompensasjonsordning for merverdiavgift
1. mars Spørsmål og svar om eiendomsskatt (KS)
1. mars Hjemmetjenesten - hvor effektive og produktive er vi? (KS)
1. mars Tillitsvalgtes innsyn i lønnsopplysninger
24. febr. Forskrift om endring av forskrift 23. august 1999 nr. 957 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak
19. febr. Varebil klasse 1 foreslås likestilt med personbiler fra 1. juli 2004
19. febr. Nye forskrifter om moms på persontransport
19. febr. Forskrift om endring av forskrift 14. oktober 1969 nr. 1 om innhold av salgsdokumenter m.v. (forskrift nr. 2)
19. febr. Merverdiavgift på persontransport
19. febr. Kommunerevisoren nr. 1/04:
- "Lederen har ordet"
- "Høringsutkast om nye forskrifter for revisjon og kontrollutvalg"
- "Kontrollutvalgets undersøkelse ved inneklimaproblemer i Trondheimskolene"
19. febr. KRDs temasider om kommuneøkonomi
17. febr. Utkast til endring i lov om revisjon og revisorer (revisorloven) § 5-6 om revisjonsberetningen - høring
17. febr. 13 milliarder i underskudd for kommunene (SSB)
17. febr. Virusvarsel fra Norman
16. febr. Spørreundersøkelse om kommunenes og fylkeskommunenes eiendomsforvaltning
13. febr. Generell momskompensasjon - utfyllende forklaringer fra KRD til NKK
13. febr. Forsyning nr. 1-2004 (KS)
11. febr. Svar på spørsmål fra Kommunalkomiteens leder vedrørende revisjon av skatteregnskapet
10. febr. KRDs rundskriv H-2143 Retningslinjer for fylkesmannens samordning av statlig styring av kommunesektoren
9. febr. Skriftlig spørsmål fra Kommunalkomiteens leder til Kommunalministeren vedrørende revisjon av skatteregnskapet
4. febr. Justisdepartementets lovtolkningsuttalelser på nett
3. febr. Kjøp av helse- og sosialtjenester fra ideelle organisasjoner
30. jan. Nye satser i de statlige veiledende retningslinjene for økonomisk sosialhjelp
27. jan. Ny nettportal for kvalitetsutvikling i kommunesektoren (KS)
27. jan. Nytt verktøy for medarbeiderkartlegging (KS)
27. jan. Virusvarsel fra Norman
23. jan. Reglene for revisor skjerpes (DnR)
22. jan. Rapporteringsregister for kommunesektoren
21. jan. Utdannings- og forskningsdepartementets rundskriv F-26-03: Nemndskjennelse vedrørende kontaktlærertjeneste
21. jan. Sosialdepartementets rundskriv U-12/2003: Ny toppfinansiering for særlig ressurskrevende brukere – foreløpig orientering
21. jan. Utkast til endringer i revisorloven samt forskrift om revisjon og revisorer - høring
19. jan. Virusvarsel fra Norman
17. jan. DnR skeptisk til forskrift om uavhengighet
14. jan. KRDs temasider om kommuneregnskap
14. jan. Endringer fra 2003 til 2004 i arter og funksjoner (KOSTRA)
13. jan. Alt om pensjonsreformen
12. jan. Økonomisk oversikt over tilskuddsordninger til flyktninger og innvandrere i 2004 (KS)
12. jan. Kommunearkene 2003 for helse- og sosialtjenesten (SHDIR)
12. jan. Endringer i personopplysningsforskriften
12. jan. Kredittilsynets forslag til forskrift med nærmere regler om begrensningene for revisors rådgivningsvirksomhet
8. jan. KRDs pressemelding om database om interkommunalt samarbeid
8. jan. SKD 16/03 Endringer i lov om merverdiavgift og
Ny lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner m.v.
7. jan.

Høring - forskrift om revisjon av kommuner og fylkeskommuner og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

5. jan. Veiledende normalreglement for folkevalgtes innsynsrett - kommuneloven § 40 nr. 5