Nyheter fra 2005

Nyhetsarkiv: 2007, 2006, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998


22. des. NS 4102:2005 Grunnkontoramme og regnskapsoppstilling
22. des. Anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (DnR)
22. des. Ny arbeidsmiljølov trer i kraft 1. januar 2006 (KS)
22. des. Ny revisjonsberetning for 2005 (DnR)
21. des. Overgangsregler ved beregning av forhøyet mva på næringsmidler, persontransporttjenester mv., kinofremvisninger og kringkastingsavgift
-> Forskriften
21. des. Merverdiavgift og foreldelse – utvidelse av fristforlengelsen ved melding til avgiftsmyndighetene
21. des. Bortfall av Rikstrygdeverkets refusjonsordning for arbeidsgiveravgift
21. des. Nytt fra Norsk RegnskapsStiftelse:
- Oppdatert NRS 6 Pensjonskostnader

- NRS 15A om aksjebasert betaling er fastsatt som endelig regnskapsstandard
- Oppdatert NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak
20. des. Forskrift om endring av forskrift av 27. februar 2001 nr. 188 om årsregnskap m.m. for pensjonskasser
20. des. Risikostyring i staten - håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen
19. des. Kommunerevisoren nr. 6/05:
- "Lederen har ordet"
- "Nytt produkt - Regnskapsmappen for kommuner og fylkeskommuner"
- "Ny offentlighetslov - konsekvenser for kontrollutvalg og revisjon"
16. des. Lansering av Sikkerhetsportalen
16. des. Adgang til å anvende IFRS i selskapsregnskapet for 2005
15. des. Nye regler for fastsetting av beregningsforutsetninger for pensjonkostnader
15. des. Good Practice in Tackling External Fraud in the Public Sector (FEE)
15. des. Veileder: Informasjonssikkerhet for ledere i kommuner (KInS)
15. des. NKRFs høringsuttalelse til forslag om endringer i kommuneloven
14. des. Hjemme-PC-ordninger og arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon
14. des. Bruttolønnsreduksjon som motpost til arbeidsgiverytelser
14. des. Terskelverdien blir videreført
14. des. Skattesatser og beløpsgrenser mv. for 2005 og 2006
12. des. Kommunalnytt nr. 11 - 2005
12. des. Kommunesektoren 2005: Høy inntektsvekst, økning i utførte timeverk og nedgang i investeringene
12. des. Hvor mye tjenester produserer kommunene?
12. des. Forskrift om endring av forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder
9. des. NKRFs høringsuttalelse til revidert RS 220 og SK 1
8. des. Kommuner og eiendomsskatt
8. des. Unntak fra merverdiavgiftsloven - høring
8. des. Uttrekk av feriepenger i timelønnssatsene for undervisning (KS)
8. des. Merverdiavgift og foreldelse
7. des. "Likviditetsreserven – problembarnet i kommuneregnskapet - skal vi hogge hodet av trollet?" (NKK)
7. des. "Revisors etikk og uavhengighet" (Kredittilsynet)
6. des. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2006
I pdf-format: her (pdf-format)
6. des. Stortingets vedtak for merverdiavgift 2006
5. des. NKRFs høringsuttalelse til endringer i revisjonsberetningen
5. des. Høring – forskrift om ansattes rett til representasjon i interkommunale selskapers styrer m.v.
1. des. "Kommunane bryt innkjøpslova" (NRK)
30. nov. Global economic crime survey 2005 (PwC)
30. nov. Nye revisjonsstandarder (DnR)
30. nov. RS 802 - Nye uttalelser på høring (DnR)
25. nov. Nye regler for beregning av pensjonskostnader i kommunesektoren
25. nov. NAV-reformen – noen hovedpunkter og viktige milepæler (KS)
25. nov. Internrevisjonens rolle i helhetlig risikostyring (NIRF)
24. nov. Orientering om pensjonsutgifter 2005/2006 (KS)
24. nov. "Blåser i fløyta for varslerne"
22. nov. Høring – om endringer i forskrift om årsregnskap m.m. for pensjonskasser
21. nov. Endringer i kontoplanen KOSTRA som gjelder fra regnskapsåret 2006
18. nov. Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver - (9. utgave) gjelder fra og med inntektsåret 2005
18. nov. NKRFs høringsuttalelse til forslag til endringer i svalbardloven kapittel 5 om Longyearbyen lokalstyre
18. nov. KOU 2005:1 - Egne inntekter for kommunene (KS)
16. nov. KOSTRA - Ny hovedveileder for 2006
16. nov. KOSTRA - Endringer i arter og funksjoner fra 2005 til 2006
14. nov. Helhetlig risikostyring - et integrert rammeverk (COSO ERM) på norsk (NIRF)
10. nov. Skattemessige tilpasninger til endringer i regnskapsloven
10. nov. Analyse av barnehagetall pr 20.09.05
10. nov. Fradragsrett for inngående merverdiavgift etter Hunsbedt- og Porthuset-dommene - spørsmål om fordeling
10. nov. Regjeringen skal gjennomgå kommunesektorens inntekts- og finansieringssystem
10. nov. Kommunalnytt nr. 10 - 2005
10. nov. Alt om forslaget til endringer i Statsbudsjettet for 2006
9. nov. Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner NYHET!
9. nov. Høring - Oppdatering av regnskapsstandarder (NRS)
9. nov. Ny strategi for Norsk RegnskapsStiftelse
7. nov. Utenlandsk helsepersonell - plikt til å betale arbeidsgiversavgift
7. nov. NKRFs høringsuttalelse til innføring av plikt til kunngjøring under nasjonal terskelverdi
4. nov. NRS Statusrapport 2005
4. nov. NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak - oppdatert for 2005
4. nov. KS effektiviserer kommunale skjema (KS)
4. nov. Lønns-ABC 2005
4. nov. NKRFs høringsuttalelse til forslag til nye lovregler om interkommunalt samarbeid
4. nov. Ny utgave av boken "Kommunal revisjonsmetodikk" OPPDATERT!
27. okt. Lønns- og trekkoppgave for 2005
27. okt. NKRF runder 60 år i dag!
24. okt. Høring - Endringer i revisjonsberetningen (DnR)
24. okt. Kommunerevisoren nr. 5/05:
- "Lederen har ordet"
- "FR-prosjekt: Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv"
- "GKRS har fastsatt de første endelige kommunale regnskapsstandardene"
21. okt. Høring - forskrift til folkehøyskoleloven
21. okt. Internasjonale standarder for offentlig sektor tilpasses IFRS (DnR)
21. okt. Pleie av eksterne forbindelser: Smøring eller representasjon?
17. okt. Spørsmål om omklassifisering av midler på investeringsfond
17. okt. Disponering av midler fra eieruttak
17. okt. Avkastning på innskutt kapital ved kjøp av egne aksjer
14. okt. Høring - Erstatning og korrupsjon
14. okt. Styring og styringsreformer i offentlig virksomhet
14. okt. Kommunalnytt nr. 9 - 2005
14. okt. Inntektssystemet for 2006 for kommuner og fylkeskommuner
12. okt. Porthuset - fristforlengelse ved melding til avgiftsmyndighetene
12. okt. Budsjettforskriften - fordelingsfullmakter og rammestyring
10. okt. NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring – inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner
10. okt. KRDs pressemelding: Hvordan går det når kommunene får flere oppgaver?
10. okt. Strategi og tiltak for bruk av elektroniske forretningsprosesser (elektronisk handel) i offentlig sektor
7. okt. Ot.prp. nr. 9 (2005-2006) Om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)
7. okt. En effektiv og brukervennlig e-kommune (KS)
7. okt. Virusvarsel fra Norman
6. okt. NKRFs høringsuttalelse til endring av forutsetningene for beregning av pensjonskostnader
6. okt. Sluttrapport fra prosjektet "Framtidens kommunestruktur – kommuner med ansvar for egen utvikling" (KS)
30. sept. Ny ISA 230 "Audit Documentation" vedtatt av IAASB (DnR)
30. sept. Åttende direktiv godkjent i EU-parlamentet (DnR)
29. sept. Korreksjon av premieavvik for 2002 og 2003
29. sept. Porthuset - fradragsrett for inngående merverdiavgift
29. sept. KKDs retningslinjer for fordeling av midler til lokale lag og foreninger
29. sept. Satsing på IKT gir mer tilgjengelige og effektive kommuner - eKommune 2009 (KS)
27. sept. Innføring av plikt til kunngjøring under nasjonal terskelverdi - høring
27. sept. Utvalg til å utrede offentlige innkrevingsrutiner
26. sept. Vann og avløp under lupen (KS)
23. sept. Kommunalnytt nr. 8 - 2005
23. sept. Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser
23. sept. Merverdiavgiftshåndboken 3. utgave (SKD)
22. sept. Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver
22. sept. NRS 6 Pensjonskostnader - høring
21. sept. Ulike konkurransevilkår for kommunale aktører (KS)
16. sept. EU Kommisjonen varsler enklere regelverk for offentlig støtte (KS)
16. sept. Nye regler om utbyggingsavtaler (KS)
16. sept. Forslag om endringer i kommuneloven - høring
(vedrørende regnskapsansvarlig, møteoffentlighet, kommunedelsorganisering, suppleringsvalg til formannskapet, åremålsansettelser og partssammensatt utvalg)
15. sept. "KS-direktør vil styrke etikken i kommunene" (KR)
15. sept. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet:
Spørsmål om en avtale mellom en kommune og en utbygger av et tomteområde for boliger medførte fradragsrett for inngående avgift for kommunen
12. sept. Terskelverdien for offentlige anskaffelser er hevet
12. sept. Nye etiske retningslinjer for statstjenesten
12. sept. Konkurranseutsetting av kommunale tjenester (KS)
7. sept. Ny rådgiver i NKRF
7. sept. Bruk av IAS 19 i norske regnskaper (NRS)
5. sept. Etteroppgjør knyttet til momskompensasjonsordningen
2. sept. "I korrupsjonens faresone" (Aftenposten)
2. sept. NKK etablerer autorisasjonsordning for kommunale regnskapsførere
2. sept. Kommunal Finanshåndbok (pdf-format)
2. sept. Kommunene utnytter effektiviseringspotensialet (KS)
30. aug. Ny håndbok for overformynderiene
30. aug. Kommunalnytt nr. 7 - 2005
30. aug. KRDs rundskriv H-26/05 Forsøk i kommuner og fylkeskommuner
29. aug. Nøkkeltall for norske kommuner (KS)
26. aug. Nye krav til revisors uavhengighet
25. aug. KRDs rundskriv om ny tilskuddordning for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
25. aug. KKDs rundskriv V-17B/2005 Utbetaling av tilskudd til tros- og livssynssamfunn
24. aug. FRYD - kartleggings- og analyseverktøy innenfor hjemmetjenesten (KS)
23. aug. Endret veiledning - IAS 19 og pensjonskostnader (NRS)
19. aug. Kommunerevisoren nr. 4/05:
- "Lederen har ordet"
- "FR-prosjekt - Ressursbruk i skolen"
- "Endringer i lokalforeningene - hva blir framtiden?"
- "Egen komite for kontrollutvalg"
12. aug. Skattedirektoratets melding nr. 8/05 Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven
9. aug. Utkast til forskrift om kommunens oppgaver etter lov om barneverntjeneste – høring
4. aug. KRD rundskriv 19/05 Kommuneloven og lov om interkommunale selskaper - Tolkninger fra departementet i tidsrommet 01.04.04-01.07.05
2. aug. Kommuner og fylkeskommuners skatteplikt ved salg av aksjer
29. juli Årsregnskap for stiftelser - avklaring om innsendingsplikt (LST)
29. juli Norske kommuner er opptatt av brukernes oppfatning av tjenestekvaliteten (KS)
26. juli Forsyning nr. 3-2005 (KS)
26. juli Oppdaterte vedtekter for NKRF
25. juli Tilskudd til toppfinansieringsordning for ressurskrevende brukere - utbetaling og varsel om strengere krav for innrapportering i 2006 (pdf-format) m/vedlegg (pdf-format)
19. juli Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1234 om innsending av årsregnskap m.v. til Regnskapsregisteret og rett til innsyn i årsregnskap m.v.
15. juli Nytt fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk: (pdf-format)
- Foreløpig regnskapsstandard nr. 6: Noter og årsberetning - Oversendelsesbrev

- Kommunal regnskapsstandard nr. 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld - Oversendelsesbrev
- Kommunal regnskapsstandard nr. 2: Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter - Oversendelsesbrev
12. juli Høring - Endring av forutsetningene for beregning av pensjonskostnader
12. juli Høring – Forslag til nye lovregler om interkommunalt samarbeid
12. juli Synspunkter på dagens kommunestruktur
12. juli Praktisk prøve for revisorer for å oppnå rett til å praktisere som registrert eller statsautorisert revisor
12. juli Reviderte etiske regler fra IFAC (DnR)
6. juli KRD rundskriv H-15/05 Beregningsforutsetninger for regnskapsføring av pensjoner - regnskapsåret 2005
4. juli Notat fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk:
Rente- og avdragsfrie utlån i kommunens balanser (pdf-format)
4. juli KRD rundskriv H-16/05 Kommuneproposisjonen 2006 og revidert nasjonalbudsjett 2005
4. juli Mer stykkprisfinansiering i store kommuner
30. juni Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2005
24. juni NKRFs høringsuttalelse til endringer i regelverket for offentlige anskaffelser
24. juni NKRFs høringsuttalelse til nye retningslinjer for kontrollsamarbeid mellom kommunerevisjonene og skatteetaten
24. juni Status i EU om nytt åttende direktiv (DnR)
24. juni Kommunalnytt nr. 6 -2005
24. juni Kommunale utleieboliger - en veileder for kommunene
23. juni Forslag til endringer i revisorloven mv. - høring
23. juni Nytt nettsted vedrørende kvaliteten på kommunale tjenester (KS)
21. juni Oppdaterte regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for medlemmer av NKRF
20. juni Endringsforskrift til forskrifter til regnskapsloven
20. juni Strykningsreglene - budsjettert inndekning av akkumulert underskudd
20. juni Momskompensasjon - regnskapsføring på ett ansvarsområde
20. juni Artikkelsamling om kvalitetsstyring i pleie og omsorg
20. juni Ny leder i Nordlandforeningen
17. juni Oversikt over NKRFs nyvalgte styre og komiteer
17. juni "Kommunene tåler mer offentlighet enn de tror" (Kommunal Rapport)
17. juni Rapport om datakvalitet i KOSTRA
17. juni Global Audit Technology Guideline (GTAG) - IT-kontroll på norsk (NIRF)
17. juni Reviderte KOSTRA-tall for 2004
17. juni Hver femte virksomhet rammes av økonomisk kriminalitet (SSB)
16. juni Forslag om endring av reglene for beregning av oppspart kapital:
- KRDs henvendelse (pdf-format)
- Svar fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (pdf-format)
15. juni Vedtak på NKRFs årsmøte 2005
13. juni Ny offentlighetslov (Ot.prp. nr. 102 (2004-2005))
13. juni Forsyning nr. 2-2005 (KS)
13. juni "Er 'e så nøye 'a?" (Kommunal Rapport)
7. juni Pensjon er offentlig anskaffelse (KS)
7. juni Ny leder i Møre og Romsdalforeningen
7. juni Kodeks for god offentlig ledelse i Danmark
6. juni Diskusjonsnotat om risikostyring og intern kontroll i EU (DnR)
6. juni Ny strategi for Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) - høring
6. juni Kommunerevisoren nr. 3/05:
- "Lederen har ordet"
- "Forvaltningsrevisjon av barnevernet i Bergen kommune"
- "Forvaltningsrevisjon - Utsatt vedlikehold av kommunale bygninger"
1. juni Gjenvalg i Rogalandforeningen
1. juni Ny leder i Midt-Norgeforeningen
30. mai Ny leder i Tromsforeningen
30. mai NKRFs høringsuttalelse til revisjonsberetningen for regnskaper avlagt etter internasjonale regnskapsstandarder godkjent av EU
30. mai Gjenvalg i Indre Østlandet-foreningen
27. mai Utvikling av kvalitet i kommunesektoren (KS)
26. mai Ny RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon
20. mai Markedseksponering av kommunale tjenester (KS)
20. mai Forslag til endring i skattereglene for kommunale kraftforetak
18. mai Ny leder i Hordalandforeningen
13. mai Ny leder i Telemarkforeningen
13. mai Rapport om effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren
13. mai Kommuneproposisjonen 2006
13. mai Ot.prp. nr. 95 (2004-2005) Om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)
Se Finansdepartementets pressemelding her
13. mai Kommunalnytt nr. 5/2005 (KRD)
12. mai Bør kommunene ha forskjellige oppgaver?
12. mai Ny rådgiver på NKRF servicekontor
10. mai "- Ansatte må varsle om korrupsjon" (Adresseavisen)
9. mai Lave inntekter bidrar til økonomisk ubalanse (KS)
9. mai Rentekompensasjon for kirkebygg (KRD)
9. mai Pensjon er offentlig anskaffelse (KS)
9. mai Erna Solberg mente momsuttrekket ikke var for stort i 2004 (KS)
3. mai Høring - NOU 2005:6  Samspill og tillit - Om staten og lokaldemokratiet
2. mai NKRF og NIRF inngår samarbeid om administrative funksjoner
2. mai NKRFs høringsuttalelse til høringsutkast (HU) nr. 7 til kommunal regnskapsstandard - Hendelser etter balansedagen, usikre forpliktelser og betingede eiendeler
2. mai NKRFs høringsuttalelse til høringsutkast (HU) nr. 6 til kommunal regnskapsstandard - Noter og årsberetning
29. april Gjenvalg i Finnmarkforeningen
29. april Ot.prp. nr. 85 (2004-2005) Om lov om endringer i kommuneloven (kommunalt rapporteringsregister)
Se KRDs pressemelding her
29. april Finansdepartementet foreslår å frata kommunene skatteoppgaver (KS)
Se departementets pressemelding her
26. april Nytt nettsted med informasjon, råd og veiledning om sikker bruk av Internett  Se departementets pressemelding her
25. april Skattedirektoratets melding nr. 7/2005 Melding om likningen for inntektsåret 2004
22.april Kommunalnytt nr. 4/2005 (KRD)
22. april Rapport om aktivitetsbasert finansiering av pleie- og omsorgstjenesten
22. april Ny leder i Vestfoldforeningen
22. april Kommunerevisoren nr. 2/05:
- "Lederen har ordet"
- "Saksbehandlingsrutiner - praktisering av arkivlov, forvaltningslov og offentlighetslov"
15. april Ny leder i Sogn og Fjordaneforeningen
14. april Effektivisering ga bedre regnskapsresultater (KS)
14. april Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi april 2005
Se også utvalgets pressemelding her
13. april Rapport om konkurranse mellom offentlige og private foretak (Konkurransetilsynet)
12. april Rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet: IS - 8/2005 Kontroll av registrering av tall på psykisk utviklingshemmede i kommunene
7. april Høring - endringer i regelverket for offentlige anskaffelser
7. april Skattedirektoratets melding nr. 6/05 Kost og losji i 2005. Reiseutgifter ved besøk i hjemmet, trekkfri bilgodtgjørelse, fordel ved bruk av arbeidsgivers bil og rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold i 2005
5. april Seminar om etikk i offentlige anskaffelser (KS/NHO)
5. april Diskusjonsdokument om risikostyring og intern kontroll (DnR)
1. april NKRFs høringsuttalelse til DnRs forslag: Rammeverk for attestasjonsoppdrag og forslag SA 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon og begrenset revisjon av historisk økonomisk informasjon
31. mar Fire nye forslag til internasjonale revisjonsstandarder (DnR)
30. mar Forsyning nr. 1 - 2005 (pdf-format) (KS)
29. mar KOSTRA-tall for 2004 vs. 2003 (KS)
29. mar Når kan en anskaffelse skje i egenregi? (KS)
22. mar Parlamentarisme og samspill (KS)
22. mar Kommunalnytt nr. 3/2005 (KRD)
22. mar Netto driftsresultat for 2004 og virkning av momskompensasjon for investeringer (KS)
22. mar Søk i Lignings-ABC og Merverdiavgiftshåndboken
21. mar NKRFs høringsuttalelse til DnRs forslag til RS 240 (revidert) Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper
18. mar Nye lovregler for pensjonsforetak og ny forsikringslov
18. mar NKRFs høringsuttalelse til DnRs forslag til RS 300 Planlegging av revisjon av regnskaper
17. mar Bedre skatteoppkreving – videre utredning
17. mar KOSTRA-tall for 2004
17. mar Stiftelsestilsynet offisielt åpnet
17. mar KRDs pressemelding: Folk er fornøyd med kommunale tjenester
17. mar Rapport om ressursbruk og tjenestetilbud i institusjons- og hjemmetjenesteorienterte kommuner (pdf-format)
14. mar Ny leder i Østfoldforeningen
14. mar Notat fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk:
Nye regler knyttet til salg av finansielle anleggsmidler (herunder salg av aksjer i kraftselskap) samt regler knyttet til håndtering av vederlag etter aksjeloven § 13-2 (pdf-format)
14. mar Ønsker klarhet om når kommunal tjenestelevering kan unntas fra EØS-regelverket (KS)
11. mar Merverdiavgiftsloven § 3 - omsetningsbegrepet
9. mars Kredittilsynets rundskriv 10/2005 Regnskapsmessig behandling av utlån og garantier
8. mars Samarbeid om sikkerhetsportal for PKI (KS)
8. mars Gir dagens kommuneregnskap et korrekt bilde? (KS)
7. mars KRDs pressemelding: Regjeringens anslag på momskompensasjon var korrekt
7. mars Rapport om barnehager i kommunenes inntektssystem
7. mars Besl.O.nr.33 (2004-2005) Lov om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.)
For endringer i revisorloven vedrørende revisjonsberetningen og rådgivningstjenester se her
7. mars Rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet:
IS-6/2005 - Opplegg for registrering og kontroll av tall på psykisk utviklingshemmede i kommunene pr. 1. januar 2005

IS-7/2005 - Rapportering om ressurskrevende brukere - tilskuddsordning
4. mars Strategi for utbredelse av PKI-anvendelser i offentlig sektor
4. mars Arbeidsgiveravgift i f m dekning av kostnader ved installasjon av bredbånd hjemme hos ansatte (folketrygdloven § 23-2 tredje ledd)
1. mars PIOB - nytt organ som skal sikre offentlighetens interesser (DnR)
28. feb. Gjenvalg i Aust-Agderforeningen
28. feb. Foreningen for god kommunal regnskapsskikks høringsutkast nr. 6 om noter og årsberetning og nr. 7 om hendelser etter balansedagen, usikre forpliktelser og betingede eiendeler (pdf-format)
22. feb. Etikk i politikken (KS)
22. feb. Kommunalnytt nr. 2/2005 (KRD)
22. feb. Offentlige anskaffelser og interkommunalt samarbeid - artikkel av professor dr. juris. Hans Petter Graver (pdf-format)
18. feb. KRDs pressemelding: Skifte av statssekretær i Kommunaldepartementet
18. feb. Bedre netto driftsresultat for kommunesektoren i 2004
17. feb. KRDs pressemelding: Innsatsstyrt finansiering – også noe for kommunene
16. feb. KRDs pressemelding: Fylkesmannen kan ikke pålegge kommunal eiendomsskatt
16. feb. Oppdatert utgave av Datatilsynets veiledning i informasjonssikkerhet rettet mot kommuner og fylkeskommuner
15. feb. IFACs "2005 Handbook of International Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncements” (DnR)
15. feb. Søkbare håndbøker på skatteetaten.no
14. feb. IFACs "Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements" (DnR)
14. feb. Norges første samkommune (KS)
11. feb. Endringer i budsjett- og regnskapsforskriftene vedrørende særregnskap for inter(fylkes-)kommunale § 27-samarbeid som er egne rettsubjekt
11. feb. Amortiseringspremie og premieavvik - spørsmål (pdf-format) og svar
11. feb. Beregning av avkastning på innskutt kapital
11. feb. KKDs rundskriv V-4N/2005 Statsbudsjett 2005 - Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene
11. feb. Retningslinjer for karantene og saksforbud for embets- og tjenestemenn i Staten
11. feb. ØKOKRIMs Hvitvaskingsnytt nr. 1/2005
10. feb. Kommunerevisoren nr. 1/05:
- "Lederen har ordet"
- "Overordnet analyse"
- "Budsjettoppfølging og økonomistyring i Bergen kommune for 2003"
9. feb. Søknad om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner (RF-0009)
8. feb. Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager for 2004
8. feb. Interkommunal samarbeid - hva innebærer det? (KS)
8. feb. KS IKT-forum etablert
8. feb. Skattedirektoratet om skatteplikt på gaver og reiser
7. feb. NKRFs høringsuttalelse til NOU 2004: 16 Vergemål
7. feb. NKRFs høringsuttalelse til DnRs forslag til nytt forord til revisjonsstandardene
4. feb. NHD oppfordrer kommunene til forenkling
4. feb. NKRFs årsmøte 10. juni 2005 - kandidater til tillitsverv
4. feb. NKRFs høringsuttalelse til NOU 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle
3. feb. Notat fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk vedrørende regnskapsmessige problemstillinger knyttet til momskompensasjon (pdf-format)
3. feb. Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren (KS)
2. feb. Høring - Norsk RegnskapsStandard (HU) 6A Pensjonskostnader (NRS)
2. feb. Ny bokføringslov – endring av merverdiavgiftsloven § 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven
2. feb. Veiledning til terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
2. feb. Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven
2. feb. Bestiller-utførermodell i pleie- og omsorgstjenesten (KS)
28. jan. Momskompensasjon - Regnskapsavslutningen 2004
Se kommentar fra KS her
28. jan. Kommunalnytt nr. 1/2005 (KRD)
28. jan. Rapport – Evaluering av artskontoplanen i KOSTRA
28. jan. Godkjenning som statsautorisert revisor og kravene til opptak ved masterstudiet i regnskap og revisjon (Kredittilsynet)
21. jan. Et offentlig kontrollert selskap med en privat deleier må konkurrere om oppdrag (KS)
19. jan. KRDs brev til NKRF vedrørende hjemmelsgrunnlaget for regnskapsforskriften § 13
19. jan. Altinn brukerservice åpnet
18. jan. Spørsmål om arbeidsgiveravgiftsplikt ved arbeidsgivers egenkapitalinnbetaling til en pensjonskasse (folketrygdloven § 23-2)
17. jan. Internasjonale nyheter om revisjon (DnR)
17. jan. Arbeidsgiveravgift - soneinndeling for 2005
13. jan. Omklassifisering av fondsmidler fra salg av kraftaksjer
13. jan. Særregnskap for §27-samarbeid som er egne rettssubjekter
12. jan. Egenkapitalgrunnlaget for beregning av maksimalt utbytte
12. jan. KRDs brosjyre "En kommune for alle!"
7. jan. NKRFs høringsuttalelse til NOU 2004: 17 Statlig tilsyn med kommunesektoren
5. jan. NKRF servicekontor tilbyr særskilt abonnementsordning for kontrollutvalgssekretariatene
5. jan. Lønns- og trekkoppgaver for 2004
5. jan. KS utvikler krav til integrasjon mellom datasystemer (KS)
5. jan. Veiledning IAS 19 Employee Benefits - endret (NRS)
4. jan. Ny bok fra KA - Økonomiarbeid i den lokale kirke
4. jan. Korreksjon i SFTs veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr
4. jan. Om reguleringspremieansvar ved virksomhetsoverdragelse (KLP)
Se også informasjon fra KS her
4. jan. Sammenslåing av lokalforeninger