Nyheter fra 2006

Nyhetsarkiv: 2007, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998

 

22. des.

Endringer i reglene om beregning av arbeidsgiveravgift for 2007

22. des. Arbeidsgiveravgift - soneinndeling for 2007
21. des. KRDs rundskriv: Statsbudsjettet 2007 – det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets budsjettvedtak
21. des. AIDs rundskriv: Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av sosialhjelp
20. des. Nytt anskaffelsesregelverk fra 1. januar
20. des. Få klager på KOFA
20. des. Endringer i kommuneloven i 2007:
- Statlig tilsyn med kommunesektoren
- Interkommunalt samarbeid
- Komitémodell, avtalevalg, fagansvarlig regnskap m.m.
19. des. Høyesterett sier ja til eiendomsskatt på bredbåndutstyr (KS)
19. des. Bindende forhåndsuttalelse fra SKD vedrørende skattefrihet for stiftelse etter skatteloven
18. des. Forskrift om endring av forskrift om begrensning av lønnsoppgaveplikten
18. des. KRS nr. 8 - Foreløpig standard - Leieavtaler
18. des. Riksrevisjonens veiledere i forvaltningsrevisjon
18. des. Kvinnherad kommune oppretter varslerombud
18. des. Kommuner vegrer seg for å øke sosialhjelpsatsene: Frykter tilflytting av klienter
18. des. Sluttrapport fra prosjektet ”Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren”
15. des. 1 av 10 kommuner utsatt for uetisk atferd
15. des. KS oppretter forum for eiere av kommunale selskaper (KS)
14. des. Regjeringen oppretter personvernkommisjon
14. des. Presisering av regelverk for egenandelsbetaling for sosiale tjenester
14. des. Implementering av nytt revisjonsdirektiv (DnR)
14. des. Interesseregister for kommunal sektor (KS)
14. des. Kommunal veileder om etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid (KS)
13. des. 110 nye NAV-kontorer til neste år (NAV)
13. des. Offentlige servicetorg og NAV (KS)
13. des. SNF rapport nr. 26/06 Framtidens ledelse i kommunene
11. des. Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi
11. des. Stortingets vedtak for 2007 om:
- merverdiavgift
- avgifter til folketrygden
- skatt
11. des. Tolkninger fra KRD vedrørende kommuneregnskap:
- Årsbudsjettet – delegasjon og fordelingsfullmakt
- Regnskapsføring av egenkapitalinnskudd i KLP
- Dispensasjon til selvforsikring, og regnskapsføring av selvforsikringsordning
- Regnskapsforskriften § 3 – avkastning på innskutt kapital
11. des. For mye slurv med farlig avfall (SFT)
11. des. Stab/støtte i tonivåkommuner - Organisering, erfaringer og utfordringer (KS)
11. des. Kommunal helse- og omsorgsstatistikk. Endelige tall, 2005 (SSB)
11. des. Forsyning nr. 4 - 2006
8. des. Alt om Stortingsmeldingen: Regionale fortrinn – regional framtid
6. des. Oppdatert norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse
6. des. Trekktabeller for 2007 (skattetabell)
5. des. Endringer i regelverket for fødsels- og adopsjonspenger fra 1. januar 2007
1. des. INTOSAI har utgitt sin første "Practice Notes" til ISA (RS) 230 Dokumentasjon
1. des. Ny veileder fra FAD til reglene om offentlige anskaffelser
1. des. Nye kontrakter om ehandel: Omtale fra FAD og KS
1. des. Orientering fra KKD om kirkeregnskapene for 2005 m.m.
30. nov. Bedriftsmedlem nr. 100!
29. nov. Ny leder i Buskerudforeningen
29. nov. Justert strategi for Norsk RegnskapsStiftelse
24. nov. Kommunalnytt nr. 10 - 2006
22. nov. KOSTRA-veileder 2007
21. nov. Modernising accounting in the Public Sector
21. nov. Valgperiode for fylkesting som velges i 2007
17. nov. Lønns-ABC 2006 fra Skatteetaten
16. nov. Statusrapport fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk
15. nov. Fakturaer til kommunene fra GRAMO for 2003-2006 (KS)
15. nov. Enighet om nytt kostnadsberegningssystem (KS)
14. nov. Nytt fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk:
- Regnskapsføring av swapsjon
14. nov. SNF-rapport nr. 29/06 Konkurranseutsetting av fylkeskommunal revisjon - Regelverk, generelle vurderinger og erfaring
14. nov. TFN-rapport nr.: 2006/03 Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og fylker - evaluering av ordningen
10. nov. Lovutvalg skal vurdere forebyggende tiltak mot hvitvasking og regnskapsmanipulering
10. nov. Mangler faste prosedyrer for anskaffelser under 500.000
10. nov. Informasjon fra Kredittilsynet vedrørende bruk av interne kurs for oppfyllelse av etterutdanningskravet etter revisorloven
10. nov. Kommunal revisjonsmetodikk - praktisk del (RPD-en) Ny versjon
9. nov. Dok.nr.8:13 (2006-2007) fra Frp om skjerpede krav til revisorers uavhengighet i kommunal sektor
9. nov. Økte skatteinntekter i 2006 - konsekvenser for det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2007
7. nov. Forvaltningsreformer i pleie- og omsorgstjenesten
7. nov. Norsk RegnskapsStandard (F) om årsberetning
7. nov. KS oppretter Standardiseringsråd for IKT (KS)
7. nov. Ny bok fra NKRF: Veileder i forvaltningsrevisjon Ny utgave!
6. nov. Kvalitetsarbeid i offentlig sektor
3. nov. NKRFs innspill til Forum for etikk i kommunesektoren
1. nov. God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner
1. nov.

Retningslinjer for samarbeid mellom Skatteetaten og revisorer som reviderer kommuner

1. nov. Forum for etikk i kommunesektoren:
- Referat fra møtet 26. september 2006
- Invitasjon og dagsorden for møtet 7. november 2006
31. okt. Uttalelse om god bokføringsskikk - Bokføring av innbytte
30. okt. Statusrapport for 2006 fra NRS
30. okt. Nytt fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk:
- KRS nr. 7 - Foreløpig standard (F) - Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen
- Notat - Regnskapsmessig behandling av utenlandsk valuta
27. okt. Svar fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk:
- Rassikring - avgrensing mellom drift- og investeringsregnskap
- Skille mellom drift og investering - enkelte problemstillinger i forhold til trafikksikringstiltak og parkanlegg
27. okt.

Nummerering av salgsdokument – bruk av felles faktureringssystem

23. okt. Dokumentasjon fra Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2006
23. okt. Historisk samarbeidsavtale for bedre kvalitet
20. okt. Høring - Forslag til regler om arbeidsgivers adgang til ansattes e-post mv.
20. okt. Ot.prp. nr. 3 (2006-2007) Om lov om endringer i Svalbardloven vedrørende bl.a. intern kontroll og kontrollutvalg
20. okt. Utkast til oppdatert regnskapsstandard for små foretak - NRS 8 (NRS)
20. okt. KS oppretter kommunesektorens etikkutvalg (KS)
20. okt.

Krav til kassaapparat – annet likeverdig system

20. okt. Retningslinjer for fremtidig statlig regelverk rettet mot kommunesektoren
16. okt. Ny forskrift til lov om folkehøyskoler
16. okt. Kommunerevisoren nr. 5/06:
- "Lederen har ordet"
- "Korrupsjon kan ramme kommunene - hva gjør vi?"
- "Hvordan avdekke misligheter og korrupsjon?"
13. okt. Sparte millioner på sammenligning (KS)
12. okt. Forskningsrådet igangsetter evaluering av muligheten for kommuner og fylkeskommuner til å konkurranseutsette sine revisjonstjenester
12. okt. Statistisk årbok 2006 (SSB)
10. okt. Datatilsynet om innsyn i ansattes e-post
10. okt. Offentlig innkjøp sterkt "underforsket"
9. okt. Reorganisering av skatteetaten
9. okt. Støtte til kommuner med naturskade
9. okt. Kommunale havner inn i momssystemet
9. okt. Momskompensasjonsordningen vurderes i 2008
9. okt. Skatteregler for beredskapstelefoner
9. okt. Uavhengig rapport om revisors erstatningsansvar overlevert til EU (DnR)
9. okt. Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2007
9. okt. Kommunalnytt nr. 9 - 2006
9. okt. Alt om statsbudsjettet 2007
4. okt. Høring – om forslag til forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder
3. okt. NKRFs høringsuttalelse til tre delnotater om grunnleggende regnskapsprinsipper i kommuneregnskapet
2. okt. Landets første NAV-kontor åpnet
27. sept. Nytt fra IFAC om intern kontroll (DnR)
27. sept. Interesseregisteret klart innen nyttår (KS)
27. sept. Ny guide om offentlig støtte (KS)
26. sept. Bindende forhåndsuttalelse fra SKD om behandling med massasje, kopping og aromaterapi er en skattefri naturalytelse
26. sept. NKRFs høringsuttalelse til endring i rapporteringsforskriften - generell hjemmel for rapportering av tjenestedata til SSB
25. sept. KS ber kommunene opprette registre over folkevalgtes styreverv og økonomiske interesser (KS)
25. sept. NKRF deltar på første møte i Forum for etikk i kommunesektoren i morgen
25. sept. Offentlig utvalg skal vurdere revisjonsplikten (DnR)
25. sept. Merverdiavgiftsfradrag for hjemme-PC
21. sept. Klagenemnda for offentlige anskaffelser evalueres
21. sept. Kommunalnytt nr. 8 - 2006
19. sept. NKRFs høringsuttalelse til KRS nr. 8 (HU) Leieavtaler
19. sept.
19. sept. Godt økonomisk år for kirkelige fellesråd
19. sept. Forsyning nr. 3 - 2006
19. sept. Mer brukervennlig forskrift til regnskapsloven
12. sept. Kommunale revisjonsvirksomheter og revisorloven
11. sept.

Krav til kassaapparat – annet likeverdig system

11. sept. Ny forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak
8. sept. Høring – forslag til endringer i bokføringsforskriften
6. sept. KRD rundskriv H-05/06 Beregningsforutsetninger for pensjonskostnader regnskapsåret 2007
5. sept. NIRF lanserer Personvernveiledning for risikostyring og revisjon
4. sept. Altinn vil være utilgjengelig fra fredag 8. september kl. 16:00 til mandag 11. september kl. 08:00 på grunn av testing
1. sept. Rapport fra Telemarksforskning-Bø:
Kommuneregnskapet - rammeverk og prinsipper / Sammendrag
31. aug. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av KRD:
Kommuneregnskapet – Effektiv ressursbruk og formuesbevaring
29. aug. Fastsettelse av forskrift om ansattes rett til representasjon i interkommunale selskapers styrer
29. aug. Arbeidsgruppe skal kartlegge ulikt regelverk i stat og kommune
25. aug. Oppdatert kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver
25. aug. Regjeringen tar ikke ekstra skatteinntekter fra kommunene
25. aug. Kommunalnytt nr. 7 - 2006
24. aug. Kommunene trenger godt omdømme!
24. aug. Haltende styring av interkommunalt samarbeid (KS)
23. aug. Veileder i Balansert Målstyring (KS)
23. aug.
Ny rapport fra ECON: Norske kommuner samarbeider i stor grad
Omtale av rapporten i media:
- Aftenposten
- Kommunal Rapport: [1] [2]
22. aug. Tidfesting av plikten til å betale arbeidsgiveravgift (folketrygdloven § 23-2 første ledd)
21. aug. Skatteregnskapsstatistikk, jan.-juli 2006: Skatteinntektene økte med 13,4% (SSB)
21. aug. Økonomisk sosialhjelp, endelige tal, 2005: 4,8 milliarder til sosialhjelp (SSB)
21. aug. Kommunerevisoren nr. 4/06:
- "Lederen har ordet"
- "Overordna analyse - slik vi har gjort det"
- "Ny veileder i forvaltningsrevisjon"
17. aug. Seier til KS i eiendomsskattesak (KS)
11. aug. NAV: Ny veileder og samtalepakke (KS)
10. aug. Nytt fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk:
- Regneeksempel i standard om leieavtaler
3. aug. Arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon
3. aug. Innrapportering og fordeling av tilskudd - Ressurskrevende brukere i 2006
2. aug. Definisjon av revisors nettverk (DnR)
24. juli KRDs rundskriv H-02/06 Kommuneloven og lov om interkommunale selskaper.
Tolkninger fra departementet i tidsrommet fra 1. juli 2005 til 1. juli 2006
20. juli Nye krav til revisors kompetanse (DnR)
20. juli ESA godkjenner norsk differensiert arbeidsgiveravgift
20. juli ESA godtar et utvidet norsk virkeområde for direkte bedriftsrettet regionalstøtte
16. juli Ingen fylkeskommuner under statlig kontroll
16. juli Forsyning nr. 2 - 2006
16. juli Praktisk prøve for revisorer
16. juli Høring – Forskrifter til ny skattebetalingslov
9. juli Rapport om Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren: Rapportering for 2005
9. juli Seks kommuner ut av ROBEK
9. juli Offentlige myndigheter tilbys gratis registerinformasjon
9. juli Positive kommuneresultater i 2005 (KS)
9. juli Veileder for samarbeidsavtale om felles lokalkontor i NAV (KS)
9. juli Bindende forhåndsuttalelse om spørsmål om en ekstraordinært høy tilknytningsavgift for nye abonnenter til et kommunalt vann- og avløpsanlegg kan anses som et avgiftsfritt anleggsbidrag
6. juli Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen
2. juli NKRFs høringsuttalelse til revisjonsberetninger RS 700 (REVIDERT) OG RS 701
2. juli Kommunalnytt nr. 6 - 2006
2. juli Ot.prp. nr. 97 (2005–2006) Om lov om endringer i kommuneloven om statlig tilsyn med kommunesektoren
2. juli Ot.prp. nr. 96 (2005–2006) Om lov om endringer i kommuneloven om komitémodell, avtalevalg, regnskapsansvarlig m.m.
2. juli Ot.prp. nr. 95 (2005–2006) Om lov om endringer i kommuneloven om interkommunalt samarbeid
28. juni Stortingets behandling av kommuneproposisjonen 2007 og revidert nasjonalbudsjett 2006
28. juni Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2006
28. juni Kopieringsavtalen - a konto betaling til Kopinor (KS)
26. juni Gjenvalg i Nordlandforeningen
26. juni KOFA-avgjørelse vedrørende anskaffelse av revisjonstjenester
22. juni Høring - Endring i forskrift om offentlige anskaffelser - kjøp av rehabiliteringstjenester
22. juni KS Bedrifts Brusselkonferanse 2006 m/egen sesjon for revisjon
20. juni Vedtak på NKRFs årsmøte 2006
20. juni Ny versjon av Altinn
19. juni Kredittilsynets rundskriv nr. 13 Regelverket om tiltak mot hvitvasking av penger m.m. - veiledning til problemstillinger som har særlig betydning for revisorer og regnskapsførere
16. juni SKDs melding 6/06 Kost og losji i 2006. Reiseutgifter ved besøk i hjemmet, trekkfri bilgodtgjøring, fordel ved bruk av arbeidsgivers bil og rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold i 2006. Fordel ved bruk av elektronisk kommunikasjon i 2006.
16. juni Merverdiavgiftshåndboken, 4. utg. 2006
16. juni Positive kommuneresultater (KS)
15. juni NKRFs høringsuttalelse til endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen
15. juni Kommunerevisoren nr. 3/06:
- "Lederen har ordet"
- "Selskapskontroll - erfaringer så langt"
- "Kirkeregnskap"
14. juni Dokumentasjon fra NKRFs fagkonferanse 2006
14. juni Endelige KOSTRA-tall for 2005
14. juni Høring om nye revisjonsberetninger for 2006
14. juni Merverdiavgift - tilbakegående avgiftsoppgjør og forskrift nr. 80
14. juni Ny leder i Vest-Agderforeningen
14. juni NKRFs høringsuttalelse til Skattedirektoratets forslag til reorganisering av skatteetaten
9. juni Styrket vern for varslere
9. juni Ev . bankstreik gir ikke utsettelse med momsinnbetalingen
9. juni Fradrag for inngående merverdiavgift tilbake i tid etter Hunsbedt- og Porthuset-dommene
8. juni ISA-ene kan bli forskrifter – hva er utfordringene?
8. juni Ny leder i Vestfoldforeningen
7. juni FN-konvensjonen mot korrupsjon
7. juni Gjenvalg i Indre Østlandetforeningen
2. juni Iverksetting av det nye innkjøpsregelverket blir utsatt
30. mai Innstilling fra kommunalkomiteen vedrørende Dok. 8-forslag om å gi kontrollutvalgene større uavhengighet
30. mai Næringskomiteen avviser Dok. 8-forslag om regler som sikrer konkurranse på like vilkår mellom offentlige og private virksomheter
30. mai Innstilling fra næringskomiteen vedrørende endringer i lov om offentlige anskaffelser
29. mai Uttalelser fra Bokføringsstandardstyret:
- Salgsdokumentasjon - royalty til forfattere

- Oppbevaringsplikt for ordresedler
- Salgsdokumentasjon for rabatter og markedsstøtte
- Utarbeidelse av spesifikasjoner
29. mai Obligatorisk etterutdanningskrav for revisorer – vurdering av kurs i fagområdet etikk
29. mai Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og fylkeskommuner - Sluttrapport april 06
29. mai NKRFs årsmøte 11. juni 2006 - Sakspapirer m.m.
24. mai Nytt fra Pensjonskontoret:
- Innkjøpsveileder
- Konkurransegrunnlag
- Referanseplan
- Praktisk informasjon
24. mai Ny EU-dom vedrørende egenregi (KS)
19. mai Fire frivillige kommunesammenslutninger - Vellykkede allianser (KS)
19. mai Nytt fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk:
- Høring - Kommunal regnskapsstandard (KRS) Høringsutkast (HU) nr. 8 - Leieavtaler


- Høring - Tre delnotater om grunnleggende regnskapsprinsipper i kommuneregnskapet:
  - Det kommunale regnskapssystem - grunnleggende sammenhenger
  - Tidspunkt for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst i kommuneregnskapet
  - Tidspunkt for regnskapsføring av utgifter, utbetalinger og tap i kommuneregnskapet

- Skille mellom investering og drift - enkelte problemstillinger

19. mai KOFA-avgjørelse vedrørende anskaffelse av revisjonstjenester
18. mai Merverdiavgift - forskrift nr. 80 og tilbakegående avgiftsoppgjør
18. mai Forskuddsfakturering - leasingkontrakter
16. mai Referat fra møte i KOSTRA regnskapsgruppe 27.4.2006
16. mai Veileder til reglene om utbyggingsavtaler
16. mai Regjeringen avviser samkommunemodellen (KS)
12. mai Regjeringen varsler en bred gjennomgang av momskompensasjonsordningen i statsbudsjettet for 2007
12. mai Økte valgmuligheter for kommunene ved utskriving av eiendomsskatt fra 2007
12. mai Revidert statsbudsjett 2006
12. mai Kommunalnytt nr. 5 - 2006
12. mai Alt om kommuneøkonomiproposisjonen 2007
11. mai Ny offentlighetslov:
- Odelstingets beslutning
- Lagtingets behandling
9. mai Statsrådens svar vedrørende innsyn i offentlige anskaffelser
8. mai ECON-rapport om evaluering av finansieringssystemer i kommunene
3. mai Høring – Forslag om å innføre hjemmel til å ilegge bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt ved overtredelser av bokføringslovgivningen
2. mai KRDs pressemelding: Oppgavedifferensiering i kommunal sektor
2. mai Stortinget avviste dok. 8-forslag om å innføre plikt til forenklet kunngjøring av offentlige innkjøp under grensen for anbudsplikt
28. april NIBR-rapport om fylkeskommunal oppgavedifferensiering
28. april Agenda-rapport om forsøk med differensiert oppgavefordeling
28. april NIBR-rapport om forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark
28. april EUs 8. direktiv formelt vedtatt (DnR)
26. april Innst.O.nr.41 (2005-2006) Innstilling fra justiskomiteen vedrørende ny offentlighetslov
24. april KRDs pressemelding: Begrensninger i bruk av kraftfond
24. april PÅMINNELSE - Informasjon fra NKRFs hederstegnkomite
24. april Kommunerevisoren nr. 2/06:
- "Lederen har ordet"
- "Investeringsregnskapet, når prosjekter går over flere år"
- "Spørreundersøkelser - et aktuelt verktøy for forvaltningsrevisorer?"

- "Nye regler for offentlige anskaffelser"
21. april Finansministerens kommentarer til Dok. 8-forslag om at skatteplikten for arbeidsgiverbetalte kommunikasjonstjenester (mobiltelefon og Internett) bortfaller
Les Dok nr. 8:51 (2005-2006) her
21. april Kommunalnytt nr. 4 - 2006
21. april Arbeids- og inkluderingsdepartementet og KS inngår avtale om NAV-reformen
20. april God bokføringsskikk - Dokumentasjon av kontantsalg ved bruk av automater (pdf-format)
20. april Sosial- og helsedirektoratets rundskriv IS - 11/2006: Kontroll av registrering av tal på psykisk utviklingshemma i kommunane
19. april SSB-rapport: Inntektselastisiterer for kommunale tjenester
18. april Spørsmål og svar vedrørende eiendomsskatt
7. april Innkalling til NKRFs årsmøte 11. juni 2006 (pdf-format)
7. april FADs pressemelding: Det skal svi å bryte innkjøpsreglene
7. april Lovforslag om gjennomføring av FN-konvensjonen mot korrupsjon
7. april Pressemelding fra TBU: Kommunesektoren har styrket sin finansielle stilling uten at tjenestetilbudet er rammet
7. april KRDs pressemelding: Regjeringen vil ha bedre kommunale tjenester
7. april Kopieringsforbudet opphevet - enighet om nemndsbehandling (KS)
7. april Rammeavtale om NAV mellom KS og AID (KS)
7. april Veien ut av ROBEK-listen (KS)
5. april Finansministerens svar vedrørende oppbevaring av regnskapsmateriale
4. april Lokaldemokratikommisjonen har lagt fram NOU
3. april Høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen
31. mar. Mobilskatten
30. mar. Å bygge en ny kommune – erfaringer fra fire kommunesammenslutninger  (KS)
30. mar. Evaluering av KIS - et kartleggingsverktøy i sosialtjenesten (KS)
30. mar. Krav til nummerering av bilag
30. mar. Kommunenes utgifter til vedlikehold
28. mar. Evaluering av interkommunale samarbeid om barnevern
28. mar. Bedre skatteoppkreving - ny utredning
28. mar. Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver m/Tillegg 1 (pdf-format) hvor bl.a. håndteringen av de nye bestemmelsene om mobiltelefon mv. er tatt inn
24. mar. SSBs kommuneregnskapsstatistikk for kommuner og fylkeskommuner
23. mar. Oppdatering av opplysninger i revisorregisteret
23. mar. Kjennskap, vennskap, kameraderi og korrupsjon (KS)
23. mar. NKRFs høringsuttalelse til forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling
23. mar. NHO lanserer ny veileder mot "smøring"
21. mar. Forsyning nr. 1-2006 (KSI)
17. mar. Anne Nafstad Lyftingsmo ny ekspedisjonssjef i KRDs kommunalavdeling
17. mar. Kommunalnytt nr. 3 - 2006
17. mar. Arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon
15. mar. Hør Kommunalministerens visjon for Kommune-Norge
15. mar. Foreløpige KOSTRA-tall for 2005
15. mar. Saksbehandlingstiden i Klagenemnda for offentlige anskaffelser
14. mar. 1. konsultasjonsmøte: Et viktig steg videre (KS)
14. mar. Kopikonflikten kan bli langvarig (KS)
13. mar. Dok. nr. 8:45 (2005-2006) om å gi de kommunale kontrollutvalgene større uavhengighet
13. mar. Håndbok for overformynderiene – 2006
13. mar. Høring om Skattedirektoratets forslag til reorganisering av skatteetaten
13. mar. KS vil ha flerårig økonomisk plan (KS)
9. mars Dokumentasjon fra SSØs lanseringsseminar for risikostyring i staten
9. mars
8. mars NKRF deltar på dagens åpne høring i Stortingets justiskomite om ny offentlighetslov
7. mars Bedre balanse i kommuneøkonomien og fortsatt inntektsvekst gir grunnlag for bedre kommunale tjenester
7. mars Kredittilsynets rundskriv 11/2006 Endringer i regnskapsloven, forskrift om årsregnskap m.m. for forsikring, forskrift om årsregnskap m.m. for pensjonskasser og forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier
3. mars Veileder i interkommunalt IKT-samarbeid
3. mars Dette bør du vite om mobilskatten (Aftenposten)
3. mars Spørsmål om drift - investering (GKRS)
28. feb. Bedre resultater for kommunene (KS)
28. feb. Evaluering av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere (inkl. revisjonens rolle)
28. feb. NKRFs høringsuttalelse til revisors redegjørelser og bekreftelser etter selskapslovgivningen
28. feb. Rundskriv IS-6/2006 Rapportering om ressurskrevende brukere - tilskuddsordning (SHDIR)
27. feb. Kunnskapsdepartementets rundskriv F-0706 Utmåling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager (2006)
27. feb. Lignings-ABC 2005
27. feb. Svar fra kommunalministeren til stortingsrepresentant André O. Dahl vedrørende kontrollutvalg
27. feb. Kommunerevisoren nr. 1/06:
- "Lederen har ordet"
- "Samfunnsansvarlig forretningsdrift - Kommuner som aktive eiere"
- "Utvikling av kommunalt regnskap"
- "Stärkt revision och ansvarsprövning i Sverige"
27. feb. KS vil endre Revisorloven (KS)
27. feb. Kommunalnytt nr. 2 - 2006
17. feb. Redusert underskudd i kommuneforvaltningen (SSB)
17. feb. Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2006
16. feb. EffektiviseringsNettverkene: Etablering og videreutvikling av styringssystem (KS)
14. feb. Informasjon om konflikten med Kopinor (KS)
13. feb. Informasjon fra NKRFs valgkomite
10. feb. Utstedelse av kreditnota (NRS)
10. feb. KS og Kopinor til meklingsmannen (KS)
10. feb. Spørsmål og svar om skatteplikt på gaver og reiser
8. feb. Krav til kassaapparat
8. feb. Spørsmål om velferdstiltak (weekendtur for ansatte) - arbeidsgiveravgift (folketrygdloven § 23-2 tredje ledd)
8. feb. Spørsmål og svar om hjemme-PC
6. feb. NKRF styrker tilbudet innenfor forvaltnings- og kommunalrett
6. feb. 2 700 offentlig eide foretak
6. feb. "Ja til tøffere kontrollutvalg" (Aftenposten)
3. feb. Skatt på mobiltelefon dekket av arbeidsgiver
3. feb. Rettvisende oversikt og rettvisende bilde (DnR)
1. feb. Nye utfordringer i revisjon
1. feb. "Vil ha tøffere kontrollutvalg" (Aftenposten)
24. jan. Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser
24. jan. Opplegg for registrering av tall på personer med psykisk utviklingshemming i kommunene pr. 01.01.06 (SHDIR)
24. jan. Status på arbeidet med å utvikle regnskapsstandarder etter periodiseringsprinsippet i staten
24. jan. Fortsatt ingen avtale med Kopinor (KS)
19. jan. Kommunalnytt nr. 1 - 2006
19. jan. Forsyning nr. 4-2005 (KS)
18. jan. Høring - Regnskapsstandard årsberetning (NRS)
17. jan. Ny budsjettundersøkelse: Kommunene bruker pengene på eldreomsorg og skole (KS)
16. jan. Oversikt over kommunesektorens rapporteringsplikter
16. jan. Lovutvalg for bekjempelse av økonomisk kriminalitet (DnR)
16. jan. Behandling av likviditetsreserven - Foreningen for god kommunal regnskapsskikk:
- Artikkel

- Brev til KRD vedrørende behandling av likviditetsreserven - nødvendige forskriftsendringer
13. jan. Orientering om justering av EØS-terskelverdier og fremdrift i arbeidet med nye anskaffelsesforskrifter
13. jan. Regionale høringsmøter om forvaltningsreform
12. jan. "En jobb å gjøre" (Kommunal Rapport)
10. jan. Stortingsmelding om forvaltningsreform høsten 2006 og ordinært fylkestingsvalg i 2007
10. jan. Endringer i hjemme-PC-ordningen
10. jan. Bokføring - unntak fra kravene om kassaapparat
10. jan. Arbeidsgiveravgift - soneinndeling for 2006
10. jan. Ny utgave fra Kommuneforlaget: Kommunalrett - Regelverk og praksis
6. jan. Statsbudsjettet 2006 – det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets budsjettvedtak
6. jan. Praktisk prøve avholdt for første gang (DnR)
4. jan. Bokføring - dokumentasjon av medgått tid
4. jan. Lønns- og trekkoppgaver for 2005
4. jan. "Taushet må bekjempes" (Aftenposten)
3. jan. Foreslår omorganisering av Skatteetaten
3. jan. "Korrupsjon vanlig, tror åtte av ti" (Aftenposten)
2. jan. Høring – forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling
Departementets pressemelding: Varslerne skal få bedre vern
2. jan. Regelendringer fra 1. januar 2006 på Finansdepartementets ansvarsområde
2. jan. Bokføring - nye plikter fra 2006
2. jan. Revisjonsstandarder - nye og oppdaterte (DnR)
2. jan. Virusvarsel fra Norman