Nyheter fra 2007

Nyhetsarkiv: 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998

 

21. des. Økning i skatteinntektene (SSB)
21. des. Kommunenes bruk av konsesjonskraft
20. des. Endringer fra 1. januar 2008 i lov om merverdiavgift og lov om kompensasjon for merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (SKD)
20. des. Endrede og nye lovbestemmelser (SKD)
20. des. Ny skattebetalingslov fra 1. januar 2008 (SKD)
20. des. Offentlige anskaffelser - terskelverdier (KS)
20. des. Endringer i regnskapsforskriften (likviditetsreserven mv.)
20. des. Guide til bruk av ISA-ene ved revisjon av SMB (DnR)
20. des. Revidert anbefaling om eierstyring og selskapsledelse (DnR)
20. des. Endrede regnskapsstandarder (NRS):
- NRS(F) Resultatskatt og NRS(D) Regnskapsføring av særskatt på sokkelvirksomhet etter petroleumsskatteloven og grunnrenteskatt for kraftforetak
- NRS 6 Pensjonskostnader og NRS(V) Veiledning IAS 19 Employee Benefits
19. des. Rapport om forsøk med differensiert oppgavefordeling
19. des. Oppdatert verktøy fra NKRF:
Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner
Oppdatert!
18. des. "Kommunerevisjonen står sterkt" - debattinnlegg i Aftenposten
17. des. Ny SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (DnR)
14. des. SKD melding nr. 6/2007 Takseringsregler for 2007
14. des. Oppdatert bok fra NKRF: Kommunerevisors Håndbok 2007-2008 Oppdatert!
13. des. Lovforslag om spesialfond utsettes
13. des. Gode resultater for pensjonskassene (SSB)
12. des. Nye standarder (DnR):
- RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap
- RS 230 Revisjonsdokumentasjon
12. des. Nytt nettsted: Metoder og verktøy for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten
10. des. Foreningen for god kommunal regnskapsskikk:
Høring - KRS nr. 9 HU Nedskrivning av anleggsmidler
7. des. Kommunal pleie- og omsorgsstatistikk (SSB)
7. des. Overholdelse av lover og regler - diskusjonsnotat fra FEE (DnR)
6. des. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes innkreving og stedlige arbeidsgiverkontroll
6. des. Nasjonale retningslinjer for å styrke informasjonssikkerheten
5. des. NKRFs høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet mv. i kommunesektoren
4. des. Når verdensøkonomien banker på kommunens dør (KS)
3. des. Høring - midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer
1. des. Faktaark om Terra-saken (KS)
1. des. Dobbeltroller - toppleder og folkevalgt (KS)
1. des. Kommunal- og regionalministerens kommentar på Terra-konkursen
1. des. Finansministerens kommentar til Terra-saken
27. nov. Skatteetaten omorganiserer (SKD)
27. nov. Rapportering om kommunale finansplasseringer
23. nov. Kommunalnytt nr. 10 - 2007
23. nov. Kommunalministerens brev til kommunene om finansforvaltningen
23. nov. Ny bok fra NKRF: Tilsyn og revisjon i kommunal sektor Nyhet!
23. nov. Skatteregnskapsstatistikk, januar-oktober 2007: Svak nedgang i skatteinntektene (SSB)
22. nov. Kommunalministeren ber fylkesmennene om oversikt over kommunale finansplasseringer
22. nov. Evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark
21. nov. Seminar: "Value for Money Audit: Principles, Practices and Challenges" i regi av The European Institute of Public Administration (EIPA)
20. nov. Høring - Endring av garantiforskriften 2007
20. nov. Veterinærtjenesten fra 1.1.2008 (KS)
Se også A-rundskriv 1/2007 fra KS
20. nov. Skolemiljø for læring – veileder for skoleeiere (KS)
20. nov. Innkjøpshåndbok - Bærum kommune (KS)
16. nov. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak (KS)
14. nov. Gjennomgang av bokføringsregelverket
14. nov. Regionråd - Nasjonal kartlegging og status (KS)
13. nov. Den nye offentleglova trer først i kraft fra 1. juli 2008
13. nov. Ny rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)
9. nov. KS sin høringsuttalelse til forskrift til den nye offentleglova (KS)
8. nov. Endringer i kontoplanen for KOSTRA som gjelder for regnskapsåret 2008
7. nov. Lønns-ABC 2007 (SKD)
6. nov. NOU 2007: 12 Offentlig innkreving
Les også pressemeldinger fra FAD og KS
2. nov. Høring - Regnskapsføring i ideelle organisasjoner (NRS)
1. nov. Kommunerevisoren nr. 6/07:
- "Lederen har ordet"
- "Krav til god forvaltningsskikk"
- "Triste greier! Korrupsjonssaken i Bærum kommune"
31. okt. Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver (SKD)
31. okt. Ny leder i Midt-Norgeforeningen
30. okt. NKRFs høringsuttalelse til forskrift til den nye offentleglova
30. okt. Statusrapport for 2007 (NRS)
30. okt. NRS 16 Årsberetning - Ny endelig standard (NRS)
26. okt. Sørheimutvalgets forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene
26. okt. Veileder i eierskapstenkning i kommunal sektor (KS)
25. okt. StatRes - Nytt verktøy for måling av statlig ressursbruk og resultater
19. okt. Veterinærtjenesten: Interkommunalt samarbeid og stimuleringstilskudd (KS)
17. okt. 49 nye kommuner tatt opp i Kvalitetskommuneprogrammet
17. okt. Notat fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk:
Regnskapsføring av transaksjoner mellom kommune og kirkesektoren
16. okt. 2007 Global Economic Crime Survey (PwC)
16. okt. KS tester ut et nyutviklet kvalitetsverktøy for måling av kommunenes demensomsorg (KS)
16. okt. Mange kommuner i BTV-regionen kartlegger kvalitet (KS)
15. okt. Ny versjon av Altinn
12. okt. Fornyingsministeren ber offentlige virksomheter satse på e-innkjøp
12. okt. Varslingsrutiner for statsansatte
11. okt. Kommunesektorens etikkutvalg - uttalelse om godtgjørelse for folkevalgte
10. okt. KS Bedrift profilerer revisjonsbransjen
10. okt. Veileder om EØS-avtalens regler om offentlig støtte
10. okt. Opplæringsloven: Veileder om forsvarlig system for oppfølging (KS)
10. okt. Vurdering av om arbeidsantrekk er ”uniform” – spørsmål om arbeidsgiveravgift (SKD)
6. okt. Statsbudsjettet for 2008
6. okt. Kommunalnytt nr. 9 - 2007 budsjettspesial
6. okt. Statsbudsjettet: Kostnadene vokser mer enn inntektene (KS)
6. okt. Skatteopplegget for 2008 (SKD)
6. okt. KS' høringsuttale om revisjonsdirektivet (KS)
4. okt. NKRFs høringsuttalelse til endring i regnskapsforskriften - likviditetsreserven m.v.
4. okt. NKRFs høringsuttalelse til gjennomføring av revisjonsdirektivet forslag 2006/43/EF om revisjon
3. okt. Høring - forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet mv. i kommunesektoren
Se også KRDs pressemelding
3. okt. Kommunene renner ikke over av penger (KS)
3. okt. "Ut med alle rådmenn" (e24.no)
2. okt. Standarder - nye og oppdaterte (DnR)
1. okt. Ny versjon av Altinn (DnR)
1. okt. "Mobilskatten" - arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon (SKD)
1. okt. Transparency Internationals korrupsjonsindeks for 2007 (TI-N)
30. sep. Kildesortering av bygningsavfall i alle kommuner
30. sep. GBS 13 Forskuddsfakturering (NRS)
24. sep. Kommunalnytt nr. 8 - 2007
21. sep. Riksrevisjonens undersøkelse om måloppnåelse og effektivitet ved fylkesmannsembetene
21. sep. Magnhild Meltveit Kleppa ny kommunalminister
19. sep. KRDs rundskriv H-10/07 Valg av formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/fylkesråd, ordfører/fylkesordfører, varaordfører, faste utvalg m.m.
- For valg av kontrollutvalg se pkt. 4.2 i vedlegget
19. sep. NKRFs høringsuttalelse til forslag til ny standard SA 3802 – Revisors uttalelser, redegjørelser og bekreftelser etter selskapslovgivningen
19. sep. Engelske erfaringer med resultatmåling av kommuner
18. sep. Etablering av NAV-kontorer - landsdekkende oversikt (NAV)
18. sep. Oppdatert NRS (V) Pensjonsforutsetninger (NRS)
14. sep. KRD ber 47 kommuner kontrollere opptellingen etter valget
13. sep. Veileder i informasjonsberedskap (DSB)
13. sep. Arbeidet med etikk i kommunesektoren virker (KS)
13. sep. Undersøkelse om etikk og korrupsjon – i norske kommuner (KS)
11. sep. Valgresultater
11. sep. Referat fra møtet 16. august 2007 i regnskapsgruppe KOSTRA
11. sep. Utfordringer i kommunenes helse- og sosialtjeneste (SSB)
11. sep. Kommunale revisjonsvirksomheter og revisorloven
10. sep. Aktive folkevalgte: Demokrati hele veien (KS)
7. sep. Norske kommuner kan bidra til å redusere utslippene av klimagasser
6. sep. NKK starter opp ordningen med NKK-godkjent regnskapsfører
6. sep. Økte skatteinntekter til kommunesektoren
6. sep. Høring - forskrift til den nye offentleglova
4. sep. Ny landsdekkende landbruksvikarordning fra 2008 (KS)
4. sep. Kommunerevisoren nr. 5/07:
- "Lederen har ordet"
- "Brukerundersøkelser i forvaltningsrevisjon - analyse og metode"
- "Mat og menighet – Kompensasjon for merverdiavgift?"
31. aug. Offentlig ansatte mer positive til varsling
31. aug. Kontingent til personlig medlemskap i faglige foreninger (DnR)
30. aug. Trekker tilbake statlige barnehagetilskudd
30. aug. NKRF overtar utredningsfunksjonen i GKRS
30. aug. 54 kommuner har for dårlig service
29. aug. Statlige bindinger i kommunene - hindrer god ressursutnyttelse (KS)
24. aug. NKRFs innspill til endringer av foreløpig KRS 4 - Avgrensningen mellom drifts- og investeringsregnskapet
24. aug. Kommunalnytt nr. 7 - 2007
23. aug. Mangelfull støykartlegging i kommunene
23. aug. Rundskriv H-7/07 - Beregningsforutsetninger for pensjonskasser regnskapsåret 2008
17. aug. Skatteinntektene opp med 11 prosent (SSB)
15. aug. Sosialhjelpen skal evalueres
15. aug. Endringer i opplæringsloven (KS)
14. aug. Markant bedre kommuneøkonomi (SSB)
14. aug. Kommunene skal organisere ordning av gratis frukt og grønt i skolen (KS)
13. aug. Kriteriedata til inntektssystemet 2008 for kommuner og fylkeskommuner
10. aug. Sikrer kommunalt eierskap (KS)
10. aug. Foreløpig informasjon fra KS om veterinærtjenesten - kommunalt ansvar (KS)
10. aug. NKRFs høringsuttalelse til utkast til merverdiavgiftslov
9. aug. Bruk og misbruk av personopplysninger - virksomhetenes ansvar (DT)
9. aug. Rapport fra svenske KS:
"Oberoende i kommunal revision – en studie av den kommunala revisionens oberoende" (SKL)
6. aug. "Integrity in Public Procurement - Good Practice from A to Z" (OECD)
6. aug. Tilskudd til toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester over statsbudsjetter - utbetaling i 2007
6. aug. Rekord-få kommuner i ROBEK
6. aug. Ny leder i Oslo og Akershusforeningen
6. aug. Offentlig innkjøp: energieffektivitet blir plikt (KS)
29. juli NKK-godkjent regnskapsfører (NKK)
29. juli
29. juli Utløser utleie av garasjeplasser skatteplikt og merverdiavgiftsplikt for stiftelse? (SKD)
9. juli Endringer i oppgave- og betalingsfristene for merverdiavgift (SKD)
5. juli Kommunerevisoren nr. 4/07:
- "Lederen har ordet"
- "Egenregi eller outsourcing - når skal tjenesten konkurranseutsettes?"
- "Et godt omdømme bygges på tillit"

- "SKYREVs normsamling 2007"
3. juli Offentlige innkjøp mer gjennomsiktige
3. juli Merverdiavgiftskompensasjonsordningen for kommunesektoren - ikke sak mot ESAs vedtak
3. juli Hva betyr EØS-avtalen for norske kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide bedrifter? (KS)
3. juli Endringer i merverdiavgiftsloven og lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (SKD)
29. juni Kommuneregnskapsstatistikk (SSB):
- Kommuner
- Fylkeskommuner
29. juni Kommunalnytt nr. 6 - 2007
29. juni Rundskriv H-08/07 Kommuneproposisjonen 2008 og revidert nasjonalbudsjett 2007
29. juni Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2007
29. juni Høring om nye regler for revisjon og revisorer
29. juni Veileder - Hvordan utvikle gode rutiner for varsling (KS)
29. juni Varslingsveileder fra KS Bedrift
29. juni BI-rapport: Omstilling og utvikling i norske kommuner. Mye skrik og lite ull?
29. juni Parlamentarisme som styringsform i fylkeskommunene (KS)
29. juni Nettverk skal bidra til bedre innkjøp
22. juni Kopieringsavtalen er på plass - nye avtaler for kommunene (KS)
22. juni Forsyning nr. 2-2007 (KS)
21. juni Merverdiavgiftshåndboken 5. utg. 2007 (SKD)
21. juni Endringer i regnskapsforskriften - Likviditetsreserven mv. - høring
21. juni Notat fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk – Klargjøring av prinsipper i forbindelse med kommunenes gjennomgang og tilpasning av egne leieavtaler m.v. til KRS 8 Leieavtaler
21. juni NRS(V) Pensjonsforutsetninger (GRS)
20. juni NKRFs høringsuttalelse til SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter
20. juni KOSTRA-publisering - Flere og bedre tjenester i kommunene
20. juni Gode kommuneregnskapstall for 2006 (KS)
18. juni SA 3802 Revisors uttalelser, redegjørelser og bekreftelser etter selskapslovgivningen - høring (DnR)
14. juni Nye uttalelser fra Bokføringsstyret (NRS):
- GRS 11 Salg til ledende ansatte
- GRS 12 Bokføring og spesifikasjon av kontanttransaksjoner
14. juni E&Y-rapport om selvkostprinsippet – hva innebærer det og hvilke effekter har det for kommunene? (KS)
14. juni ECON-rapport om skatteinnfordringen i kommunene (KS)
14. juni www.styrevervregisteret.no er åpent (KS)
14. juni Gjenvalg i Aust-Agderforeningen
14. juni Procurement Audit Practitioners' Seminar: Procurement Audit - And How to Ensure that Value for Money Really Happens (EIPA)
13. juni Vedtak på NKRFs årsmøte 2007
13. juni Dokumentasjon fra NKRFs Fagkonferanse 2007
8. juni Gjenvalg i Telemarkforeningen
8. juni Ny leder i Vestfoldforeningen
8. juni Nye etikk-krav til kommunene
8. juni Kommunene får ansvar for veterinærvakt
6. juni Gjenvalg i Finnmarkforeningen
4. juni Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes innkreving og stedlige arbeidsgiverkontroll
4. juni Kriterier for å bli NKK godkjent regnskapsfører (NKK)
4. juni Nye regler for statens utgiftsdekning til kommunale presteboliger
4. juni Kostnadsbilder innen pleie og omsorg (KS)
1. juni Utvalg mot skatteunndragelser
1. juni Gjenvalg i Indre Østlandetforeningen
30. mai Bindende forhåndsuttalelse fra SKD: Skattefri omdanning av fylkeskommunalt foretak til aksjeselskap
30. mai Forum for etikk i kommunesektoren - nytt møte 5. juni 2007
- Referat fra forrige møte 6. februar 2007
30. mai Referat fra møtet 23. mai 2007 i regnskapsgruppe KOSTRA
30. mai NKRFs årsmøte 10. juni 2007 - Sakspapirer m.m.
24. mai Statlige pengestrømmer til kommuner og fylkeskommuner (KS)
23. mai Finansielle forskudd eller forskuddsfakturering?
22. mai Spørsmål og svar fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk:
- Forvaltning og utskriftning av kommunens datautstyr

- Utgifter i forbindelse med eiendomsskatteprosjekt
- Utbedring av veier - drift eller investering
15. mai Revidert nasjonalbudsjett 2007 og kommuneøkonomiproposisjonen 2008
15. mai Kommunalnytt nr. 5 - 2007
11. mai Bør man fortsatt inngi krav om momskompensasjon? (KS)
11. mai EØS strid om kompensasjonsordningen for merverdiavgift (KS)
11. mai Lovutvalg skal vurdere revisjonsplikt for små foretak
11. mai Endringer i merverdiavgiftsloven: Utvidet momsfritak for veldedighet
11. mai Ny leder i Østfoldforeningen
9. mai Effektivitetsmålinger i kommunal tjenesteproduksjon (KS)
8. mai Sosial- og helsedirektoratets rundskriv IS-7/2007 Kontroll av registrering av tall på psykisk utviklingshemmede i kommunene
8. mai
7. mai Gode offentlige tjenester – hva skal EU Kommisjonen bestemme i forhold til norske folkevalgte? (KS)
4. mai Nye regler om offentlig støtte
4. mai ESA ber om endringer i momskompensasjonsloven
4. mai Statlige pengestrømmer til kommuner og fylkeskommuner (KS)
3. mai Mer tjenester og bedre økonomi i Kommune-Norge
3. mai Kommunerevisoren nr. 3/07:
- "Lederen har ordet"
- "Selskapskontroll - Planlegging og gjennomføring"
- "Selskapskontroll - Praktiske erfaringer"

- "Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn"
2. mai Staten styrker varslerne
2. mai Spørsmål og svar fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk vedrørende skille mellom drift og investering for bygdebokprosjekter
26. april Styrevettsregler for kommunale/fylkeskommunale konsern (KS)
25. april Forhåndsuttalelse fra SKD: Nummerering av salgsdokument - merking på annen måte
23. april Hvorfor må kommunene gå med overskudd? (KS)
20. april Kommunalnytt nr. 4 - 2007
20. april Personvernrapporten 2007 - Hvem ser oss? (DT)
20. april Finansiering av kommunale barnehager rammes ikke av EØS reglene (KS)
20. april NKRFs høringsuttalelse til RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap og RS 230 Revisjonsdokumentasjon
18. april Kopieringsavtalen er på plass (KS)
12. april Endelig avklaring om betaling for kopier og internettutskrifter (KS)
12. april Kommunale kontrollutvalg: Uavhengighet eller flertallsdiktatur?
11. april GBS 1 Utstedelse av kreditnota (NRS)
10. april NKRFs høringsuttalelse til forslag til revidert lov om havner og farvann m.v.
30. mars Høring - utkast til teknisk revidert merverdiavgiftslov
Les Finansdepartementets melding her
28. mars Kvalitetskommunene er valgt ut
28. mars Kommuneøkonomien 2006 - netto driftsresultat på 5,4 % (KS)
28. mars NKRFs årsmøte 10. juni 2007 - Foreløpig innkalling m.m.
28. mars KOFA-avgjørelse vedrørende anskaffelse av revisjonstjenester
28. mars KOSTRA og revisjon (KR)
27. mars Hver tredje kommune har omsorgsboliger med for dårlig brannsikkerhet (DSB)
27. mars Høring - Endring i lov om offentlige anskaffelser - gjengs lønns- og arbeidsvilkår
23. mars Fortsatt vekst i kommuneøkonomien (SSB)
23. mars Styrket økonomi i fylkeskommunene (SSB)
23. mars Skatteinntektene økte med 16,7 prosent (SSB)
19. mars Tilsynsdokumenter til utøvelse av kommunens tilsyn med barnehager
19. mars Forskningsbidrag som grunnlag for lokaldemokratiplattform (KS)
16. mars Kommunalnytt nr. 3 - 2007
16. mars Rapport fra arbeidsgruppe: Regelverk for kommunesektoren i et etisk perspektiv
16. mars Forsyning nr. 1 - 2007
15. mars KOSTRA-tall for 2006 (SSB)
14. mars Ny utgave av IFACs håndbok med internasjonale revisjonsstandarder (DnR)
14. mars Oppsummering av KRDs svar på KOSTRA-spørsmål - 2005 og 2006
12. mars Endringer av nøkkeltall i KOSTRA
9. mars Forbud mot PCB-kondensatorer i utendørs lysrørarmaturer
9. mars Ny leder i Møre og Romsdalslaget
8. mars Retningslinjer for revisorattestasjon av årsregnskap for ikke-kommunale barnehager
8. mars Kvalitetsvurderingssystem i grunnskolen - et godt eksempel (KS)
6. mars Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon gjennom ti år
6. mars Verktøy for måling av kvalitet i tjenester til innbyggere som mottar psykiske helsetjenester (KS)
5. mars Kommunerevisoren nr. 1-2/07:
- "Lederen har ordet"
- "Full forvaltingsrevisjon i Trondheim Renholdsverk"
- "Etikk er viktig, men timingen er ikke god nå"
5. mars SKD-melding nr. 5/07 Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2007
5. mars Ny plan for periodiseringsprosjektet i staten (SSØ)
2. mars Nytt regelverk for avløp i forurensningsforskriften
2. mars Siste frist for utskifting av PCB-kondensatorer
2. mars NS 4101 - Regnskapsterminologi - Ny utgave
1. mars Kontrollsamarbeid mellom Skatteetaten og revisorer som reviderer kommuner - nye retningslinjer
1. mars KRD-rundskriv H-03/07 Nytt kapittel 10 A i kommuneloven – statlig tilsyn med kommunesektoren
28. feb. Oppbevaringskrav til regnskapsmateriale
27. feb. Kommunale bedrifter har godt omdømme (KS)
27. feb. Godt økonomisk resultat i kommunene (KS)
26. feb. Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2006
26. feb. GBS 10 Dokumentasjon av medgått tid (NRS)
26. feb. Investeringsvalg i pensjonsordningen - kommuneloven § 52
26. feb. Overskudd i kommuneforvaltningen (SSB)
22. feb. Innst. S. nr. 131 (2006-2007) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag om skjerpede krav til revisorers uavhengighet i kommunal sektor
22. feb. Ansattes kjøp over internett – krav til dokumentasjon
22. feb.

Arbeidsgiveravgift 2007 – Retningslinjer for valg av avgiftssone

19. feb. Tiltak for internkontroll og informasjonssikkerhet (Datatilsynet)
19. feb. Kartlegging av kommunenes ressursbruk på kommunale veger
19. feb. Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (KS)
15. feb. Kvalitetsverktøyet for barnehager er modernisert (KS)
15. feb. Lignings-ABC 2006
14. feb. Felleserklæring om revisjon ved NAV-kontorene
14. feb. Kommunalnytt nr. 2 - 2007
13. feb. Statlig styring av kommunesektoren - veileder for arbeidet med tiltak og reformer som berører kommuner og fylkeskommuner
13. feb. Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag
12. feb. Datakrimutvalget foreslår nye lovregler mot datakriminalitet
12. feb. Endringer i kontoplanen KOSTRA fra regnskapsåret 2007 - rapportering av eiendomsskatt
12. feb. Odin er død – regjeringen.no leve
8. feb. Nei til forsøksordning (NKK)
7. feb. Nummerering av salgsdokument, bokføring ved bruk av Excel mv.
7. feb. Salgsdokumentets innhold – kjøpers adgang til å endre salgsdokumentet
6 feb. Dagens møte i Forum for etikk i kommunesektoren
6. feb. Periodiseringsprinsippet - undersøkelse fra FEE (DnR)
2. feb. Referat fra siste møte i KRDs Forum for etikk i kommunesektoren
1. feb. Sosial- og helsedirektoratets rundskriv IS-6/2007 Rapportering om ressurskrevende brukere - tilskuddsordning
1. feb. Stat og kommune kan utføre oppgaver på hverandres vegne i NAV-kontoret gjennom ny forskrift [forskriften]
1. feb. Dokumentasjon fra NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2007
25. jan. Veileder om kommunens tilsyn med barnehager
24. jan. Høring - forslag til revidert lov om havner og farvann m.v.
24. jan. Oppdaterte IPSAS (DnR)
22. jan. God praksis for å hindre eksterne misligheter i offentlig sektor
22. jan. KRDs rundskriv H-2/07 om iverksetting av endringer i kommuneloven
22. jan. Kommunalnytt nr. 1 - 2007
19. jan.

SKDs melding nr. 1/2007 - Kost og losji i 2007. Reiseutgifter ved besøk i hjemmet, trekkfri bilgodtgjørelse, fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil og rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold i 2007

19. jan. KDs rundskriv F-2/2007 - Statstilskudd til drift av barnehager
19. jan. Pensjonsforutsetninger i ikke-børsnoterte foretak (DnR)
19. jan. NKRFs høringsuttalelse til Standard for begrenset revisjon (SBR) 2410 "Begrenset revisjon av delårsregnskaper, utført av foretakets valgte revisor"
17. jan. Skatteinntektene steg med 13,8 prosent i 2006
12. jan. Offentliggjøring av byggeforetak som mister sentral godkjenning
12. jan. Merverdiavgiftsplikt på omsetning av infrastrukturtjenester i kommunale havner
12. jan. Internasjonal standard for oppstilling av offentlige budsjetter basert på et periodiseringsprinsipp (DnR)
11. jan. Budsjettundersøkelse 2007: Pleie- og omsorg er årets budsjettvinner (KS)
Les også kommunalministerens pressemelding
10. jan. Etikk, ledelse og varsling i staten
10. jan. Endringer i oppgave- og betalingsfristene for merverdiavgift
10. jan. Ny veileder i resultatmåling fra SSØ
9. jan. Revisors arbeid under New Public Management
9. jan. Kommunerevisoren nr. 6/06:
- "Lederen har ordet"
- "Risikovurderinger i finansforvaltningen"
- "KRS 6 - Noter og årsberetning"
8. jan. Revisjonsberetningen for 2006 (DnR)
5. jan. KS ber medlemmene klargjøre for lokalt styrevervregister (KS)
4. jan. Tysvær kommune får likevel benytte fingeravtrykk ved pålogging
4. jan. Nye regler om varsling fra nyttår
Datatilsynets informasjon i tilknytning til de nye varslingsreglene
4. jan. Statstilskudd til barnehager – nye tilskuddssatser for 2007 mv.
3. jan. Politisk styring ved interkommunalt samarbeid (KS)
2. jan. Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser
2. jan. Styring og kontroll av kommunale selskaper og foretak (KS)
2. jan. Regelendringer fra 1. januar 2007 på Finansdepartementets ansvarsområde