www.nkrf.no » NKRF mener » Høringsuttalelser fra NKRF

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Høringsuttalelser fra NKRF

NKRF avgir høringsuttalelser til ulike høringsinstanser - departementer, foreninger o.l. Nedenfor finner du en kronologisk oversikt over høringsuttalelser med materielt innhold. Denne siden oppdateres fortløpende.


2018 | 2017 | 2016 | 2015201420132012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Eldre

Tips: Bruk søkemuligheten nede til venstre ved behov.


2018

NOU 2018: 6 Varsling - verdier og vern
    Arbeids- og sosialdepartementet (11.9.18)

Veileder - Hva kan kontrollutvalget forvente seg av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet?
    Forum for kontroll og tilsyn - FKT (25.5.18)

Endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner
    Kulturdepartementet (11.3.18)

2017

NOU 2017: 15 Revisorloven – Forslag til ny lov om revisjon og revisorer
    Finansdepartementet (4.12.17)

NOU 2016: 27 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II — Andre delutredning
    Finansdepartementet (31.3.17)

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser
    Nærings- og fiskeridepartementet (9.2.17)

Merverdiavgiftskompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier
    Finansdepartementet (11.1.17)

Forslag til ny forskrift om offentlege arkiv - vedlegg 1-3
    Kulturdepartementet (11.1.17)

2016

NOU 2016: 21 Stiftelsesloven
    Nærings- og fiskeridepartementet (13.12.16)

Forslag om reduksjon i oppbevaringstiden for regnskapsførers oppdragsdokumentasjon
    Finanstilsynet (13.12.16)

NOU 2016: 4 Ny kommunelov
    Kommunal- og moderniseringsdepartementet (6.10.16)

Revidert KRS nr. 4 (HU) Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet
    Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) (30.9.16)

Standard Audit File Tax (SAF-T) – Standard dataformat for gjengivelse av elektronisk regnskapsmateriale
    Finansdepartementet (28.9.16)

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning - kortsiktige låneopptak
    Kommunal- og moderniseringsdepartementet (17.6.16)

Utkast til forskrift om rekneskapsføring for Den norske kyrkja
    Kulturdepartementet (17.6.16)

Forslag til endringer i bokføringsforskriften mv.
    Finansdepartementet (17.6.16)

Evaluering av offentleglova
    Justisdepartementet (23.5.16)

ISA 800 (revidert) «Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål», ISA 805 (revidert) «Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling» og ISA 810 (revidert) «Uttalelser om sammenfattede regnskaper»
    Den norske revisorforeningen (23.5.16)

Delutredning 1 fra Hvitvaskingslovutvalget
    Finansdepartementet (2.5.16)

Revisors oppgaver og plikter vedrørende «øvrig informasjon»
    Den norske Revisorforening (29.2.16)

Forslag om avvikling av Bokføringsstandardstyret
    Norsk RegnskapsStiftelse (21.1.16)

Nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene
    Nærings- og fiskeridepartementet (21.1.16)

2015

KRS nr. 13 – Engasjement i selskaper – regnskapsmessige problemstillinger
    Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (21.12.15)

Regnskapslovutvalgets utredning om ny lov om regnskapsplikt
    Finansdepartementet (2.11.15)

Nordisk standard for revisjon av små foretak
    Den norske Revisorforening (23.10.15)

Forslag til ny revisjonsberetning og oversettelse av revisjonsstandardene vedrørende revisors beretning
    Den norske Revisorforening (22.9.15)

KRS nr. 12 Interkommunale samarbeid etter kommuneloven – regnskapsmessige problemstillinger
    Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (28.8.15)

Forslag om endring av håndhevelse av regelverket om offentlige anskaffelser
    Nærings- og fiskeridepartementet (16.6.15)

Forslag om endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser
    Nærings- og fiskeridepartementet (16.6.15)

Revidert KRS nr. 2 Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter
    Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (13.5.15)

Forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper
    Kommunal- og moderniseringsdepartementet (12.2.14)


2014

Endringer i regnskapsforskriften til kommuneloven § 48 – noteopplysninger
    Kommunal- og moderniseringsdepartementet (22.10.14)

Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket (NOU 2014: 4 Enklere regler – bedre anskaffelser)
    Nærings- og fiskeridepartementet (22.10.14)

Lov- og forskriftsendringer i forbindelse med bestemmelser om redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon
    Finansdepartementet (25.8.14)

NBS (HU) Dokumentasjon av betalingstransaksjoner
    Norsk RegnskapsStiftelse (9.5.14)

Revidert KRS nr. 6 (HU) Noter og årsberetning
    Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (31.3.14)

Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret
    Finansdepartementet (31.3.14)


2013

Reduksjon av amortiseringstiden for premieavvik
    Kommunal- og regionaldepartementet (19.12.13)

Revidert KRS nr. 7 (HU) Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen
    Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (14.11.13)

ISRE 2400 Forenklet revisorkontroll
    Den norske Revisorforening (14.11.13)

KRS nr. 11 (HU) Finansielle eiendeler og forpliktelser
    Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (5.9.2013)

Forslag om innføring av skatteplikt for kommuner som utfører avfallshåndteringstjenester i et marked
    Finansdepartementet (20.6.2013)

Forslag til nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester
    Kommunal- og regionaldepartementet (14.5.2013)

Forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova
    Kommunal- og regionaldepartementet (18.2.2013)


2012

NBS (HU) Dokumentasjon av balansen
    Norsk RegnskapsStiftelse (11.10.2012)

Forslag til endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA)
    Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (10.10.2012)

KRS nr. 10 (HU) Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger
    Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (9.10.2012)

Forslag til endringer i inndelingslova
    Kommunal- og regionaldepartementet (10.9.2012)

ISA 315 (Revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser og ISA 610 (Revidert) Bruk av interne revisorers arbeid
    Den norske Revisorforening (7.9.2012)

Forskrift om unntak fra krav til opplysninger om nærstående parter for foretak som helt eller delvis er eid av offentlig myndighet
    Finansdepartementet (7.9.2012)

Unntak for utøvelse av offentlig myndighet i forskrift om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften
    Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (21.6.2012)

Forslag til nytt regelverk for kassaapparat
    Finansdepartementet (15.5.2012)

Endring av kravet til revisors sikkerhetsstillelse
    Finansdepartementet (20.4.2012)

Forslag om å øke klagegebyret i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
    Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (11.4.2012)

Bokføringsregler for kirkelig fellesråd og menighetsråd
    Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (10.4.2012)

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon
    Kunnskapsdepartementet (26.3.2012)


2011

Revidert KRS nr. 3 (HU) Lån - opptak, avdrag og refinansiering
    Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (6.12.2011)

Endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommunene m.m.)
    Kommunal- og regionaldepartementet (23.9.2011)

Forslag til endring i regnskapsføring av pensjon
    Kommunal- og regionaldepartementet (16.9.2011)

Norsk bokføringsstandard NBS (H) Kontrollsporet
    Norsk RegnskapsStiftelse (16.9.2011)

Forslag til ny ordning for arbeidsgiveres rapportering (EDAG) 
    Finansdepartementet (10.6.2011)

Forskrift til den nye vergemålsloven mv. 
    Justisdepartementet (6.5.2011)

Forslag til NBS Sikring av regnskapsmateriale
    Norsk RegnskapsStiftelse (2.5.2011)


2010

Notater om grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet 
    Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (17.12.2010)

Forslag til endringer i kommuneloven
    Kommunal- og regionaldepartementet (12.11.2010)

Utkast til eksempelsamling for revisjonsberetninger
    Den norske Revisorforening (21.9.2010)

NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser
    Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (21.9.2010)

Forslag til forskrifter til havne- og farvannsloven 
    Kystverket (21.9.2010)

Mulig ny modell for interkommunalt samarbeid: samkommunemodellen
    Kommunal- og regionaldepartementet (2.9.2010)


2009

Forslag til bokføringsregler for kommuner og fylkeskommuner 
    Kommunal- og regionaldepartementet (10.12.2009)

Differensiert forsinkelsesgebyr ved forsinket innsending av årsregnskapet
    Finansdepartementet (2.11.2009)

Utkast til revidert KRS nr. 4 Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet
    Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (23.10.2009)


2008

RS 230 Revisjonsdokumentasjon, RS 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper, RS 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, RS 315 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser og RS 580 Skriftlige uttalelser
   Den norske Revisorforening (10.12.2008)

NOU 2008: 8 Kulturmomsutvalget
    Finansdepartementet (27.6.2008)

RS 300 Planlegging av revisjon av regnskap og RS 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer
    Den norske Revisorforening (16.5.2008)

KRS nr. 9 (HU) Nedskriving av anleggsmidler
    Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (13.5.2008)

Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer
    Kommunal- og regionaldepartementet (8.2.2008)


2007

Forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet mv. i kommunesektoren
    Kommunal- og regionaldepartementet (5.12.2007)

Forslag til forskrift til den nye offentleglova
    Justisdepartementet (30.10.2007)

Forslag til endring i regnskapsforskriften - likviditetsreserven m.v.
    Kommunal- og regionaldepartementet (4.10.2007)

Gjennomføring av revisjonsdirektivet forslag 2006/43/EF om revisjon
    Finansdepartementet (4.10.2007)

Forslag til ny standard SA 3802 – Revisors uttalelser, redegjørelser og bekreftelser etter selskapslovgivningen
    Den norske Revisorforening (19.9.2007)

Utkast til merverdiavgiftslov 
    Finansdepartementet (10.8.2007)

Utkast til SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter
    Den norske Revisorforening (20.6.2007)

Forslag til RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap og RS 230 Revisjonsdokumentasjon
    Den norske Revisorforening (20.4.2007)

Forslag til revidert lov om havner og farvann m.v.
    Fiskeri- og kystdepartementet (10.4.2007)

SBR 2410 Begrenset revisjon av delårsregnskaper, utført av foretakets valgte revisor 
    Den norske Revisorforening (19.1.2007)


2006

Tre delnotater om grunnleggende regnskapsprinsipper i kommuneregnskapet 
    Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (3.10.2006)

Endring i rapporteringsforskriften - generell hjemmel for rapportering av tjenestedata til SSB
    Kommunal- og regionaldepartementet (26.9.2006)

KRS nr. 8 (HU) Leieavtaler
    Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (14.9.2006)

Revisjonsberetninger - RS 700 (revidert) og RS 701
    Den norske Revisorforening (30.6.2006)

Endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen
    Finansdepartementet (15.6.2006)

Skattedirektoratets forslag til reorganisering av skatteetaten
    Finansdepartementet (12.6.2006)

Forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling
    Arbeids- og sosialdepartementet (23.3.2006)

Revisors redegjørelser og bekreftelser etter selskapslovgivningen
    Den norske Revisorforening (28.2.2006)


Eldre

► Vennligst kontakt NKRFs administrasjon for høringsuttalelser avgitt i 2005 eller tidligere.

Til kurs- og konferanseoversikten
Til Presseklipp om revisjon, kontroll og tilsyn i kommunal sektor
Til program og påmelding

  NKRF på Twitter:

  • Til Forvaltningsrevisjonsregisteret med søkbar oversikt over rapporter fom. 2005

Siste nytt

Ny kommunelov, nye forskrifter og konsekvenser for god kommunal revisjonsskikk

NKRF starter arbeidet med å tilpasse innholdet i god kommunal revisjonsskikk til den nye loven med forskrifter.

Les mer »

Ny standard for eiendomsskattetaksering (KS)

KS har laget en standard for hvordan kommunene bør taksere eiendommene.

Les mer »

Ny rapport om ressurskrevende tjenester (KS)

En arbeidsgruppe fra departementene og KS har på bakgrunn av et anmodningsvedtak i Stortinget vurdert mulige endringer i ordningen for ressurskrevende tjenester.

Les mer »

Les alle nyhetene »

Til toppen av siden

Topp