www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2012 » Nr. 1

Søk

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forbundslederen har ordet:
Samhandlingsreformen - en viktig utfordring i 2012

Styreleder Per Olav Nilsen

Godt nytt år til alle lesere! Håper dere har lagt bak dere en god julefeiring og ladet batteriene til å gjennomføre nye oppgaver.

For NKRF var 2011 et aktivt år. Kommunal revisjons oppgave er å passe på fellesskapets verdier, og vi mener selv at vi har klart å markere viktige saker for forbundet og våre medlemmer. En medlemsundersøkelse gjennomført på slutten av 2011 viser også at det er god støtte blant våre medlemmer til de tiltakene som er gjennomført. Det gir også inspirasjon til å fortsette arbeidet med synliggjøring av kommunal revisjon.

Jeg vil spesielt trekke fram at siste året er det utviklet flere nye veiledere, og i november startet vi opp en testversjon av en elektronisk søkbar oversikt over forvaltningsrevisjonsprosjekter. Denne databasen har vært etterspurt lenge av våre egne medlemmer, fra forskerhold, departement og fra media. Testversjonen er gjort tilgjengelig for medlemmer av NKRF, men vi har håp om å få til en ordning der registeret blir åpent for alle.

Bystyret i Bergen valgte i oktober å skifte revisjonsordning, da et knappest mulig flertall vedtok å ikke følge kontrollutvalgets innstilling. Vedtaket kan oppfattes som en politisering av revisorvalget og bidrar til å svekke både kontrollutvalgets og revisjonens legitimitet. Nye utfordringer står foran oss, for regnskapsrevisorene er det først og fremst det nært forestående årsoppgjøret. Det har vært og er fortsatt urolig tider, noe som påvirker økonomien generelt og kan få betydning for verdsetting av eiendelene.

Kommunal- og regionaldepartementet har gitt ut en veileder om budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet, der det gis føringer som har relevans for avslutning av årsregnskapet for 2011. Det har vært en del usikkerhet om hvilken praksis som kunne godkjennes på dette området, så NKRF er fornøyd med at denne veilederen nå er kommet på plass.

Kontrollutvalgets tilsyn med kommunens gjennomføring av samhandlingsreformen vil bli et stort og viktig oppfølgingsområde.

Fristen for avleggelse av revisjonsberetningen er 15. april. KRD har i et brev av 16. mars 2010 til NKRF, presisert at fristen skal overholdes og pekt på "at bestemmelsen om fristen til å avgi revisjonsberetning skal bidra til god saksbehandling og framdrift i kommunens og fylkeskommunens regnskapsfastsettelse".

Den kanskje største utfordringen for kommunal sektor i 2012 er innføringen av samhandlingsreformen. Økonomien er ikke det viktigste i selve reformen men likevel viktig for kommunene. I skrivende stund står det fortsatt igjen mange uavklarte spørsmål som har betydning for kommunenes økonomi. Tidspunktet for utskriving av pasienter og kommunenes økonomiske ansvar fra dag én kan
vise seg å bli en styringsutfordring. Eksempelvis om en pasient skrives ut kl. 21:00 lørdag kveld, er det ikke sikkert kommunene vil være i stand til å registrere og legge til rette for mottak av pasienten samme dag. Oppgjørsordningen, faktureringen for bruk av sykehustjenester, må også sikres. Flere historier de siste årene har vist at flere sykehusforetak både har hatt vilje og evne til å bruke dette systemet på en utilsiktet måte. Det må bygges gode rutiner som skaper troverdighet til det økonomiske oppgjøret. Det ligger et økonomisk insentiv for kommunene til å organisere sine helsetjenester på en måte som reduserer sykehusinnleggelser, det kan for eksempel dreie seg om å opprette spesialiststillinger som kan gi gode tjenester til pasientene lokalt.

Kontrollutvalgets tilsyn med kommunens gjennomføring av samhandlingsreformen vil bli et stort og viktig oppfølgingsområde. I det store bildet vil kommunens evne til å legge til rette for et lavest mulig bruk av sykehustjenester til beste for både pasienter og kommunens økonomi være et sentralt spørsmål. Hvordan vil dette slå ut i kommunenes planer? Her er det mye upløyd mark, med både muligheter og utfordringer. Gode planer, rapporterings- og oppfølgingsrutiner blir derfor viktig.

Jeg vil avslutningsvis takke alle som i 2011 har bidratt i utviklingen av tilsyn og revisjon i kommunene.


Kommunerevisoren nr. 1/2012 - 67. årg.

Til toppen av siden

Topp