www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2012 » Nr. 1

Søk

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Samhandlingsreformen - status desember 2011

Av Liv Overaae, Rådgiver i KS

Nyttår markerer starten på samhandlingsreformen! Flere viktige lover og forskrifter trer da i kraft; Helse- og omsorgstjenesteloven, Folkehelseloven, forskrift om kommunal medfinansiering og kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter.

Kommuner og helseforetak skal inngå forpliktende samarbeidsavtaler, og det settes i gang/ videreføres en rekke samhandlingsprosjekter mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Det er imidlertid fremdeles mye som ikke er på plass, og Helse- og omsorgsdepartementet /Helsedirektoratet har opprettet et utall samarbeidsfora og arbeidsgrupper sammen med representanter for kommunal sektor. Eksempler på slike grupper er Nasjonal koordineringsgruppe, Nasjonalt nettverk, arbeidsgruppe for rehabiliteringsområdet, nasjonalt tvisteløsningsorgan, øyeblikkelig hjelp døgntilbud, styringsinformasjon og følgeevaluering/følgeforskning. KS skal bistå kommunesektoren i deres arbeid med gjennomføring av reformen, og vil i første halvår av 2012 prioritere bistand i arbeidet med inngåelse av forpliktende samarbeidsavtaler, styringsinformasjon og strategisk kompetansestyring.

Det er planlagt følgende konferanser/temadager i 2012

 • 12. januar 2012 Nasjonal helsekonferanse for kommunesektoren med målgruppe ordførere, rådmenn, styreledere og administrerende direktører/ toppledere i helseforetak.
 • 15. januar 2012 – ca. 15. februar 2012 regionale seminarer om økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen og styringsdata i samarbeid med Helsedirektoratet. Målgruppe er økonomisjef og helsesjefnivå i kommunene og RHF/HF.
 • Mai 2012: Rundebordskonferanse i mai for prosjektledere i samhandlingsprosjekter.
 • Dessuten vil det regionalt avholdes en rekke konferanser, seminarer mv hvor KS står som arrangør alene eller i samarbeid med helseforetak, fylkesmannen o.a.

Se nærmere informasjon på
www.ks.no/Portaler/Samhandlingsreformen/

Forskrift om kommunal medfinansiering og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

Forskriften ble vedtatt 18. november 2011. KS er fornøyd med å ha fått gjennomslag for prosessuelle krav til vurdering og dokumentasjon ved utskrivning av pasienter fra sykehus. § 9 Vilkår for at en pasient er utskrivningsklar, er i tråd med KS' høringsuttalelse. Når det gjelder tidspunkt for sykehusets varsling av utskrivningsklar pasient til kommunen fremgår det i merknaden til forskriften at varsling «normalt skal skje på dagtid». KS er kritisk til at forskriften opprettholder retten til å varsle døgnet rundt, og anbefaler medlemmene til å ta varslingstidspunktet inn i avtalene.

Avtaler mellom kommuner og helseforetak

Helse- og omsorgsdepartementet ferdigstilte medio september 2011 en veileder for bruk ved inngåelse av avtaler mellom kommuner og helseforetak http://goo.gl/M6PJU Innen 31. januar 2012 må følgende lovpålagte punkter i Helse- og omsorgslovens § 6-2 være inngått i samarbeidsavtale:

 • Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for
 • Retningslinjer for innleggelse i sykehus
 • Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter
 • Omforente beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede
 • Innen 30. juni 2012 samarbeidsavtale som oppfyller alle lovkravene.
Styringsinformasjon

KS har som mål at det foreligger relevant informasjon til å følge med i kostnadsutvikling og tjenesteyting knyttet til de økonomiske oppgjørsordningene i samhandlingsreformen. Reformen er lansert som en retningsreform som implementeres trinnvis. For å vite om vi er på rett vei har KS lagt stor vekt på at den enkelte kommune må få tilgang på informasjon om utvikling og eventuell endring i egen kommune.

KS deltar i en referansegruppe styrt av Helsedirektoratet om å utvikle god styringsinformasjon til kommunene. Første utgave av styringsinformasjon skal foreligge i januar 2012. Den baserer seg på data fra Norsk pasient register (NPR) og vil på grunn av begrensninger i datagrunnlag og anonymitetshensyn ikke være fullstendig for den enkelte kommune. Arbeidet fortsetter utover i 2012 som en kontinuerlig forbedringsprosess.

Ressursbruk skal flyttes fra sykehus til kommune. Skal det skje på en effektiv måte må vi vite hva som styrer sykehusbruk og hvordan det påvirkes. Det er enklere sagt enn gjort. Alderssammensetning og sykelighet i befolkningen, avstand til sykehus, sykehusets kapasitet, kommunens ressurser, legens kompetanse, kultur og forventing i befolkningen, er alle forhold som påvirker bruken. Når vi derfor i denne sammenheng snakker om styringsinformasjon er det bare en liten bit vi trekker ut og ser på.

KS har vektlagt å få tak i de største pasientgrupper og de forhold vi kan påvirke. Da må vi ha tall for innleggelser, liggedager, utskrivningsklare pasienter, alders- og diagnosefordelt, hvem henviser pasienten, hvor kommer de fra, hva utskrives de til og mottar de allerede hjelp fra kommunen. Dette er sentrale forhold å ha oversikt over, men som pr. november 2011 ikke foreligger. Opplysninger om hvem som henviser og om de mottar hjelp finnes ikke i Norsk Pasientregister (NPR), og hvor de kommer fra og utskrives til er svært dårlig registrert.

Krav til anonymisering vil gjøre at mange kommuner ikke vil få data. KS krever at NPR må levere en første test over de data vi kan få ut på kommunenivå nå, slik at vi kan presentere dette i januar. Dette er også meget relevante data for å si noe om den regningen vi får for medfinansiering kan påvirkes opp eller ned. Videre utvikling av data vil skje i løpet av 2012.

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud: Helsedirektoratet skal utarbeide veiledningsmateriell til kommunene vedrørende
plikt til å etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud innen 2016. Materiellet skal beskrive formålet med tilbudet, målgruppe, resultatkrav, krav til kompetanse og utstyr, kostnader m.m.

Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet: Rehabiliteringsområdet er et område hvor kommunene vil få større ansvar. Dette gjelder spesielt pasienter som bør få et rehabiliteringstilbud i nær tilknytning til hjemmet, eller som har stort behov for tverrfaglig oppfølging over tid. Helsedirektoratet leder en prosess med deltakere fra kommunene,
de private/ideelle rehabiliteringsinstitusjonene, spesialisthelsetjenesten og brukerorganisasjoner med mandat å definere det faglige innholdet i rehabiliteringstilbudet i kommunehelsetjenesten versus spesialisthelsetjenesten. Rapport ventes desember 2011.

Nasjonalt tvisteløsningsorgan: Det er besluttet at det skal etableres et nasjonalt tvisteløsningsorgan i tilknytning til Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som består av representanter fra KS, Regionale helseforetak, Helsedirektoratet og HOD. Det tas utgangspunkt i Barnevernets tvisteløsningsnemnd: http://goo.gl/Gehr8

Revidert fastlegeforskrift: Presisering av kommunenes overordnede ansvar for fastlegetjenesten. Listeansvaret tydeliggjøres, presisering av faglige kvalitetskrav og funksjonskrav og medisinskfaglige oppgaver versus samfunnsmedisinske oppgaver. Finansieringssystemet skal være i samsvar med det en forventer og det en betaler legene for å gjøre.

Forskrift til folkehelseloven – oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Kommunene vil få tilgang til kommunedata fra Folkehelseinstituttet om folkehelseutfordringer skal være på plass i januar 2012.

e-Helse: KS har lenge påpekt nødvendigheten av å få på plass en nasjonal kjernejournal for å nå målene i Samhandlingsreformen. En av forutsetningene for å lykkes med kjernejournalen, er at informasjonen er korrekt og oppdatert til enhver tid. Dette stiller blant annet krav til aktørene om å kunne behandle helseopplysninger elektronisk. Meldingsløftet vil være et viktig satsningsområde for kommunesektoren neste år. Manglende implementering av samhandlingsarkitekturen er et bevis på at det må stilles krav til bruk av standarder http://goo.gl/EMH94

Nasjonalt rådgivende organ for forskning i den kommunale helse- og omsorgstjenesten: Hovedformålet er å
styrke og samordne forskning i og om kommunens helse- og omsorgstjeneste, til nytte for befolkningen, pasienter/brukere, helse- og omsorgsarbeidere, helseforvaltning på ulike nivåer
og politikere.

Følgeevaluering: KS har fått gjennomslag for fullfinansiering av reformen, etterberegning, følgeforskning /følgeevaluering. Det er fortsatt vesentlige virkemidler som ikke er ferdig utredet, avklart eller besluttet. Områder som er viktige å følge med på:

 • Hvordan er pasientstrømmen?
 • Hvordan er pengestrømmen?
 • Hvordan oppfatter brukeren tjenestene?
 • Hvordan er utvikling av personell situasjonen/kompetanseutvikling?

Følgeforskning: Det vil i 2012 settes i gang en følgeforskning av reformen i regi av Norges forskningsråd som skal gi et grunnlag for framtidige justeringer i virkemiddelbruk.


Kommunerevisoren nr. 1/2012 - 67. årg.

Til toppen av siden

Topp