www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2013 » Nr. 1

Søk

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forbundslederen har ordet:
Godt nytt år!

Styreleder Per Olav Nilsen

2012 var på flere måter et begivenhetsrikt år for egenkontrollen i kommunal sektor, og et langsiktig arbeid har vist seg å bære frukter.

På vårparten fikk vi meldingen om endringer i kommuneloven. Dette var en direkte oppfølger av arbeidsgruppen som fremmet forslag om «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane» der NKRF var en av deltakerne.
De sentrale sakene for NKRF har de senere årene vært å styrke den kommunale egenkontrollen. Som et ledd i dette har vi ønsket årlig rapportering om kommunens interne kontroll, fokus på kontrollutvalgenes arbeidsforhold, avklaring om innholdet i revisjonsmandatet, oppmykning av revisors taushetsplikt, utsatt offentlighet for revisors rapporter, etablering av en sertifiseringsordning for revisorer og en statlig kvalitetskontroll.

Det er med tilfredshet jeg kan konstatere at flere av sakene ser ut til å finne sin løsning på en måte som er i tråd med NKRFs standpunkt.

Det er med tilfredshet jeg kan konstatere at flere av sakene ser ut til å finne sin løsning på en måte som er i tråd med NKRFs standpunkt.

Rett før jul avga Kommunal- og administrasjonskomiteen en innstilling i tilknytning til Prop. 119 L (2011-2012) om endringer i kommuneloven. Endringene innebærer bl.a. at det blir lovbestemt med åpne møter i kontrollutvalgene, og at administrasjonssjefen i sin årsrapport skal rapportere om arbeidet med intern kontroll. NKRF støttet de forslagene som var fremmet, men var mer opptatt av forhold som ikke var omtalt i proposisjonen.  Dette har vi uttrykt i høringssvaret til departementet og i høringer i Stortinget. Av merknadene fra Stortingets kommunal- og forvaltningskomiteen (Innst. 128 L (2012-2013)) ser vi at det er bred støtte for NKRFs syn om å styrke kontrollutvalgets handlingsrom. Det er enighet om at kontrollutvalget skal avgi en årlig rapport om gjennomførte forvaltningsrevisjoner. FrP er tydeligere og presiserer at forskriftens ordlyd om årlig forvaltningsrevisjon skal forstås som årlig.

Det er også gledelig å se at FrP støtter NKRFs forslag om å harmonisere revisjonsmandatet for statlig og kommunal sektor, mao. at det blir samme revisjonsmandat innenfor offentlig sektor.

Det er også bred støtte for NKRFs forslag for å endre revisors taushetsplikt og å innføre utsatt offentlighet for revisors rapporter. Også på dette området innebærer merknadene at offentlig sektor bør behandles på samme måte, og at kommunal revisjon bør få samme rammebetingelser som Riksrevisjonen har i staten.

I slutten av november fremmet departementet forslag om ytterligere to lovendringer, en i kommuneloven og en i forvaltningsloven. Begge endringer vil, dersom de blir vedtatt, ha stor betydning for revisors og kontrollutvalgets hverdag.

For det første foreslår departementet å endre revisors taushetsplikt, jf. kommuneloven § 78 nr. 7. Dagens taushetsbestemmelse for revisor er nærmest altomfattende, og fremmer ikke lokaldemokratiet. I tillegg foreslås det en endring i offentleglova § 5, slik at det blir utsatt offentlighet for revisors rapporter. Dette er helt i tråd med NKRFs forslag. Forslaget innebærer ikke at saker blir holdt utenfor offentligheten, men at tidspunktet for offentlighet flyttes til saken er ferdig fra revisors side. Vi mener dette vil styrke offentlig forvaltning og den offentlige diskusjonen.  På bakgrunn av den støtten som er gitt til disse forslagene fra ulike politiske partier på Stortinget, har vi grunn til å anta at forslagene blir vedtatt.

På bakgrunn av den støtten som er gitt til disse forslagene fra ulike politiske partier på Stortinget, har vi grunn til å anta at forslagene blir vedtatt.

I tillegg har NKRF fått sikret at offentlig revisjon får en plass i bachelorstudiet i revisjon, og vi har sammen med Riksrevisjonen inngått kontrakt med Norges Handelshøyskole om etablering av et videreutdanningsstudie på masternivå innenfor offentlig revisjon fra høsten 2013.

Gode resultater er en god inspirasjonskilde til å fortsette arbeidet for å styrke tilsyn og revisjon i kommunal sektor - å passe på fellesskapets interesser.  Det er nok å ta tak i.

Jeg takker alle de som har bidratt til de gode resultatene for tilsyn og revisjon i kommunene i 2012!

Årets store begivenhet innenfor tilsyn og revisjon er utvilsomt NKRFs kontrollutvalgskonferanse som arrangeres 6. - 7. februar. Dette er en av de største kommunale konferansene som arrangeres i Norge. Konferansen er en viktig møteplass spesielt for kontrollutvalgene. Vi håper at også årets konferanse skal gi inspirasjon til å fortsette det viktige arbeidet kontrollutvalgene gjør og samtidig gi innsikt og grunnlag for refleksjon om tiltak som gir en god kommunal sektor.


Kommunerevisoren nr. 1/2013 - 68. årg.

Til toppen av siden

Topp