www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2014 » Nr. 1

Søk

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forbundslederen har ordet:
Godt nytt år!

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

I forberedelsen til lederen i dette nummeret gikk jeg tilbake til forrige årsskifte for å se hva vi trodde 2013 ville bringe.

Et av temaene var revisors taushetsplikt og spørsmålet om utsatt offentlighet i forbindelse med innhenting av rådmannens uttalelse til utkast til rapport. Kommunaldepartementet hadde foreslått en løsning som var tett opp til NKRFs forslag. Forhåpningsfullt uttrykte jeg følgende: «På bakgrunn av den støtten som er gitt til disse forslagene fra ulike politiske partier på Stortinget, har vi grunn til å anta at forslagene blir vedtatt.» 2013 gav imidlertid ingen avklaring på spørsmålet. Det er riktig at det har vært uttrykt politisk støtte fra ulike partier på Stortinget. Saken har likevel ikke kommet til politisk sluttbehandling. Den ligger fortsatt i departementet, så får vi håpe at spørsmålene finner sin løsning i 2014.

Den ligger fortsatt i departementet, så får vi håpe at spørsmålene finner sin løsning i 2014.

Kommunesektoren går spennende tider i møte. Det synes klart at oppgaver og kart skal tegnes på nytt. Hva som blir utfallet er det imidlertid ingen gitt å si. Midt oppe i den store debatten om kommunale oppgaver og grenser er det også røster som vil endre kommunesektorens regnskapsprinsipper. NKRF har forsvart anordningsprinsippet som et godt fundament for politisk styring og kontroll. Det er ikke den enkelte tjenestes overskudd/underskudd som skal måles for kommunale/offentlige tjenester, det er ressursbruken og effektene. Ofte i et generasjonsperspektiv, eller enda lenger, et livsperspektiv. Administrasjonen skal avgi et regnskap til politiske myndigheter som sier noe om etterlevelse av de politiske vedtakene som er gjort. I tillegg skal regnskapet gi uttrykk for kommunens økonomiske situasjon. Til dette formålet mener vi at de prinsippene som er angitt i kommuneloven gir et rimelig godt bilde.

Vi er ikke motstander av en diskusjon om kommuneregnskapet, men i en periode med mange strukturelle endringer må det etterstrebes å få konsistens over tid. Regnskapstall gir informasjon om utvikling over tid. Ved å endre prinsippene for økonomisk rapportering ødelegger det muligheter for å måle en del effekter av de endringene som måtte komme. 

Ved å endre prinsippene for økonomisk rapportering ødelegger det muligheter for å måle en del effekter av de endringene som måtte komme. 

Merverdiavgiftskompensasjonsordningen har fungert i mange år. Hensikten med ordningen er å hindre at merverdiavgiften skal virke konkurransevridende. Dessverre er foreldelsesfristen for feilrettinger så kort at mange kommuner og fylkeskommuner taper penger. I fjerde termin 2013 fikk Sogn og Fjordane fylkeskommune et tap på ca. 15 millioner kroner. Av dette var ca. 12 millioner kroner forårsaket av en feil som hadde oppstått i Statens Vegvesen. I tillegg til det økonomiske tapet framstår også kjøp av tjenester som dyrere enn det ville vært dersom feilrettingen var blitt godkjent. NKRF har tatt opp foreldelsesfristen ved flere anledninger, sist i Stortingets høring om statsbudsjettet for 2014 og i brev til finansministeren. Vi ser ingen gode grunner for at det ikke kan være lik foreldelsesfrist for merverdiavgiftskompensasjonsordningen som for merverdiavgiften generelt. En slik endring ville også bety en forenkling av regelverket, noe som bør passe godt inn i regjeringens politikk.

Vi ser ingen gode grunner for at det ikke kan være lik foreldelsesfrist for merverdiavgiftskompensasjonsordningen som for merverdiavgiften generelt.

Februar nærmer seg, og med det årets store begivenhet innenfor tilsyn og revisjon, NKRFs kontrollutvalgskonferanse, som arrangeres 5. - 6. februar. Dette er en av de største kommunale konferansene som arrangeres i Norge. Konferansen er en viktig møteplass, spesielt for kontrollutvalgene. Vi håper at også årets konferanse, som er den 10. i rekken, skal gi inspirasjon til å fortsette det viktige arbeidet kontrollutvalgene gjør og samtidig gi innsikt og grunnlag for refleksjon om tiltak for en positiv utvikling av kommunal sektor.


Kommunerevisoren nr. 1/2014 - 69. årg.

Til toppen av siden

Topp