www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2015 » Nr. 1

Søk

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forbundslederen har ordet:
Viktige seiere

Styreleder Per Olav Nilsen

Vi har startet et nytt år, det siste året i denne kommunevalgvalgperioden. Godt er det da å kunne se tilbake på 2014 som et år som har gitt kommunal revisjon og tilsyn viktige seiere.

Etter lang tids arbeid har NKRF nådd fram i Stortinget med to av sine saker. Det gjelder revisors taushetsplikt og utsatt offentlighet for revisors rapporter til etter at de er mottatt av kontrollutvalget, dvs. til de er ferdige. Argumentene for begge sakene var gode og mange. Revisors rapporter vil ofte bli gjenstand for debatt, og det er viktig at revisor har mulighet for å kommentere sin egen rapport for å forhindre misforståelser. Før lovendringen var dette problematisk uten at revisor fikk problemer med den alt for strenge taushetsbestemmelsen som lå i kommuneloven. På samme måte er det godt at revisors rapporter ikke er offentlige før de er ferdige. Resultatet er gledelig i seg selv, og det ble ikke mindre gledelig av debatten i Stortinget. Representanten Frank J. Jensen fra Høyre var veldig tydelig på revisors rolle og betydningen av å gi revisor gode arbeidsforhold. Han var også krystallklar om kommunerevisors uavhengige posisjon.

Han var også krystallklar om kommunerevisors uavhengige posisjon.

Leder for Stortingets kommunal- og forvaltningskomite, Helge André Njåstad fra Fremskrittspartiet, fulgte i sitt innlegg opp med å si at det var interessant at Jenssen ville slå et slag for kommunerevisoren fra talerstolen i Stortinget. Og han sa seg enig i at det er utrolig viktig at vi anerkjenner kommunenes mulighet for å drive egenkontroll. Det er viktig at både rådmannens internkontroll og kommunestyrets kontrollfunksjoner ved kontrollutvalg og kommunerevisorer blir anerkjente.

I sin åpningstale valgte statsråd Jan Tore Sanner å peke på kontrollutvalgets viktige rolle.

Samme dag som Stortinget behandlet revisors taushetsplikt og utsatt offentlighet for revisors rapporter, arrangerte KS, Transparency International Norge og Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin Etikk-konferanse. I sin åpningstale valgte statsråd Jan Tore Sanner å peke på kontrollutvalgets viktige rolle. Han pekte på betydningen av å legge til rette for arbeid med antikorrupsjon og åpenhet og uttalte «… Kontrollutvalgene er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den enkelte kommune eller fylkeskommune» og fortsatte «… å stille de vanskelige spørsmålene er avgjørende. Utvalget må ha et våkent blikk på virksomheten til kommunene og sette viktige saker på dagsorden.»

Offentlig sektor lever av tillit. Et aktivt kontrollutvalg og en kompetent revisjon er viktige aktører for å oppnå denne tilliten. Kontrollutvalgets og revisjonens aktivitet bidrar både til å gi innbyggerne tillit til at systemet fungerer, samtidig som det gir grunnlag for læring.

Kontrollutvalgets og revisjonens aktivitet bidrar både til å gi innbyggerne tillit til at systemet fungerer, samtidig som det gir grunnlag for læring.

2015 er et valgår, og etter de siste valgene har vi sett at det i mange kommuner har vært stor utskifting av kontrollutvalgsmedlemmene. Hva kommende valg vil bringe vet vi ikke, men det er viktig med kontinuitet i dette arbeidet. Det er derfor svært viktig at de nye kontrollutvalgene får tilbud om opplæring for å kunne utøve sin funksjon.

Det er snart tid for årets store begivenhet for kontrollutvalgene, NKRFs kontrollutvalgskonferanse. Årets konferanse holdes på samme sted som tidligere, det vil si Gardermoen 4. - 5. februar. Jeg håper jeg får se mange av dere der.

Jeg ønsker alle et riktig Godt Nytt År!


Kommunerevisoren nr. 1/2015 - 70. årg.

Til toppen av siden

Topp