www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2016 » Nr. 1

Søk

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Styrelederen har ordet: Godt nytt år!

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Til de nye kontrollutvalgsmedlemmene er min anbefaling; bruk deres sekretariater og kommunens revisorer til å gi dere informasjon.

Nå håper jeg leserne av Kommunerevisoren har hatt en god juleferie og har samlet energi til å starte på et nytt år.

Etter høstens kommune- og fylkestingsvalg har det kommet mange nye medlemmer i kommunestyrer, fylkesting og kontrollutvalg. Andelen av medlemmene i kontrollutvalgene som er skiftet ut er omtrent som i andre utvalg, dvs. ca. halvparten, men da kontrollutvalgene vanligvis har få medlemmer blir det jo sårbart. Informasjon om roller og oppgaver blir derfor viktig i starten av valgperioden. Til utvalgsmedlemmene er min anbefaling; bruk deres sekretariater og kommunens revisorer til å gi dere informasjon. Det er de som representerer kontinuiteten i systemet. Dette blir også påpekt av administrerende direktør i KS, Lasse Hansen, i et intervju i dette nummeret av Kommunerevisoren.

For at dette systemet skal fungere er det viktig med god rolleforståelse, for kontrollutvalget kan også misbrukes.

Kontrollutvalget er gjennom sin virksomhet med på å sikre demokratiet. Utvalget sikrer en gjennomsiktighet i kommunale organer, og fører tilsyn med at kommunestyrets vedtak blir etterlevd. For at dette systemet skal fungere er det viktig med god rolleforståelse, for kontrollutvalget kan også misbrukes. Av samme årsak er det også viktig at kommunestyret og fylkesting har forståelse for utvalgets rolle. Kontrollutvalget er deres organ og fører tilsyn med alle organ som er underordnet kommunestyret/fylkestinget. Det er ikke et klageorgan, og slettes ikke et organ for omkamp. Utvalget velger selv hvilke saker det vil behandle.

… er ikke et klageorgan, og slettes ikke et organ for omkamp.

Noe av det første kontrollutvalgene skal starte med etter et valg er å skaffe seg en oversikt over sin kommune/fylkeskommune. Et virkemiddel i den sammenheng er den overordnede analysen, som skal gi grunnlag for planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Utvalget må få en forståelse for kommunens utfordringer.

For de kommunene og fylkeskommunene som står foran en sammenslåingsprosess i løpet av de nærmeste årene, er det rimelig å anta at dette vil prege utvalgets arbeid. KS-direktør Lasse Hansen påpeker i intervjuet nevnt ovenfor, behovet for at utvalget er utviklingsorientert.

Kommunestyret skal i løpet av året vedta planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Mange kommuner velger å legge planene for en fireårsperiode. De skiftende omstendighetene vi har sett siste året viser med all tydelighet at det er et så langt perspektiv, at kontrollutvalget må få rom til å foreta omprioriteringer. Hvem hadde for eksempel sett for seg dagens flyktningsituasjon for ett år siden, og hvem vet hvordan den situasjonen ser ut om ett år?

Kontrollutvalget har en viktig oppgave. Det skal kjenne og forstå kommunens/fylkeskommunens virksomhet. I dette arbeidet er det selvsagt av avgjørende betydning at det spiller på sin sekretær og kommunens/fylkeskommunens revisor, og holder seg orientert om revisors arbeid.

En av flere endringer som påvirker regnskapsåret 2015 er A-ordningen.

Innenfor regnskapsrevisjon står vi foran en hektisk tid. Den 15. februar skal kommuner og fylkeskommuner avlegge årsregnskapet, og rådmannens årsberetning skal foreligge innen 31. mars. En av flere endringer som påvirker regnskapsåret 2015 er A-ordningen. Dette er en ordning for innrapportering til flere offentlige registre. Ordningen fører med seg endrede rapporteringsrutiner, som kan ha betydning for revisors arbeid. Dere finner mer om årsoppgjørsrevisjonen 2015 i en egen artikkel i dette nummeret av bladet.

Den 10. mars 2016 skal kommunelovutvalget avgi sin utredning. I mandatet for lovutvalget ligger blant annet at det skal vurdere tiltak for å styrke den kommunale egenkontrollen. Det vil påvirke innholdet i revisjonen og rådmannens intern kontroll, samt kontrollutvalgenes arbeid.

Vi venter i spenning på utvalgets anbefalinger. Før utvalget har avlagt sin rapport håper jeg vi møtes på vår kontrollutvalgskonferanse 3. – 4. februar.


Kommunerevisoren nr. 1/2016 - 71. årg.

Til toppen av siden

Topp