www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2018 » Nr. 1

Søk

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Styrelederen har ordet: Et nytt år i den kommunale egenkontrollens tegn

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

7. og 8. februar setter kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet hverandre stevne på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen. Det skal formidles kunnskap og erfaringer som kontrollutvalgsmedlemmer vil ha nytte av i sine verv.

Hovedtemaene er digitalisering, arbeidslivskriminalitet, etikk og personvern. Disse temaene har stor betydning for den kommunale egenkontrollen. De representerer utfordringer i den forstand at nye risikoer kan dukke opp etter hvert som nye digitale hjelpemidler tas i bruk innen forvaltning og tjenesteyting. Et annet område som kan komme under press med den digitale utvikling er personvernet. Et stadig press på arbeidsmarkedet, gjør at det er viktig å holde et øye med kommunenes anskaffelsesprosesser, slik at man ikke kjøper varer eller tjenester fra useriøse leverandører. Alt dette representerer etiske problemstillinger kontrollutvalgsmedlemmer må ta stilling til i sitt virke som folkevalgt «kontrollør».

Alt dette representerer etiske problemstillinger kontrollutvalgsmedlemmer må ta stilling til i sitt virke som folkevalgt «kontrollør».

Men kontrollutvalgskonferansen har en viktig funksjon ved siden av dette: Den skal bidra til å skape bevissthet om den viktige rollen kontrollutvalgene har i kommune-Norge. Og det trengs – ikke fordi kontrollutvalgene gjør en dårlig jobb rundt omkring – men fordi det altfor ofte hender at kommunene hopper bukk over kontrollutvalgene når det oppstår diskusjon om revisjonsordningen.

NKRF vil bidra til å vise kontrollutvalgenes betydning for den kommunale egenkontrollen.

Derfor trenger kontrollutvalgene å bli bevisste sin rolle, men også ledelsen i den enkelte kommune må bevisstgjøres den rollen kontrollutvalgene skal ha. NKRF vil bidra til å vise kontrollutvalgenes betydning for den kommunale egenkontrollen.

NKRF har satt i gang et arbeid som skal se på samarbeidet mellom revisjon og sekretariat, som jo er kontrollutvalgets forlengede arm. Det er viktig at kontrollutvalgene har en selvstendig rolle i forhold til revisjonen, men minst like viktig er det at kontrollutvalgene har en selvstendig og uavhengig rolle i forhold til kommunenes administrative og politiske ledelse. Tydelige roller og et godt samarbeid er viktig for at den kommunale egenkontrollen holdes i hevd – og utvikles!

Revisjonen skal revidere – men også gi råd og veiledning til kommunene om hvordan egenkontrollen kan styrkes.

Et nytt år byr på nye muligheter. Ny kommunelov og ny revisorlov skal behandles på Stortinget. NKRF har engasjert seg i begge. Vi har sendt høringssvar og hatt møter med departement og andre aktører. Kommuneloven skal sikre gode rammevilkår for den kommunale egenkontrollen, dvs. både for kontrollutvalg og for de som er valgt til å gjennomføre revisjon i den enkelte kommune. Men kommunal egenkontroll er ikke bare knyttet til kontrollutvalget og revisjonen. Den må være en naturlig del av arbeidet i hver enkelt kommuneadministrasjon og hvert tjenesteledd i kommunen. Revisjonen skal revidere – men også gi råd og veiledning til kommunene om hvordan egenkontrollen kan styrkes.Til det trengs det kompetanse og bevissthet fra både kontrollutvalg og revisjon.

I revisorloven foreslås både at krav til utdanning for revisorer heves og at fagsammensetningen kan være mer fleksibel. Det samme gjelder også kravene til etterutdanning. Dette er positivt, og vil bidra til at revisorrollen blir styrket, og at det blir mer variert kompetanse i bransjen.

Man får minst like variert praksis, og samfunnsnytten blir ekstra tydelig når man utfører sitt arbeid på oppdrag fra folkevalgte – på vegne av alle innbyggerne der ute.

Når det gjelder spørsmålet om likestilling av praksis fra kommunal og privat revisjon, er vi ikke fornøyd med revisorlovutvalgets innstilling. Flertallet ønsker ikke en slik likestilling. Imidlertid har mange i sine høringssvar støttet det mindretallet i revisorlovutvalget foreslår, nemlig å likestille praksis fra kommunal og privat revisjon, se nærmere omtale i papirutgaven. Vi vil bygge på dette i vårt videre arbeid. For til sjuende og sist er også dette et spørsmål om den kommunale egenkontrollen. Det dreier seg om å sikre at det er like attraktivt for nyutdannede regnskapsrevisorer å søke seg til en kommunal revisjonsenhet som til en privat. Man får minst like variert praksis, og samfunnsnytten blir ekstra tydelig når man utfører sitt arbeid på oppdrag fra folkevalgte – på vegne av alle innbyggerne der ute.


Kommunerevisoren nr. 1/2018 - 73. årg.

Til toppen av siden

Topp