www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2012 » Nr. 2

Søk

Klikk på bildet for Kommunerevisoren nr. 2/2012 i pdf-versjon

Forsidebilde (NKRF):
Riksrevisor Jørgen Kosmo snakker om kontrollutvalgets samfunnsoppdrag på Kontrollutvalgskonferansen 2012

PDF-versjon av bladet

Last ned Kommunerevisoren nr. 2/2012 i pdf-format »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forbundslederen har ordet:
Den viktige interne kontrollen!

Styreleder Per Olav Nilsen 

Vår åttende kontrollutvalgskonferanse som ble avholdt på Gardermoen den 1. og 2. februar, ble også denne gang en ubetinget suksess.

Årets konferanse hadde godt over 700 deltakere, og etter evalueringer vi har mottatt så langt har konferansen gitt god merverdi for de som deltok. Jeg ønsker å rette en stor takk til alle som bidro til suksessen, gode foredragsholdere, aktive deltakere både i plenum og på Twitter, hotellet og ikke minst NKRFs administrasjon for meget god gjennomføring. Kontrollutvalgskonferansen 2013 er allerede fastsatt til 6. og 7. februar på Gardermoen, så sett av disse dagene allerede nå for å følge utviklingen av kontroll og tilsyn i kommunal sektor.

På konferansen var det spesielt ett tema som gikk igjen – det er viktig å etablere en god inten kontroll. Etablering av god intern kontroll er viktig enten det gjelder styring av kommunalt eide selskaper, sikring av tjenestene og økonomien i forbindelse med samhandlingsreformen, bekjempelse av korrupsjon og misligheter eller effektiviteten i kommunal tjenesteyting.

Kontrollutvalgets arbeidsfelt er stort og kan virke overveldende. Det er mange områder som skal dekkes. Noe av det første som står på dagsorden er gjennomføring av overordnet analyse og deretter plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Skal vi ta signalene fra flere av innlederne på kontrollutvalgskonferansen, blant dem kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum og riksrevisor Jørgen Kosmo, på alvor, bør kontrollutvalgene sørge for en vurdering av kommunens interne kontroll på vesentlige områder.

Intern kontroll kan virke som et lite engasjerende tema, og noe som er forbeholdt kontrollutvalgsmedlemmer, kontrollutvalgssekretærer og revisorer. Vi må imidlertid ikke glemme at hvis kommunen har god intern kontroll vil sannsynligheten for at politiske vedtak gjennomføres på en god måte styrkes betraktelig. Jeg synes det derfor er svært positivt at KS tar initiativ med å sette i gang å etablere et nettverk for å styrke intern kontroll i kommunene.

Skal en forhindre misligheter og korrupsjon er det mest effektive virkemiddelet å etablere en god intern kontroll. Grunnlaget for å forhindre misligheter ligger i etablering av gode holdninger, særlig på ledelsesnivå, og i tillegg etablering av god intern kontroll. Det er mye mer effektivt å forhindre at misligheten oppstår, enn å bruke mye ressurser på avdekking og oppklaring, og det vil forhindre mye negativt fokus rundt kommunal forvaltning og hindre menneskelige tragedier.

Grunnlaget for å forhindre misligheter ligger i etablering av gode holdninger, særlig på ledelsesnivå, og i tillegg etablering av god intern kontroll.

Jeg har tidligere på lederplass pekt på de utfordringene kommunene står overfor i samhandlingsreformen, både knyttet til tjenestetilbudet til kommunens innbyggere og de økonomiske konsekvensene av reformen. Reformen hevdes å ta utgangspunkt i kostnadene knyttet til oppgavene ved oppstart av reformen, utover dette er det lagt opp til økonomiske insitamenter for å finne gode løsninger. Etablering av god intern kontroll vil bidra til at de tiltakene kommunen har vedtatt blir iverksatt. God intern kontroll vil ikke gjøre ”urasjonelle” vedtak ”rasjonelle” men vil sikre at det er vedtatte tiltak som blir iverksatt, både i behandling av pasienter og økonomiske konsekvenser.

Sentralt i samhandlingsreformen er kommunenes medfinansieringsansvar, som forutsetter at oppgjør for avregning i mellomværende med helseforetakene bygger på reelle og riktige forutsetninger i datagrunnlaget som blir brukt. Blir kommunen trukket for de riktige diagnosene, riktige pasienter, riktig periode? Svarene på disse spørsmålene må kunne gis uten at kontrolltiltakene kommer i konflikt med personvernet. Skal en kunne få en betryggende kontroll på disse faktorene må det i tillegg til de tiltakene som iverksettes lokalt, også iverksettes tiltak på nasjonalt plan.

Transparency International Norge har satt fokus på korrupsjon i offentlig sektor og skal ha ros for det. Ikke fordi offentlig sektor nødvendigvis er verre enn privat sektor, men fordi korrupsjon i offentlig virksomhet er misbruk av våre felles midler og verdier og skader seriøse aktører i næringslivet. Økt bruk av ulike selskapsformer kompliserer oversikten og, som en har sett, kan gjøre det lettere å skjule økonomiske misligheter av ulike slag. God intern kontroll er ikke eneste virkemiddelet for å forhindre korrupsjon og misligheter, men det er utvilsomt et veldig viktig element.

Min oppfordring til kontrollutvalgene er: Sett fokus på hvordan den interne kontrollen er organisert og ikke minst hvordan den fungerer.

Min oppfordring til kontrollutvalgene er: Sett fokus på hvordan den interne kontrollen er organisert og ikke minst hvordan den fungerer. Bruk kompetansen som finnes i kontrollutvalgssekretariatet og kommunens revisjon i kartleggingen og vurderingen av kvaliteten.


Kommunerevisoren nr. 2/2012 - 67. årg.

Til toppen av siden

Topp