www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2013 » Nr. 2

Søk

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forbundslederen har ordet:
Viktige debatter!

Styreleder Per Olav Nilsen

Året 2013 startet med noen diskusjoner i media om ulike forhold som berørte tilsyn og revisjon i kommunal sektor.

Først ute var NRK, med store oppslag om korrupsjon i kommunesektoren. Det er, og må være nulltoleranse for korrupsjon. Vi skal være forsiktig med å bagatellisere problemstillingen, men vi konstaterte at de sakene som ble presentert var kjent fra før. 

NKRF foretok en undersøkelse rettet mot landets ordførere og rådmenn. Svarene fra denne undersøkelsen viser at det finnes eksempler på at rådmenn og ordførere er tilbudt tjenester eller godtgjøring for å gi noen en fordel de ikke skulle hatt, men omfanget er ikke stort. Nå viser ikke en slik undersøkelse hele virkeligheten. Problemstillinger knyttet til korrupsjon omfatter ikke bare ordførere og rådmenn, det kan like gjerne involvere andre med beslutningsmyndighet i organisasjonen. Andelen som svarte at de var tilbudt tjenester eller godtgjøring var imidlertid bare 1 %. En kan av de tallene slutte at det blir tilbudt utilbørlige fordeler, og et slikt tilbud er straffbart uavhengig av om det blir akseptert.

For å forhindre korrupsjon må det arbeides med flere virkemidler og på mange nivå. For det første må det vises tydelig fra ledelsen at det er nulltoleranse. Dersom korrupsjon forekommer må det være en konsekvent handlemåte, og vår klare anbefaling er at slike saker anmeldes.

Dersom korrupsjon forekommer må det være en konsekvent handlemåte, og vår klare anbefaling er at slike saker anmeldes.

Kommunens antikorrupsjonsarbeid må begynne på toppen ved at den politiske og administrative ledelse gjennom ord og handling krystallklart tar avstand fra korrupsjon og misligheter for øvrig. Det må bygges interne kontrollrutiner som vil forebygge mot korrupsjon. Dette gjelder ikke bare økonomirutiner, i korrupsjonssammenheng er det minst like viktig å sikre beslutningsrutinene. Revisors rolle i det forebyggende arbeidet bør først og fremst være rettet mot testing av at rutinene fungerer.

Diskusjonen om kommunale regnskapsprinsipper kom også opp på slutten av 2012, og diskusjonen fulgte oss inn i 2013. I ei høring på Stortinget i starten av november argumenterte Den norske Revisorforening (DnR) for å skifte regnskapsprinsipp i kommunal sektor, og som eksempel på hvor galt dagens regnskapsprinsipp er, brukte DnR regnskapsføringen av pensjon. Vi ble veldig overrasket over utspillet. I "Rammeverk og grunnleggende prinsipper" for kommuneregnskapet som er vedtatt av GKRS (hvor DnR har observatør i fagkomiteen), står det følgende: "Premieavviket og amortiseringen av dette representerer ikke inntekter eller utgifter i samsvar med de definisjoner som gitt i budsjettforskriften § 2. Regnskapsføring av premieavvik og senere amortisering av dette fremstår således som et unntak fra anordningsprinsippet."

En kan bli fristet til å tro at det ligger en annen agenda bak.

Både NKRF og kommunekassererne (NKK), gikk i mot dagens måte å føre disse utgiftene på da den ble innført i 2002, mens føringen fikk støtte av nettopp DnR. I diskusjonen som har fulgt i 2013 har DnR fulgt opp sitt utspill i høringen, noe som kan fortone seg som en saltomortale, uten å kommentere hvorfor de har endret standpunkt, og uten å komme med en annen løsning enn å gå over på «det fullt periodiserte» regnskapet. En kan bli fristet til å tro at det ligger en annen agenda bak.

På slutten av 2012 sendte Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) en høringssak om endring av revisors taushetsplikt og utsatt offentlighet for bl.a. revisors foreløpige rapporter. NKRF har lenge argumentert for å få til en endring i bestemmelsen om revisors taushetsplikt. Med KRDs forslag synes det som om de fleste problemene blir ryddet av vegen.  NKRF mener av prinsipielle grunner at ordlyden i taushetsbestemmelsene for offentlig revisjon bør være identiske, m.a.o. at det bør være analoge taushetsbestemmelser for Riksrevisjonen og kommunal revisjon.

I det nevnte høringsutkastet er det også foreslått at det innføres «utsatt offentlighet» for revisors rapporter. Åpenhet er viktig for den offentlige debatten men en debatt må ta utgangspunkt i riktig faktum, derfor er det nødvendig at revisor får gjennomført sin kvalitetssikring før innholdet blir offentlig. Prinsippet om kontradiksjon er viktig for å unngå offentlig omtale og kritikk på grunnlag av galt faktum, og det er også viktig for å opprettholde tillit mellom revisor og den som revideres.

Åpenhet er viktig for den offentlige debatten men en debatt må ta utgangspunkt i riktig faktum, derfor er det nødvendig at revisor får gjennomført sin kvalitetssikring før innholdet blir offentlig.

I skrivende stund har NKRF gjennomført sin årlige kontrollutvalgskonferanse. Vi setter pris på den store tilslutningen denne konferansen har fått, fra den «spede» begynnelse i 2005 med ca. 300 deltakere til de to siste årene der det har vært hhv ca. 700 og 620 deltakere. Vi tar det som et signal på at kontrollutvalgsmedlemmer fra det ganske land setter pris på denne viktige møteplassen. Konferansen gir innsikt og inspirasjon i kontrollutvalgenes viktige arbeid. Sett av datoene for neste års konferanse 5. - 6. februar 2014!


Kommunerevisoren nr. 2/2013 - 68. årg.

Til toppen av siden

Topp