www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2014 » Nr. 2

Søk

Forsidebilde (NKRF):
Fra NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2014

Klikk her for pdf-versjon av bladet

Last ned Kommunerevisoren
nr. 2/2014 i pdf-format »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forbundslederen har ordet:
Gode risikovurderinger krever kompetanse

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Årets Kontrollutvalgskonferanse viste betydningen av god eierstyring og kontrollutvalgenes viktige betydning for kommunenes egenkontroll.

Årets store begivenhet for medlemmer av kontrollutvalgene gikk av stabelen 5. - 6. februar. Kontrollutvalgskonferansen ble arrangert for 10. gang. Vårt inntrykk er at kontrollutvalgsmedlemmene også i år har funnet konferansen både inspirerende og interessant. Det er nettopp det som er vårt mål. Vi håper at vi med denne konferansen både kan gi faglige innspill og samtidig skape en møteplass for medlemmer av kontrollutvalg fra hele landet.

Sentrale temaer som var oppe på konferansen var etikk, granskinger og intern kontroll. Hver gang det blir avdekket større saker, er det grunn til å stille spørsmål. Det er naturligvis behov for svar på hva som faktisk har skjedd, men også hvordan det var mulig at det kunne skje uten at noen varslet før det gikk så galt? Selv det som egentlig er startet i beste mening kan gå helt galt. Jeg skal ikke dvele ved de konkrete sakene som var oppe på konferansen, men se på noen generelle trekk.

I store saker er ledere ofte involvert, noe som kan ha sammenheng med at de har større myndighet i kraft av sin lederposisjon. Uregelmessigheter og misligheter kan selvsagt skje i alle deler av en organisasjon, men det er ofte slik at der mulighetene er størst, skjer de største mislighetene. Dette kan skyldes flere forhold. Et par faktorer som kan bidra til en slik utvikling, er at det er vanskelig å bygge gode rutiner på toppen i en organisasjon. Det er ganske enkelt færre mennesker å spille på, og myndighetsområdet er større. Dette stiller krav til selskapenes styrende organer.

Kommunene trenger en bevisst eierskapspolitikk, og kommunenes selskaper trenger profesjonelle styrer.

God intern kontroll forebygger uheldige saker. Kommunene trenger en bevisst eierskapspolitikk, og kommunenes selskaper trenger profesjonelle styrer. Det er godt dokumentert at styrene bør sammensettes av personer med ulik, komplementær kompetanse. Det er ikke vanskelig å finne eksempler der eiere og styrer har store ambisjoner, men der kunnskapen om det selskapet har gitt seg inn på har vært mangelfull – det er en farlig kombinasjon.

Inn mot Kontrollutvalgskonferansen gjennomførte Kommunal Rapport en undersøkelse som blant annet undersøkte omfanget av forvaltningsrevisjoner som var gjennomført i 2013. Inntrykket fra denne undersøkelsen er den samme som vi sitter med i NKRF – mange kontrollutvalg har lite økonomisk handlingsrom.

”Sulteforing” av kontrollutvalg kan gi en kortvarig glede.

”Sulteforing” av kontrollutvalg kan gi en kortvarig glede. Sammen med kommunens revisor utgjør de et vesentlig element i å opprettholde tilliten til kommunal forvaltning. Skal en lykkes i å bygge en sterk egenkontroll i kommuner og fylkeskommuner og som en konsekvens av det redusere statlig tilsyn, må kommunesektorens egne revisjons- og tilsynsorgan få et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom.

Jeg vet at etter at kontrollutvalgsmøtene har blitt åpnet har flere uttrykt at de opplever det som krevende å skille mellom hva som er underlagt taushetsplikt og hva som kan formidles i et åpent møte. Departementet har kommet med tolkning av revisors taushetsplikt, og på Kontrollutvalgskonferansen opplyste avdelingsdirektør Siri Halvorsen i KMD at regelen i utgangspunktet er klar. Det at revisor gir en redegjørelse i kontrollutvalgets møte gir i seg selv ikke grunnlag for å lukke møtet. Møtet kan ikke lukkes med henvisning til revisors taushetsplikt (kommuneloven § 78 nr. 7). Det kan kun lukkes dersom opplysningene som skal gis er omfattet av andre bestemmelser om taushetsplikt eller er omfattet av øvrige bestemmelser i kommuneloven § 31.

Når dette nummeret av Kommunerevisoren kommer ut, er mange av våre medlemmer i gang med årsoppgjørsrevisjonen, og jeg vil ønske lykke til med det viktige arbeidet!


Kommunerevisoren nr. 2/2014 - 69. årg.

Til toppen av siden

Topp