www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2016 » Nr. 2

Søk

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kronikk: Sterkere samarbeid om offentlig revisjon

Riksrevisor Per-Kristian Foss, Riksrevisjonen
Foto: Riksrevisjonen

I Norge har vi gjennom mange år hatt et tett og godt faglig samarbeid mellom Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) og Riksrevisjonen. Jeg tror mye kan vinnes på å utvide dette samarbeidet.

Norge kan være stolt over gjentatte ganger å bli kåret til verdens beste land å bo i. En viktig grunn til dette er at vi har sterke, offentlige institusjoner på statlig og kommunalt nivå. Disse sikrer borgerne gode, offentlige tjenester og gir garantier for rettssikkerhet og likebehandling.

Ifølge FN, er solide, offentlige institusjoner en forutsetning for velferd og utvikling. Sterke institusjoner bidrar til lov og orden, øker forståelsen for skattlegging og offentlige tiltak, og legger grunnlaget for økonomisk vekst. FN fastslår dessuten at effektiv revisjon av offentlige midler og offentlige institusjoner er av stor betydning. Effektiv revisjon er avgjørende for å oppnå god, finansiell kontroll og styring. Det bidrar samtidig til ansvarlighet i regjeringen og i kommuneadministrasjonen, og til at midler brukes i samsvar med politiske vedtak og forutsetninger.

Selv om vi kan være stolte over høy kvalitet på offentlig revisjon i Norge, må vi hele tiden lete etter muligheter til å bli enda bedre og mer effektive.

Selv om vi kan være stolte over høy kvalitet på offentlig revisjon i Norge, må vi hele tiden lete etter muligheter til å bli enda bedre og mer effektive. I Norge har vi et tett og godt faglig samarbeid mellom NKRF-medlemmer og Riksrevisjonen. Dette samarbeidet bør, etter mitt syn, utvides.

Diskusjon rundt metoder

For det første, tror jeg vi kan utveksle erfaringer om bruk av metoder for å vurdere risiko og vesentlighet i utvelgelse av hvilke tema vi skal revidere. Dette gjelder særlig forvaltningsrevisjon, der hver revisjon trekker store ressurser, og der det er særlig viktig at vi velger områder som har stor samfunnsmessig, økonomisk og/eller prinsipiell betydning.

Vi kan også ha gjensidig nytte av å diskutere hvordan vi anvender standardene for finansiell revisjon på offentlige regnskaper. Dette gjelder blant annet spørsmålet om hvor vi skal legge listen for å definere noe som en "vesentlig feil". Her ser vi at det utøves svært ulikt skjønn, noe som kan være uheldig for brukerne av våre tjenester. Vi bør også utveksle erfaringer om hvordan etterlevelse av lover og regler fanges opp i den årlige revisjonen, hvilket omfang slik revisjon skal ha, og hvor den skal rapporteres.

Felles kompetanseheving

Felles tiltak for opplæring og kompetansebygging er et annet aktuelt tema for samhandling. Det nye rammeverket for offentlig revisjon (ISSAI) gir et felles faglig grunnlag for revisjon av all offentlig virksomhet. Jeg er derfor svært glad for at NKRF og Riksrevisjonen har fått på beina et MBA-program for offentlig revisjon, som nå er kommet til kull nr. 2. Jeg venter spent på evalueringen som er på gang, men er sikker på at et tettere samarbeid om blant annet grunnleggende metodikk, ikt-revisjon og kvalitetssikring er kommet for å bli.

Men det dreier seg også om hvordan vi gjennom ny teknologi og økt tilgang til store mengder data kan effektivisere alle faser av revisjonsarbeidet.

Det siste feltet jeg mener vi bør samarbeide om er spørsmålet om hvordan revisjonen skal møte digitaliseringen i forvaltningen. Dette handler om hvordan revisjonen skal innrettes for å fremme digitalisering, omstilling og effektivisering av forvaltningen. Men det dreier seg også om hvordan vi gjennom ny teknologi og økt tilgang til store mengder data kan effektivisere alle faser av revisjonsarbeidet.

Hvis også de private revisorene og internrevisorforeningen inviteres til en slik dialog, vil vi kunne legge grunnlaget for en bred, nasjonal erfaringsutveksling og læring på tvers av profesjonsgrensene.

Nytt forum for dialog

I løpet av 2016 ønsker jeg å etablere et forum for dialog om faglige problemstillinger rundt revisjon av offentlige virksomheter og offentlige midler. Jeg ser for meg at møteledelsen kan gå på rundgang, og at formen på møtene er utforskende. Målet kan blant annet være å utvikle en felles forståelse av revisjonsstandardene og deres anvendelse i offentlig sektor. Hvis også de private revisorene og internrevisorforeningen inviteres til en slik dialog, vil vi kunne legge grunnlaget for en bred, nasjonal erfaringsutveksling og læring på tvers av profesjonsgrensene.Kommunerevisoren nr. 2/2016 - 71. årg.

Til toppen av siden

Topp