www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2018 » Nr. 2

Søk

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Styrelederen har ordet: Kommune-Norge er i endring

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Legger Regjeringen fram forslag til ny kommunelov før påske? Blir det behandlet av Stortinget før sommeren? Vi vet ikke helt sikkert ennå, men vi er forberedt på endringer. Det som berører kommunene, berører oss.

Så skal det lages forskrifter til den nye kommuneloven. Det arbeidet har NKRF tenkt å melde seg på!

Da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om regionreform, ba Stortinget regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skulle foreslå ytterligere oppgaver til fylkeskommunene. Dette utvalget ble satt ned i juni 2017, etter at Stortinget hadde vedtatt en fylkesinndeling med 11 fylkeskommuner inkludert Oslo. Utvalget har nå avgitt sin innstilling.

Utvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler fra en rekke statlige etater. Dette gjelder oppgaver innen næring, innovasjon og forskning, kompetanse, integrering, kultur, folkehelse, samferdsel, klima og miljø. Intet mindre. Da blir det mer å kontrollere – på vegne av fellesskapet!

I tillegg har en arbeidsgruppe lagt fram rapporten «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører». Formålet med utredningen har vært å gi norske myndigheter et godt grunnlag for å iverksette tiltak som skal sørge for at reguleringen av økonomisk aktivitet utøvd av blant andre fylkeskommuner og kommuner er i tråd med EØS-avtalen, og at offentlige og private aktører har like konkurransevilkår. Hva vil komme ut av dette – og hvordan vil det påvirke kommunal revisjon og kontroll?

Vi påvirkes av utviklingen i Norge, av vedtak fattet i Stortinget, men også – og i mye større grad enn før - av utviklingstrekk i verden.

Alt dette viser at kommune-Norge står foran store endringer. Vi vet ikke nøyaktig hvordan de vil være og hvordan de vil påvirke oss, men en ting er sikkert: Vi påvirkes av utviklingen i Norge, av vedtak fattet i Stortinget, men også – og i mye større grad enn før - av utviklingstrekk i verden. Her er kanskje EU og EØS viktige premissleverandører. Norges Kommunerevisorforbund mener vi må stå med beina godt plantet i kommunene samtidig som vi følger nøye med på de store, globale utviklingstrekkene som også vil påvirke kommunene.

Vår jobb er å ta hensyn til alt dette når vi skal gjennomføre vår visjon om å være på vakt for fellesskapets verdier.

Det viste Kontrollutvalgskonferansen som ble avholdt 7. og 8. februar i år. Nærmere 700 deltagere fra kommune-Norge deltok i diskusjoner og hørte på foredrag om ulike temaer. Det som slår en når en overværer en slik konferanse, er at nesten uansett hvilket tema man snakker om, berører det kommunene og kontrollutvalgene på en eller annen måte. De som oppfatter kommunen som grå og kjedelig, har ikke sittet i kontrollutvalg, vært kommunerevisor eller jobbet i et kontrollutvalgssekretariat. Kommunene og fylkeskommunene er Norges velferdsleverandører i stort og smått. 

De som oppfatter kommunen som grå og kjedelig, har ikke sittet i kontrollutvalg, vært kommunerevisor eller jobbet i et kontrollutvalgssekretariat.

Vi fikk høre om digitalisering i kommunene, arbeidslivskriminalitet og korrupsjon. Andre tema var personvern. Etikk er fellesnevneren for alle disse temaene. Derfor er FoU-rapporten om etisk standard i kommunene – som ble lansert i slutten av februar – og som Tor Dølvik i Transparency International skriver så godt om i denne utgaven av Kommunerevisoren – så viktig.

Et mer fyldig referat fra Kontrollutvalgskonferansen finner du lenger bak i denne utgaven – og vi kan allerede slå fast: Vi gleder oss til neste år!


Kommunerevisoren nr. 2/2018 - 73. årg.

Til toppen av siden

Topp