www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2012 » Nr. 3

Søk

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forbundslederen har ordet:
Behov for harmonisering

Styreleder Per Olav Nilsen

NKRF står foran et nytt årsmøte og fagkonferanse i Molde 11. og 12. juni. Aktiviteten siden forrige årsmøte har vært stor.

Flere arbeidsgrupper har vært i gang, knyttet til bruk av åpenhetsrapport for bedriftsmedlemmene, veileder for utredning om valg av revisjonsordning og sist men ikke minst har vi fått et forslag til etiske retningslinjer. Forslaget til etiske retningslinjer har vært ute på høring, og årsmøtet vil få seg forelagt styrets forslag til behandling.

Både kontrollutvalgssekretærene og revisorene er vesentlige aktører i kommunenes tilsynssystem og på den måten viktige aktører for å sikre lokaldemokratiet. Dersom vi i våre jobber velger handlinger som ikke er i tråd med allment aksepterte etiske prinsipper, får vi et troverdighetsproblem, og med det mister vi også grunnlaget for vår funksjon.  Et vedtak om etiske retningslinjer er en viktig milepel for NKRF, men det viktigste er de etiske refleksjonene som våre medlemmer gjør hver dag. De etiske retningslinjene er ingenting verdt dersom de ikke blir brukt i praksis.

Et vedtak om etiske retningslinjer er en viktig milepel for NKRF, men det viktigste er de etiske refleksjonene som våre medlemmer gjør hver dag.

NKRF har i årsmøteperioden deltatt på to høringer i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité. Først i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2012 og sist i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 12 (2011-2012) ”Stat og kommune – styring og samspel ”. Ved begge anledningene har vi fremmet saker for å styrke kommunenes egenkontroll. Vi har tatt opp spørsmålet om kontrollutvalgenes arbeidsforhold, revisors taushetsplikt, behovet for å harmonisere revisjonsinnholdet i statlig og kommunal sektor, behovet for å etablere en sertifiseringsordning for oppdragsansvarlige i kommunal revisjon og etablering av en statlig kvalitetskontrollordning. Jeg vil trekke fram noen av sakene vi pekte på i den siste høringen. 

Stortingsmelding 12 viser sammenhengen mellom statlig og kommunal virksomhet, og at kommunene i stadig sterkere grad effektuerer statlig politikk etter de signaler som er gitt av Stortinget og Regjeringen.  Prinsippene for statlig og kommunal revisjon bør derfor være de samme, og jeg mener det understreker behovet for en harmonisering av revisjonsinnholdet i statlig og kommunal sektor.  Det er med interesse vi har merket oss svaret fra KRD hvor det framkommer at den merknaden det har gitt til revisjonsforskriften § 3 ikke kan virke innskrenkende på forskriftens ordlyd, og overlater til god kommunal revisjonsskikk å fastsette det reelle innholdet når det gjelder revisors ansvar for å vurdere kommunens interne kontroll.

Prinsippene for statlig og kommunal revisjon bør derfor være de samme, ...

Vi har som kjent i den sammenheng en pågående diskusjon om hva som er og bør være det obligatoriske innholdet ved den årlige revisjon av kommunal sektor. Uklarheter om revisjonsinnholdet har også skapt åpning for å legge utelukkende et økonomisk perspektiv i risikovurderingen for kommunen. Når det i tillegg er mulig å unndra seg en ekstern kvalitetskontroll, kan det føre til at den som har mest ”is i magen”, vil få de laveste kostnadene. Det er innført konkurranse i det kommunale revisjonsmarkedet, men for å sikre at det ikke skal være det enkelte revisjonsselskaps bedriftsøkonomiske betraktninger som blir avgjørende for risikovurderingen, må det etableres en statlig kvalitetskontroll.

Det er store variasjoner i tilgjengelige ressurser for kommunenes kontrollutvalg og deres sekretariat, noe KOSTRA-tallene tydelig viser. Samtidig er det klart at kontrollutvalgene spiller en vesentlig rolle for å opprettholde tilliten til lokaldemokratiet.  Vi mener derfor at staten bør iverksette tiltak og incitamenter som motiverer kommunene til å sette av tilstrekkelig med ressurser på kontroll og tilsyn i kommunene.

Vi mener derfor at staten bør iverksette tiltak og incitamenter som motiverer kommunene til å sette av tilstrekkelig med ressurser på kontroll og tilsyn i kommunene.

Revisjonen har en rolle for å sikre lokaldemokratiet, og det er denne rollen som må være utgangspunktet i diskusjonen om hva som skal ligge i det obligatoriske innholdet i revisjonstjenesten.

Jeg vil få benytte anledningen til å takke medlemmene for den gode innsatsen også i denne årsmøteperioden, uten den hadde ikke NKRF maktet å bli den aktøren vi er i dag.

Ser fram til å møte så mange som mulig av dere på årsmøtet og fagkonferansen i Molde!


Kommunerevisoren nr. 3/2012 - 67. årg.

Til toppen av siden

Topp