www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2013 » Nr. 3

Søk

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forbundslederen har ordet:
Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norden

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Kommunaldepartementet har fått utarbeidet en rapport om sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Den viser at det er ulikheter knyttet til revisjonsinnholdet på flere områder.

Rapporten er laget av BDO. Uten at det framgår av rapporten er det grunn til å anta at bestillingen av denne rapporten er et av departementets oppfølgingstiltak fra rapporten «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane».

Forfatterne av rapporten har hatt et noe tynt datagrunnlag og tar forbehold for så vel fullstendighet som riktighet, men så langt jeg kjenner situasjonen gir den et rimelig riktig bilde.

Tittelen på rapporten indikerer at det kun er regnskapsrevisjon som behandles, men den tar også opp spørsmål om etterlevelsesrevisjon, uavhengig av om dette er definert som regnskapsrevisjon eller ikke. Rapporten viser at det er ulikheter knyttet til revisjonsinnholdet på flere områder. Av de forholdene NKRF har været mest opptatt av, er det ulikheter på følgende områder:

Rapporten viser at det er ulikheter knyttet til revisjonsinnholdet på flere områder.

  • Vurdering av etterlevelse av andre lover og regler som ligger til grunn for transaksjonene i regnskapet. I rapporten nevnes bl.a. anskaffelsesregelverket, selvkostregelverk og finansforvaltning.
  • Vurdering av intern kontroll som ikke har direkte påvirkning på regnskapet.
  • Sertifisering og krav til oppdragsansvarlig revisor.
  • Kvalitetskontroll.

Noen av de forholdene som omtales i rapporten kan utvikles gjennom god kommunal revisjonsskikk. Dette er et begrep med dynamisk innhold, som NKRF selv er en dominerende aktør i utviklingen av. God kommunal revisjonsskikk inngår i begrepet god offentlig revisjonsskikk, noe som medfører at utviklingen i de internasjonale standardene for Riksrevisjonen (ISSAI) vil legge føringer på innholdet i begrepet god kommunal revisjonsskikk.

Vår revisjonskomite har over lengere tid arbeidet systematisk med spørsmål knyttet til utviklingen av god kommunal revisjonsskikk innenfor regnskapsrevisjon. Formålet med dette arbeidet har vært og vil fortsatt være å trekke fram områder innenfor kommunal regnskapsrevisjon hvor revisors oppgaver og plikter bør fremkomme tydeligere i god kommunal revisjonsskikk. I tillegg til å bygge på internasjonale oppfatninger, vil også nasjonale revisjonsmyndigheters prioriteringer være retningsgivende. Dette er forhold som er viktig for revisor men ikke minst også for kontrollutvalgene, slik at de kan ta stilling til hva de mener eventuelt bør bestilles i tillegg til ordinær regnskapsrevisjon. 

Dette er forhold som er viktig for revisor men ikke minst også for kontrollutvalgene, slik at de kan ta stilling til hva de mener eventuelt bør bestilles i tillegg til ordinær regnskapsrevisjon.

Resultatet av dette arbeidet er tema for ett av foredragene på årets fagkonferanse i Trondheim. I tillegg har komiteen planer om å utarbeide flere notater i tilknytning til temaet i tiden framover.

I år har jeg gleden av å ønske velkommen til NKRFs årsmøte og fagkonferanse i min egen hjemby, Trondheim. Jeg håper å få treffe riktig mange av dere og ser fram til dager med interessante foredrag og mulighet til å drøfte problemstillinger med kolleger, og framfor alt, dere får se en flott by.


Kommunerevisoren nr. 3/2013 - 68. årg.

Til toppen av siden

Topp