www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2015 » Nr. 3

Søk

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kronikk: Antikorrupsjon i kommunesektoren

Kjell-Torgeir Skjetne, direktør for lokaldemokrati og kommuneøkonomi i KS

-«Skal ha utbetalt millioner i strid med loven», skrev nylig Kommunal Rapport. Om en kommune. Oppslag med mistanke om korrupsjon og mislighold preger jevnlig mediene og minner oss om at antikorrupsjonsarbeidet krever kontinuerlig innsats.

At kommunene er sårbare for korrupsjon viser en undersøkelse KS fikk gjennomført blant kommunale ledere og ordførere i 2013. 4 av 10 svarer at de kjenner til at noen i kommunen er tilbudt utilbørlige fordeler som bestikkelser, smøring, omgåelse av regelverk eller favorisering i ulike situasjoner siste år. Dessverre er også kommunalt ansatte dømt for korrupsjon de senere år.

Korrupsjon dreier seg om mer enn bestikkelser i form av pengeytelser. Det handler om et bredt spekter av handlinger der stilling og posisjon misbrukes til å skaffe seg og sine fordeler, ikke minst i gråsoner hvor grenser og regelverk er mindre tydelige. Mulighetene er mange; inneværende år har 11 500 folkevalgte ansvar for omtrent 435 milliarder kroner, mens ca. 500 000 ansatte sørger for kommunens daglige drift.

Korrupsjon dreier seg om mer enn bestikkelser i form av pengeytelser.

Den viktige tilliten

Innsats mot korrupsjon handler bl.a. om å sikre det viktige tillitsforholdet mellom innbyggere, folkevalgte, kommunale ledere og ansatte. Heldigvis har innbyggerne høy tillit til lokale folkevalgte. Til påstanden om at «Her i kommunen misbruker ikke de folkevalgte sin makt til personlig fordel», gir nærmere 11 000 innbyggere en klart positiv vurdering i KS lokaldemokratiundersøkelse. Andre undersøkelser viser at velgerne mener lokale folkevalgte i hovedsak er dyktige folk som ikke misbruker sin makt. I stor grad gjelder det også de kommunalt ansatte.

«Tillit bygges opp i millimeter, men brytes ned i metervis» sies det treffende.

Denne tilliten er grunnleggende for et godt lokalt styre og lokaldemokratiet, og få saker er mer uheldige for tillit og omdømme enn korrupsjonssaker. «Tillit bygges opp i millimeter, men brytes ned i metervis» sies det treffende. Men kommunesektoren er i endring, og det samme gjelder for utfordringer rundt etikk og korrupsjon. Det betyr at kampen mot korrupsjon krever kontinuerlig oppmerksomhet fra kommunenes side.

Innsats gir resultater

Kommunene har høy bevissthet om hvilke utfordringer de står overfor og arbeider aktivt for å forebygge korrupsjon. Over 85 prosent av kommunene har etisk regelverk, og 8 av 10 kommuner har det siste året iverksatt tiltak for å forebygge og håndtere uønskede situasjoner. 350 kommuner er tilsluttet KS Styrevervregister med åpenhet og innsyn i roller og interesser hos folkevalgte og ansatte. Og til sammen 40 kommuner har de siste årene deltatt i antikorrupsjonsnettverk i regi av KS og Transparency.

Antikorrupsjon viktig for KS

KS jobber aktivt og bredt med å støtte kommunene i deres arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere korrupsjon. Gjennom flere år har KS hatt et tett samarbeid med Transparency International rettet mot kommunene. Mange kommuner tar også del i KS’ nettverk om rådmannens internkontroll. Gjennom KS Folkevalgtprogram som tilbys alle kommunestyrer og fylkesting understrekes kommunestyrets overordnede ansvar for tilsyn og kontroll. Og i KS’ «Anbefalinger for godt eierskap» i selskaper, IKS-er osv. søker vi å styrke kommunenes korrupsjonsforebygging.

Så oppfordringer her er klar: bruke Forvaltningsrevisjonsregisteret.

KS prioriterer også samarbeidet med NKRF om Forvaltningsrevisjonsregisteret som i dag gir offentlig forvaltning, innbyggere, forskning og media gratis tilgang til hele 2200 revisjonsrapporter fra landets kommuner. I 2014 ble det en gjennomsnittlig måned foretatt omtrent 460 nedlastninger, noe som tyder på at registeret brukes aktivt, ikke minst av de viktige kontrollutvalgene og kommunerevisjonene. Registeret gir viktig informasjon om kontrollutvalgenes aktivitet, om sektorer som underlegges kontroll, om hvilke forhold legges det vekt på, og om avvik og forbedringspotensial som avdekkes. Alternativet er å henvende seg til hver enkelt kommune/fylkeskommune – en nesten uoverkommelig jobb. Så oppfordringer her er klar: bruke Forvaltningsrevisjonsregisteret.

Lokale kontrollorganer – og egenkontroll i stedet for statskontroll

Kontrollutvalg og revisjon er viktige aktører i arbeidet mot korrupsjon. Til kommunerevisjonen ligger en mye videre rolle enn revisjon i tradisjonell forstand. Dens nære kobling til kontrollutvalget gjør revisjonen til et viktig ledd i kommunenes samlede egenkontroll.

Å få fram informasjon om hvordan de kommunale virksomhetene oppnår de mål som er satt er viktig for kommunestyret og dets styringsevne. Men revisjonen skal ikke bare drive ensidig etterkontroll og avdekke regelbrudd, den kan selv initiere diskusjoner ved å stille de riktige spørsmålene om etikk - det være seg til rådmannen, til selskapene eller ved å undersøke virksomhetsområder hvor man mener det kan være risiko for uetisk adferd eller til og med korrupsjon.

Den økende egenkontrollen er også kommunesektorens svar på økt statlig detaljstyring og tilsyn. Jo bedre egenkontroll desto mindre behov for detaljerte og omfattende nasjonale tilsyn skåret over samme lest. Og – noen i – staten begynner å skjønne dette når vi fra enkelte tilsynshold nå hører at de tilstreber tilsyn på basis av kommunenes egenkontroll.

Og en antikorrupsjonskultur må gjennomsyre hele kommunen – både blant folkevalgte og ansatte.

Beskytt kommunen!

Alle er mot korrupsjon. Da gjelder det å erkjenne risikoen for at den kan oppstår – overalt. Gode rutiner for kontroll og oppfølging er viktig for både å forebygge og avdekke. Og en antikorrupsjonskultur må gjennomsyre hele kommunen – både blant folkevalgte og ansatte. Bruk gjerne KS’ tilbud – og start eller fortsett gjerne med veilederen med det talende navnet: «Beskytt kommunen!».


Øvrige kronikører:

Nils Amund Røhne,
Ordfører i Stange og
leder i kommunesektorens
etikkutvalg

Ole Petter Pedersen,
Nyhetsredaktør i
Kommunal Rapport

Tor Dølvik, spesialrådgiver, Transparency International Norge
Foto: Agenda Kaupang


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kommunerevisoren nr. 3/2015 - 70. årg.

Til toppen av siden

Topp