www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2016 » Nr. 3

Søk

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Styrelederen har ordet: Forslag til ny kommunelov

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Da har kommunelovutvalget kommet med sin rapport, NOU 2016: 4, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt den ut på høring med frist 6. oktober i år.

NKRF vil gjennomføre en forbundsintern høring før styret kommer med sin endelige uttalelse. Jeg vil imidlertid gi en kort kommentar til enkelte forhold som er tatt opp i NOU-en.

Kommunelovutvalget foreslår at kontrollutvalgene skal ha minst fem medlemmer. Dette har vært foreslått tidligere uten at det har blitt vedtatt. Jeg mener det er et godt forslag. I et utvalg med tre medlemmer, som er dagens minstenorm, vil en kunne få situasjoner der lederens dobbeltstemme vil være avgjørende i alle saker. Det er ikke heldig.

Den foreslåtte begrensningen i valgbarhet vil hindre en del spekulasjoner om inhabilitet.

Valgbarhetsreglene foreslås strammet inn. Personer som har ledende stilling, eller er medlem/varamedlem av styret eller bedriftsforsamling i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i, vil ikke bli valgbare til kontrollutvalget etter forslaget. Det samme gjelder for personer som har tilsvarende posisjon i interkommunalt samarbeid (regionråd eller kommunalt oppgavefellesskap). Med dagens regler håndteres dette gjennom habilitetsvurderinger. Den foreslåtte begrensningen i valgbarhet vil hindre en del spekulasjoner om inhabilitet.

Utvalget foreslår at det skal gis innsynsrett i de selskapene som utfører oppgaver for kommunen. Innsynsretten gjelder bare den delen av virksomheten som utøves på oppdrag fra kommunen. Den foreslåtte innsynsretten er lagt til kontrollutvalg og revisor. Dette er et spennende tiltak, så får vi se hvordan det blir mottatt i høringsrunden.

I lovteksten foreslås en tydeliggjøring av oppgavene til kontrollutvalgssekretariatet og hvem som kan utføre sekretariatsoppgavene.

I lovteksten foreslås en tydeliggjøring av oppgavene til kontrollutvalgssekretariatet og hvem som kan utføre sekretariatsoppgavene. Det samme gjelder sekretariatets uavhengige rolle. Sekretariatet er direkte underordnet kontrollutvalget. Dette er ikke noen endring i forhold til lov og forskrift i dag, men det er nytt at det går tydelig fram av den foreslåtte lovteksten. Jeg tror det er en fordel. I NKRF får vi fra tid til annen forespørsel om sekretariatenes stilling. Det kan se ut som at det er enkelte administrasjonssjefer som har et ønske om å ha en styring med kontrollutvalgene via kontrollutvalgssekretariatene.

NKRF har i lengre tid jobbet med flere forhold som ble tatt opp i «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane» (KRD 15.12.2009). De fleste forholdene er tidligere fulgt opp av departementet, men tre sentrale forhold knyttet til revisjon er nå vurdert av kommunelovutvalget. Dette gjelder for det første spørsmålet om revisjonsmandatet. I NKRF har vi hevdet at mandatet ved forrige lovrevisjon ble svekket og pekt på behovet for en klargjøring og styrking av revisjonsmandatet. Lovutvalget har gjort den samme vurderingen, og foreslår innføring av det som blir kalt etterlevelsesrevisjon. Jeg er tilfreds med forslaget om pliktig etterlevelsesrevisjon, men det blir antakelig behov for nærmere klargjøring om innholdet.

Jeg er tilfreds med forslaget om pliktig etterlevelsesrevisjon, men det blir antakelig behov for nærmere klargjøring om innholdet.

Spørsmålet om innføring av en statlig kvalitetskontroll av revisjon innenfor kommunal sektor er det andre forholdet som utvalget nå følger opp. NKRF har lenge jobbet for å få innført en statlig kvalitetskontroll. Kommunelovutvalget gir støtte til forslaget om innføring av statlig kvalitetskontroll men kommer ikke med et lovforslag. Utvalget foreslår imidlertid at departementet etablerer en slik ordning.

Det tredje forholdet fra rapporten «85 tilrådingar…» er etablering av en sertifiseringsordning. På dette punktet er lovutvalget klare i sin anbefaling. Utvalget foreslår ikke etablering av en sertifiseringsordning, men påpeker samtidig at dette ikke «står i veien for at bransjen selv etablerer frivillig sertifisering».

På økonomiområdet er det også foreslått noen endringer, blant annet at det skal utarbeides et konsolidert regnskap for kommunen/fylkeskommunen som rettssubjekt. Dette innebærer at det skal avlegges et felles regnskap for kommunen og de kommunale foretakene.

En NOU er ikke et lovforslag, og et lovforslag er ikke et lovvedtak. Det er med andre ord et stykke igjen før vi har en ny kommunelov. Jeg oppfordrer alle til å delta i høringsrunden!


Kommunerevisoren nr. 3/2016 - 71. årg.

Til toppen av siden

Topp