www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2018 » Nr. 3

Søk

Forsidebilde:
Shutterstock.com

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Styrelederen har ordet: Vår unike posisjon

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

I forrige utgave av Kommunerevisoren stilte vi spørsmålet om forslaget til ny kommunelov ville bli lagt fram før påske. Det ble den!

Saken er nå til behandling i Stortinget, og Kommunal- og forvaltningskomiteen har frist til 31. mai med å avgi innstilling. Dermed er nok loven vedtatt før vi tar sommerferie.

Selv om det er kort tid til, er det mye som skal skje fram til da. Det er høring i komiteen og NKRF skal delta der – i tillegg til samtaler med samarbeidspartnere og andre om innholdet i loven. Vi vil basere våre forslag og synspunkter på det omfattende høringssvaret NKRF avga til kommunelovutvalgets innstilling i 2016. Du kan lese mer om våre synspunkter og reaksjoner på Regjeringens forslag på vår hjemmeside: www.nkrf.no.

Et viktig moment for oss er å se kommuneloven og revisorloven i sammenheng.

Et viktig moment for oss er å se kommuneloven og revisorloven i sammenheng. Dette kan være med å bidra til at spørsmålet om likestilling av praksis fra privat og kommunal revisjon kan løses.

Neste fase er forskriftene til den nye loven. Der vil NKRF være en aktiv bidragsyter for å sikre at rammene rundt våre medlemmers virksomhet blir best mulig og styrker den kommunale egenkontrollen.

Ny kommunelov vil også være sentral på vår fagkonferanse i Drammen 12. og 13. juni. Der vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet presentere loven, og vi vil gå i dybden på hvilke konsekvenser den nye loven får for revisjonen og kontrollutvalgene og deres sekretariater. Du kan se hele programmet for fagkonferansen på vår hjemmeside.

Lov og forskrift har stor innflytelse på jobben vi gjør, men den største innflytelsen er det vi selv som har! Derfor vil jeg takke alle som har sendt inn svar på vår høring om forslaget til veileder for kontrollutvalgssekretariatene. Det kommunale selvstyret gir stort rom for at NKRF og våre medlemmer kan legge opp det daglige arbeidet slik at det er tilpasset lokale forhold. Samtidig er det viktig med noen overordnede retningslinjer og anbefalinger. Slik sett ønsker vi at veilederen kan bli et nyttig verktøy for den viktige jobben kontrollutvalgssekretariatene gjør - men denne veilederen er ikke bare viktig for sekretariatene. Den legger også rammer for det viktige samarbeidet mellom sekretariat og revisjon. Derfor setter vi pris på engasjementet og synspunktene!

Revisorlov, kommunelov og veileder for kontrollutvalgssekretariat. Det er mer på gang! Rett før sommeren vil også forslag til veileder for selskapskontroll sendes ut på høring til våre medlemmer. Høringsfristen vil være på høsten slik at alle skal få tid til å sende inn svar.

Med perspektiv fra kontrollutvalgene ved sekretariatene, og fra revisjonen, er vi i en unik posisjon til å gjøre dette arbeidet.

Med dette er NKRF, våre tillitsvalgte og medlemmene i ferd med å legge et solid fundament for vår virksomhet, nemlig det viktige arbeidet med å styrke den kommunale egenkontrollen. Med perspektiv fra kontrollutvalgene ved sekretariatene, og fra revisjonen, er vi i en unik posisjon til å gjøre dette arbeidet. La oss utnytte det til felles beste. Da tar vi vare på fellesskapets verdier.


Kommunerevisoren nr. 3/2018 - 73. årg.

Til toppen av siden

Topp