www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2013 » Nr. 4

Søk

Forsidebilde (NKRF):
Olav Tryggvason-statuen i Trondheim

Klikk her for pdf-versjon av bladet

Last ned Kommunerevisoren
nr. 4/2013 i pdf-format »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forbundslederen har ordet:
Takk for tilliten!

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

NKRF har avholdt årsmøte for 2013, og jeg vil først få takke for fornyet tillit som leder av forbundet. Det gjøres mye godt arbeid i forbundets ulike organer, og vi oppnår resultater.

Det gjør det meningsfullt og inspirerende å gå på en ny periode. Takk også til de øvrige tillitsvalgte og administrasjonen. Uten deres innsats hadde vi ikke nådd de resultatene vi gjør.

NKRF har i mange år arbeidet med praksisgodkjenningen for registrerte og statsautoriserte revisorer. Vi har ikke nådd fram tidligere, men det synes nå å være bred politisk enighet om at ordningen er urimelig, og at det må bli en endring. Som et tegn på dette er vedtaket i KS hovedstyre, der de uttaler at de finner ordningen urimelig. Ifølge direktør Bjørg Ravlo Rydsaa i KS Bedrift ga styret i debatten uttrykk for at dagens praksis er en helt uakseptabel og uforståelig forskjellsbehandling. Hovedstyret ber også KS og KS Bedrift jobbe videre med spørsmålet.

NKRF forlanger ingen særbehandling eller unntaksbestemmelse for praksis fra kommunal sektor, eller for å sitere fra saken til hovedstyret i KS «det bes altså ikke om en særbehandling for kommunal revisjon, men om like muligheter for kandidatene uavhengig av hvor en er ansatt». Vi forventer med andre ord bare at lik og likeverdig praksis behandles likt.

... det bes altså ikke om en særbehandling for kommunal revisjon, men om like muligheter for kandidatene uavhengig av hvor en er ansatt.

I løpet av senhøst/tidlig vinter er det ventet at EU vil vedta et nytt revisjonsdirektiv som skal implementeres i norsk lovverk. Dette vil være den neste anledningen til å få justert gjeldende regelverk. I arbeidet med å implementere revisjonsdirektivet bør offentlig revisjon være representert.

 I arbeidet med å implementere revisjonsdirektivet bør offentlig revisjon være representert.

Gjeldende kommunelov ble markert med 20-årsjubileum høsten 2012. Loven har vært gjenstand for mange endringer i den tiden. Nå har regjeringen varslet en totalgjennomgang. Det er med spenning vi venter både på utvalgets mandat og sammensetning. Dette kan være en anledning til å se på bl.a. innholdet i revisjon av kommunal sektor, tiltak for å sikre kontrollutvalgenes arbeidsforhold og forholdet mellom kommunale foretak og kommunen for øvrig. [1] 

NKRFs revisjonskomite har utarbeidet to notater om innholdet i god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon. De er sendt på en intern høring blant våre medlemmer. Notatene tar opp grunnleggende forhold knyttet til innholdet i god kommunal revisjonsskikk. I det ene notatet redegjøres det for god kommunal revisjonsskikk og behovet for klargjøring av rekkevidden av pliktig regnskapsrevisjon. Det vil være behov for en nærmere drøfting av innholdet i etterlevelsesrevisjonen. Jeg vil oppfordre medlemmene til å diskutere innholdet og engasjere seg i høringen på disse svært viktige notatene.

Til slutt vil jeg få ønske våre medlemmer og øvrige lesere av Kommunerevisoren en riktig god sommer!

-------

[1] [Utvalg/mandat ble kunngjort etter at denne lederen gikk i "trykken".]


Kommunerevisoren nr. 4/2013 - 68. årg.

Til toppen av siden

Topp