www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2014 » Nr. 4

Søk

Forsidebilde (NKRF):
Holmenkollbakken

Klikk her for å laste ned en pdf-versjon av bladet

Last ned Kommunerevisoren
nr. 4/2014 i pdf-format »

 

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forbundslederen har ordet:
Nytt forslag om revisors taushetsplikt - seier for NKRF

Styreleder Per Olav Nilsen; NKRF

En skal være forsiktig med å innkassere seieren før den er et faktum, men jeg kan i hvert fall hevde at vi er veldig nær en løsning.

NKRF har i en lengere periode jobbet for å få gjort noe med bestemmelsen om revisors taushetsplikt og tidspunktet for når forvaltningsrevisjonsrapporter og selskapskontrollrapporter skal være offentlige. Nå ser det ut til at noe skjer.

Taushetsplikten slik den er formulert i kommuneloven § 78 nr. 7, er nærmest altomfattende og tjener ikke demokratiske interesser. I min leder til Kommunerevisoren nr. 1/2014 mente jeg å kunne se en løsning, og med uttalelsen fra statssekretær Jardar Jensen på årets kontrollutvalgskonferanse ble denne troen styrket. I skrivende stund foreligger forslaget. En skal være forsiktig med å innkassere seieren før den er et faktum, men jeg kan i hvert fall hevde at vi er veldig nær en løsning på disse spørsmålene.

Fredag 6. juni fremmet regjeringen forslag om endringer i kommuneloven (Prop. 113L). Forslaget er i tråd med departementets høringsutkast fra 26. november 2012. I høringssvaret pekte NKRF på at en måtte sikre kildevernet, og andre har pekt på at en lemping av eksisterende taushetsplikt ikke må bli til hinder for å holde tilbake informasjon som, dersom den ble offentlig kjent, kan utnyttes til ulovlige formål.

Lovforslaget går i korthet ut på at revisor har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e.

Lovforslaget går i korthet ut på at revisor har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. I proposisjonen påpeker departementet bl.a. at forvaltningsloven § 13 sikrer taushetsplikten om noens personlige forhold. I en del sammenhenger er det viktig at revisor utøver kildevern, og departementet viser til at revisor kan «avstå frå å gi slike opplysningar vidare».

Når det gjelder risiko for at manglende taushetsplikt kan utnyttes til ulovlige formål, vises det til at det vil være mulig å unnta slik informasjon fra offentlighet med henvisning til offentleglova § 24 tredje ledd første punktum.

Den foreslåtte løsningen er ikke helt i tråd med NKRFs eget forslag, men jeg mener forslaget er godt, og håper det får bred politisk støtte i Stortinget.

I den samme proposisjonen fremmes forslag om et tillegg i offentleglova § 5 andre ledd. Tillegget lyder «Innsyn kan utsetjast for dokument som er utarbeidde av eller til ein revisor for ein kommune eller fylkeskommune, i saker som revisoren skal rapportere til kontrollutvalet, jf. kommuneloven § 78 nr. 5, inntil kontrollutvalet har motteke ein endeleg versjon av dokumentet. Det same gjeld dokument som er utarbeidde frå eller til den som utfører selskapskontroll, jf. kommuneloven § 77 nr. 5.»

Forslaget innebærer m.a.o. en anledning, men ikke plikt til å unnta den foreløpige rapporten fra offentlighet.

Forslaget innebærer m.a.o. en anledning, men ikke plikt til å unnta den foreløpige rapporten fra offentlighet. Etter at endelig rapport er mottatt av kontrollutvalget, vil også foreløpig rapport være offentlig.

Dersom disse lovforslagene blir vedtatt av Stortinget, har forbundet fått gjennomslag for to viktige saker som har stått på dagsorden i mange år.

Noen seiere har vi innkassert, men det ligger store oppgaver foran oss.

Søndag 15. juni avholdt forbundet sitt årsmøte, denne gangen i Oslo. Forrige gang Oslo var vertskap for det som den gang var landsmøte, var i 1967. Jeg vil få benytte anledningen til å takke tillitsvalgte som gikk av for god innsats og ønske nye velkommen. Aktive medlemmer i styret og komiteer er en forutsetning for at forbundet skal lykkes med sin viktige jobb med utvikling av revisjon og tilsyn innenfor kommunal sektor. Noen seiere har vi innkassert, men det ligger store oppgaver foran oss.

 

Jeg ønsker alle lesere en riktig god sommer!
 

 


Kommunerevisoren nr. 4/2014 - 69. årg.

Til toppen av siden

Topp