www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2015 » Nr. 4

Søk

Forsidebilde
(Knut Erik Lie, NKRF):

Kilden teater- og konserthus i Kristiansand

Klikk her for å laste ned en pdf-versjon av bladet

Last ned Kommunerevisoren
nr. 4/2015 i pdf-format »

Klikk her for en "blavennlig" versjon

Les Kommunerevisoren
nr. 4/2015 i "blavennlig" versjon »

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Styrelederen har ordet:
Selskapskontrollen styrkes

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Jeg er glad for at årsmøtene i NKRF er en arena der faget står i sentrum, det er en arena der fagpolitikk diskuteres.

På årets møte i Kristiansand var det selskapskontroll som fikk størst oppmerksomhet. Det er enighet om at arbeidet med selskapskontroll skal gis mer oppmerksomhet og som en følge av det, at selskapskontroll skal få en sterkere betydning i den demokratiske kontrollen. For å bli mer målrettet i arbeidet ble det opprettet en egen komite som har selskapskontroll som arbeidsfelt.

Under behandlingen av forbundets strategi fikk styret fullmakt til, i samarbeid med Riksrevisjonen, å utrede innholdet av en sertifiseringsordning for revisjon av offentlig sektor.

Sertifiseringssaken er viktig fordi særskilt kompetanse i revisjon av offentlig virksomhet bør synliggjøres og vektlegges. En sertifiseringsordning vil markere dette særpreget, og være viktig for å dekke offentlig sektors behov.

Sertifiseringssaken er viktig fordi særskilt kompetanse i revisjon av offentlig virksomhet bør synliggjøres og vektlegges.

Kommunestrukturen vil sannsynligvis endres betydelig de nærmeste årene, noe som vil stille nye og høyere krav til innhold og kvalitet i revisjon av kommunal sektor. I tillegg har kommunelovutvalget fått som mandat å vurdere bestemmelsene om kommunal revisjon. Det er derfor viktigere enn noen gang å synliggjøre offentlig revisjons særpreg. En sertifisering vil være et kvalitetsstempel. Jeg vil imidlertid presisere at en sertifisering ikke er ment å erstatte revisjonsforskriftens krav til oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

Andre saker som også vil stå sentralt i det kommende året er utviklingen innenfor god kommunal og offentlig revisjonsskikk. I dette ligger også diskusjon om hva som skal vektlegges i risiko- og vesentlighetsvurderinger, her ligger noen av de grunnleggende ulikhetene mellom privat og offentlig sektor. Arbeidet med god kommunal revisjonsskikk har blitt intensivert de siste årene og vil fortsatt være viktig. Det er også en sammenheng mellom behovet for å utvikle innholdet i god kommunal og offentlig revisjonsskikk og spørsmålet om etablering av en sertifiseringsordning.

Uten en god bestillerorganisasjon vil grunnlaget for bestiller-/utførermodellen svikte.

Jeg vil også peke på behovet for å sikre like konkurransevilkår innenfor revisjonsmarkedet. Når det gjelder konkurransen om oppdrag i kommunal sektor, er det viktig å styrke bestillerleddet, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariatene. Uten en god bestillerorganisasjon vil grunnlaget for bestiller-/utførermodellen svikte. I tillegg er det nødvendig med like vilkår for praksisgodkjenning for regnskapsrevisorer. Det bør være innlysende at lik praksis skal vurderes likt, uavhengig av om praksisen skjer innenfor privat eller offentlig sektor.

Interessen for å jobbe i NKRFs fagkomiteer er stor, noe som også vises i den entusiasmen de tillitsvalgte går inn i vervet med.

Jeg ser fram til å få jobbe med disse og mange andre viktige saker knyttet til revisjon av og tilsyn med kommunal sektor. Interessen for å jobbe i NKRFs fagkomiteer er stor, noe som også vises i den entusiasmen de tillitsvalgte går inn i vervet med.

Avslutningsvis vil jeg få takke for den æren jeg ble tildelt gjennom å motta NKRF hederstegn i gull. Jeg har og har hatt et sterkt engasjement for NKRFs saker i en årrekke, og det gjør meg både stolt og ydmyk å motta denne æresbevisningen. Det styrker motivasjonen ekstra for styreledervervet som årsmøtet ga meg fornyet tillit til. Takk for tilliten!


Kommunerevisoren nr. 4/2015 - 70. årg.

Til toppen av siden

Topp