www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2016 » Nr. 4

Søk

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Styrelederen har ordet: Et samlet forbund møter utfordringene

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

NKRF har avholdt sitt årsmøte og fagkonferanse 2016. Årets arrangement ble holdt i jubileumsbyen Bodø, som har sitt 200-års jubileum dette året. Årsmøtet viste at det er et samlet forbund som møter utfordringene.

Det er bred enighet om å styrke og tydeliggjøre revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariatenes rolle. Målet er å få et velfungerende revisjons- og tilsynssystem som kan støtte og gi læring til vårt politiske demokratiske system. Årsmøtet er også arenaen for å takke av personer som går ut av verv og ønske velkommen personer som kommer inn i verv. Denne gangen var det tre komiteledere som gikk ut, Kirsti Torbjørnson som har ledet forvaltningsrevisjonskomiteen siden 2011, Ingvar Linde som har sittet som har ledet regnskapskomiteen siden 2005 og Audun Haugan som har ledet kontrollutvalgskomiteen fra 2015.

Det er bred enighet om å styrke og tydeliggjøre revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariatenes rolle.

NKRF har et aktivt og kompetent korps av tillitsvalgte. Det er dette som gir livskraften til organisasjonen, og som sikrer at forbundet arbeider med de sakene som er viktig for organisasjonens medlemmer. Jeg vil takke de som har gått ut av sine verv for den innsatsen de har gjort for forbundet. Samtidig vil jeg ønske nye tillitsvalgte velkommen. Jeg ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid med både «nye» og «gamle» tillitsvalgte.

NKRF har i flere år jobbet for å få etablert et nasjonalt organ for revisjon av offentlig sektor.

NKRF har i flere år jobbet for å få etablert et nasjonalt organ for revisjon av offentlig sektor. Begrunnelsen ligger i at offentlig sektor, enten det er statlige, fylkeskommunale eller kommunale organ, er utøvere av offentlig myndighet og leverer offentlige tjenester. Dette preger styringslogikken og derigjennom informasjonsbehovet. Nå har vi kommet et stykke på veg. Den 30. mars ble første møte i Dialogforum for offentlig revisjon avholdt. I forumet deltar foruten NKRF, Riksrevisjonen, NIRF og DnR. Forumet skal være en arena for drøfting av faglige spørsmål.

Riksrevisjonen fyller 200 år i år. Dette har blitt markert på flere vis. Organisasjonen sliter ikke med alderen. Det er en vital organisasjon som stadig setter seg nye utviklingsmål. Det er lang avstand fra fem riksrevisorer som ble valgt i 1816 til dagens høykompetente organisasjon. Riksrevisjonen har gjennom en årrekke blitt mer synlig og relevant. Forfatterne Harald Espeli og Yngve Nilsen sier i boken ”Riksrevisjonens historie 1816 – 2016” sågar at Riksrevisjonen nå opplever sin storhetstid og har en viktig plass i vårt demokratiske system på nasjonalt nivå. Riksrevisjonen og NKRF og har hatt et godt samarbeid over flere år, noe som har vært til gavn for offentlig revisjon. Det ser også lyst ut for videre utvikling av samarbeidet. Jeg vil gratulere Riksrevisjonen med jubileet.

Det er likevel grunn til å tro at de fleste av våre bedriftsmedlemmer, kontrollutvalgssekretariat og revisjonsselskap, har kommuner som kommer til å gjennomføre sammenslåinger og grensejusteringer.

Kommunereformen har vært et dominerende tema i den offentlige debatten det siste året. Mange kommuner har gjennomført folkeavstemninger. Dersom resultatet av folkeavstemningene blir avgjørende, blir omfanget av kommunesammenslåinger ikke veldig omfattende på kort sikt. Det er likevel grunn til å tro at de fleste av våre bedriftsmedlemmer, kontrollutvalgssekretariat og revisjonsselskap, har kommuner som kommer til å gjennomføre sammenslåinger og grensejusteringer. For å bistå sekretariat, kontrollutvalg og revisjonsselskap har NKRF hatt et prosjekt for å identifisere særskilte risikoområder knyttet til en slik strukturreform.  Prosjektet er «foreløpig» avsluttet gjennom en rapport som ble levert og presentert under NKRFs fagkonferanse i Bodø. Prosjektgruppen presiserer selv at rapporten ikke er uttømmende, og at det er mye upløyd mark. Vi vil derfor be om at det materiellet som er lagt ut på vår hjemmeside brukes, og at det videreutvikles etter hvert som det vinnes ny erfaring.

Jeg vil til slutt få ønske Kommunerevisorens lesere en god sommer.


Kommunerevisoren nr. 4/2016 - 71. årg.

Til toppen av siden

Topp