www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2012 » Nr. 5

Søk

Forsidebilde
(© Stortingsarkivet /
foto: Teigens fotoatelier):

Stortingssalen

PDF-versjon av bladet

Last ned Kommunerevisoren nr. 5/2012 i pdf-format »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forbundslederen har ordet:
Styrking av offentlig revisjons stilling

Styreleder Per Olav Nilsen

Kunnskapsdepartementet fastsatte 27. juni 2012 ny rammeplan for bachelor studiet i regnskap og revisjon.

Samtidig har Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) gitt nye nasjonale retningslinjer for det samme studiet.

Det var med en viss spenning vi mottok den nye rammeplanen. Jeg har over tid sett at offentlig sektor har fått en stadig mindre plass i studiet. I høringsutkastet så jeg ingen klare føringer på at dette skulle bedres. NKRF avga en høringsuttalelse der vi ønsket å få sikret offentlig sektors plass i studiet, og at offentlig sektor også kommer inn under de delene av studiet som skal omfattes av eksamen.

Nå har rammeplanen kommet og jeg ble positivt overrasket. Rammeplanen fortsetter trenden med at det legges mer vekt på forståelse og mindre på detaljorientering. Det tenker jeg er bra. Denne utviklingen forsterker også behovet for at revisjonens rolle i offentlig sektor blir viet mer oppmerksomhet.

Denne utviklingen forsterker også behovet for at revisjonens rolle i offentlig sektor blir viet mer oppmerksomhet.

NKRF har i flere sammenheng pekt på likheter og ulikheter mellom revisjon av næringsliv og offentlig sektor. Vi mener på ingen måte at utdanning i de tradisjonelle revisjonsfagene er unødvendige. Finansiell revisjon er og vil nok alltid være et viktig element i offentlig revisjon, men revisjonen må tilpasses den funksjonen regnskapet og den økonomiske informasjonen har i virksomheten. Revisjonsinnholdet må tilpasses det som er relevant for oppdragsgiverne, altså kommunestyret i kommunene. Det gjelder kanskje i særlig grad forvaltningsrevisjonen som jo kan rettes mot alle offentlige oppgaver/aktiviteter. Som påpekt ovenfor har jeg registrert at det tradisjonelle revisjonsstudiet i for liten grad tar høyde for disse forskjellene. Den nye rammeplanen representerer en forbedring, så får vi se hvordan dette gjennomføres ved de ulike høyskolene.

Den nye rammeplanen representerer en forbedring, så får vi se hvordan dette gjennomføres ved de ulike høyskolene.

I samarbeid med Riksrevisjonen har NKRF lyst ut en anbudskonkurranse for etablering av et eget tilleggs-/ etterutdanningsstudie som nettopp skal spesialisere studentenes kunnskap om revisjon av offentlig sektor. Studiet vil være en ettårsenhet, og vil ligge på mastergradsnivå.

I skrivende stund er det uvisst hvem som får oppdraget, men etableringen av studiet vil representere et viktig skritt i å få etablert et akademisk miljø og styrke profesjonaliseringen i revisjon av offentlig sektor.

Rapportens konklusjon er at det ikke er noen faglige argumenter for at praksis fra kommunal sektor skal vurderes som mindre relevant for å få godkjenning som revisor etter revisorloven enn tilsvarende fra privat sektor.

Som påpekt ovenfor er det både likheter og ulikheter i revisjon av privat og offentlig sektor. Min påstand er at offentlig sektor har et videre perspektiv enn tilfelle er i et tradisjonelt forretningsregnskap. Dette kommer tydelig fram i etter- og videre-/utdannnigstilbudet som er kommentert ovenfor. I tillegg har NKRF, sammen med KS Bedrift, jobbet med godkjenning av praksis for å få registrering/autorisasjon som revisor.  I juni i år fikk vi overlevert en rapport utarbeidet av økonom, jurist og statsautorisert revisor Anders Berg Olsen, der innholdet i praksisen fra kommunal og privat sektor sammenlignes. Rapportens konklusjon er at det ikke er noen faglige argumenter for at praksis fra kommunal sektor skal vurderes som mindre relevant for å få godkjenning som revisor etter revisorloven enn tilsvarende fra privat sektor.  Tvert i mot peker rapporten på at revisjon av en kompleks virksomhet som en kommune stiller minst like store krav til kompetanse som revisjon i næringslivet. Rapporten er oversendt Finansdepartementet for vurdering. Departementet vil i løpet av høsten gi signaler om videre behandling av spørsmålet.


Kommunerevisoren nr. 5/2012 - 67. årg.

Til toppen av siden

Topp