www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2013 » Nr. 5

Søk

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forbundslederen har ordet:
Nytt offentlig utvalg skal lage forslag til ny kommunelov

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

I forrige utgave av Kommunerevisoren kommenterte jeg det varslede lovutvalget som skal vurdere behov for endringer i kommuneloven. Nå er utvalget nedsatt og mandatet kjent.

Det er med tilfredshet jeg registrerer at viktige spørsmål om revisjon og tilsyn er tatt med i mandatet, og at kommunal revisjon er representert i utvalget. I arbeidsgruppen som avga rapporten «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane» i desember 2009, fikk NKRF gjennomslag for en del viktige forhold for å styrke egenkontrollen. Jeg har tidligere kommentert at mange av sakene senere har blitt gjennomført. Likevel står det igjen noen viktige saker. Dette gjelder forhold knyttet til blant annet revisjonsmandatet, statlig kvalitetskontroll av revisors arbeid, etablering av sertifiseringsordning for revisorer og kontrollutvalgenes arbeidsvilkår.

I spørsmålene om etablering av en sertifiseringsordning for revisor og en statlig kvalitetskontroll var ovennevnte arbeidsgruppe entydig. Det var full støtte til forslaget om etablering av ordningene, men den anga ikke hvordan dette skulle gjennomføres. Jeg håper lovutvalget merker seg dette.

I spørsmålet om revisjonsmandatet har KRD vist til utviklingen av God kommunal revisjonsskikk. NKRF har i lengre tid pekt på behovet for at offentlig sektor følger samme regelverk. Dette har støtte også i andre revisjonsmiljøer, se blant annet en artikkel av høgskolelektor Anders Berg Olsen i denne utgaven av Kommunerevisoren om forventninger til revisor. Det er viktig at kommuneloven fastsetter noen prinsipper for revisjon av sektoren. Revisor og tilsynsorganene i kommunal sektor må ha et videre perspektiv i sine oppgaver enn det som trengs for å revidere et bedriftsregnskap, der eier- og investorperspektivet naturlig nok står sentralt. Kommunal sektor og offentlig sektor generelt har som oppgave å forvalte fellesskapets midler gjennom å utføre forvaltningsoppgaver og levere velferdstjenester. Det er i det perspektivet en også må se revisjons- og tilsynsoppgavene.

Det er viktig at kommuneloven fastsetter noen prinsipper for revisjon av sektoren. Revisor og tilsynsorganene i kommunal sektor må ha et videre perspektiv i sine oppgaver enn det som trengs for å revidere et bedriftsregnskap ...

Jeg har registrert at kontrollutvalgenes arbeidsvilkår varierer sterkt fra kommune til kommune. Det er ikke nasjonal statistikk som viser tall for kontrollutvalgene, men i den grad en kan benytte KOSTRA-tall er det skremmende å se at det i enkelte kommuner benyttes helt ned mot 0,04 prosent av kommunens brutto driftsinntekter på funksjon 110, kontroll og revisjon. Dette skal dekke utgifter både til kontrollutvalgets egen virksomhet og til revisjon. Kontrollutvalget er et viktig organ som bidrar til å gi legitimitet til det kommunalpolitiske systemet. Dette er grunnleggende for kommunal sektor, og jeg tror ikke systemet er tjent med å redusere kontrollutvalgets mulighet til å utføre sin funksjon.

Det er vanskelig å gi noe eksakt tall på hvor stor denne andelen skal være, men jeg håper det nye lovutvalget vurderer tiltak som kan sikre kontrollutvalgene et handlingsrom som gjør at de kan oppfylle sine lovbestemte oppgaver.    

KRD har på eget initiativ utpekt Nina Neset som medlem av utvalget. Hun har lang erfaring fra kommunal revisjon og er en markant skikkelse i vårt miljø. Jeg føler meg trygg på at Ninas kunnskap vil komme godt med i utvalgets arbeid.

Kommunerevisorens lesere er samfunnsengasjerte mennesker, så det er ikke nødvendig å minne om det forestående stortingsvalget, men jeg vil likevel benytte anledningen til å oppfordre leserne til bruke stemmeretten.

Godt valg!


Kommunerevisoren nr. 5/2013 - 68. årg.

Til toppen av siden

Topp