www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2014 » Nr. 5

Søk

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forbundslederen har ordet:
Pensjonsutfordringen

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Det er alltid viktig med god kommunikasjon mellom revisor og kontrollutvalg, og i regnskapsrevisjonssammenheng er oppstarten et særdeles viktig tidspunkt for god kontakt.

Et årsoppgjør ligger bak oss, og for regnskapsrevisjonen har en ny årssyklus startet opp. Kontrollutvalget må få informasjon om hva som ligger i revisors oppgaver.

Det er et velkjent fenomen at det er et forventningsgap mellom det revisor gjør og det folk flest tror at revisor gjør. Det er derfor særlig viktig at kontrollutvalget blir gjort klar over hva som ligger i oppgaven med å revidere årsregnskapet og spesielt hva som ikke ligger i oppgaven. I tillegg bør kontrollutvalget få informasjon om hvilke prioriteringer revisor mener er nødvendig eller hensiktsmessig å gjøre for å kunne gjennomføre regnskapsrevisjon på en effektiv måte. Slik informasjon gir kontrollutvalget mulighet til å vurdere om det er behov for å bestille tilleggsoppdrag, enten gjennom en utvidet regnskapsrevisjon eller som forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalgssekretæren har også en oppgave i å veilede kontrollutvalget i denne vurderingen.

Åpen og god dialog mellom revisor, kontrollutvalget og kommunestyret er vesentlig for å få en godt fungerende revisjons- og tilsynsordning.

Åpen og god dialog mellom revisor, kontrollutvalget og kommunestyret er vesentlig for å få en godt fungerende revisjons- og tilsynsordning. Generelt mener jeg det er større risiko for underkommunikasjon enn for overkommunikasjon.

I løpet av sommeren har det i media vært en diskusjon om pensjonsordning og regnskap. NKRF har ikke noen mening om valg av pensjonsordning, men det er klart at valg av type pensjonsordning har betydning for hvem som bærer risikoen, noe som selvsagt også får effekt for kostnaden knyttet til ordningen. Å estimere framtidige pensjonskostnader er en krevende oppgave med mange usikre faktorer. Mange vesentlige forhold er også helt utenfor kommunenes/selskapenes påvirkning. Slik jeg har forstått diskusjonen, er det generell enighet om at ingen er tjent med å tildekke kostnadsbildet. Det er mer en diskusjon om hvordan og hvor dette skal presenteres.

NKRF er fortsatt av den mening at en fordeling av premieavviket over flere år bryter med grunnleggende prinsipper for kommuneregnskapet.

Kommunene/fylkeskommunene kan velge å utgiftsføre differansen mellom beregnet pensjonskostnad og innbetalt premie påfølgende år, eller å fordele den over, nå, 7 år. Siden ordningen ble innført har det blitt et akkumulert avvik (premieavvik), der betalt premie for kommunesektoren samlet er ca. 28 milliarder kroner høyere enn det som er belastet kommunenes og fylkeskommunenes regnskapsresultat. Denne ordningen ble innført i 2002, mot råd fra både regnskapsmiljø og revisjonsmiljøet, dog med unntak av Den norske Revisorforening (DnR). NKRF er fortsatt av den mening at en fordeling av premieavviket over flere år bryter med grunnleggende prinsipper for kommuneregnskapet. Vårt prinsipielle standpunkt er at det er premiebeløpet som skal belastes årsregnskapet.

Nordisk sjefsrevisorkonferanse avholdes hvert andre år. Årets konferanse ble arrangert i Oslo, i tiden 16.-18. august. Hovedtema for årets konferanse var kvalitet og styring, og inneholdt både en drøfting av kvalitetsbegrepet innenfor revisjon, utviklingen i revisjonsstandarder og regnskapsprinsipp. Disse konferansene er interessante og nyttige, både for å følge utviklingen i andre land og for å diskutere problemstillinger knyttet til revisjon og tilsyn med revisorer som arbeider under andre rammebetingelser.


Kommunerevisoren nr. 5/2014 - 69. årg.

Til toppen av siden

Topp