www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2015 » Nr. 5

Søk

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Styrelederen har ordet: Godt valg!

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

NKRF mener selvsagt ikke noe om valgkampens stridstemaer, men resultatet av valget vil kunne påvirke tilsyns- og revisjonsfokuset framover.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget står for døren. Når dette nummeret av Kommunerevisoren kommer ut, vil valgkampen være på sitt mest intense.

Vi vet av erfaring at utskiftingsandelen på kontrollutvalgsmedlemmer kan være stor i mange kommuner og fylkeskommuner. Kontrollutvalget har en spesiell rolle sammenlignet med andre råd og utvalg. Det er ikke et utvalg der partipolitikken er fremtredende, men det er nødvendig med god oversikt over kommunens virksomhet for å vurdere risiko og vesentlighet. Derfor er det svært viktig både med opplæring i tilsynsrollen og om driften av kommunen generelt. Det blir også viktig at det er stabilitet i det profesjonelle apparatet som skal bistå kontrollutvalget, utvalgets sekretariat og kommunens/fylkeskommunens revisjon.

Erfaringen tilsier vel også at det kan være hensiktsmessig å ta opplæringen over en periode.

Etter et hvert kommunestyre- og fylkestingsvalg vil de folkevalgte bli presentert for en «opplæringspakke». Disse pakkene er først og fremst rettet mot kommunestyrene og fylkestingene, og det sier seg selv at kontrollutvalgets spesielle posisjon kun blir ett av flere viktige temaer i folkevalgtopplæringen. Kommune- og fylkestingsmedlemmer må få forståelse av kontrollutvalgets rolle og posisjon, men innsikten i utvalgets oppgaver og arbeidsmåter må gis som en særskilt opplæring til utvalgenes medlemmer. Denne opplæringen vil være i utvalgssekretariatets regi, men der revisor også har en viktig rolle. Erfaringen tilsier vel også at det kan være hensiktsmessig å ta opplæringen over en periode. Starte med oversikten og de store linjene, for deretter å ta spesialtemaene over en lengre periode.

Det er særskilte valgbarhetsregler for kontrollutvalget. Ansatte i kommunen/fylkeskommunen er for eksempel ikke valgbare, og kontrollutvalgsmedlemmer kan ikke samtidig sitte som medlemmer eller varamedlemmer i andre kommunale/fylkeskommunale organ med beslutningsmyndighet. Kontrollutvalget fører tilsyn på kommunestyrets/fylkestingets vegne. Tilsynsoppgaven omfatter med andre ord hele kommunens virksomhet, og da kan ikke medlemmene i kontrollutvalget samtidig sitte i utvalg som omfattes av kontrollutvalgets tilsyn.

Etter hvert valg har det tidligere blitt gjort ugyldige valg i flere kommuner, noe som har ført til at det har måttet gjennomføres nyvalg. For å redusere risikoen for ugyldige valg har kommuneloven fastsatt at kontrollutvalget skal velges på kommunestyrets/fylkestingets konstituerende møte, jf. kommuneloven § 17 nr. 2.

Hva som blir sentrale valgkamptema vil tiden vise, men jeg våger meg på en spådom om at kommunereformen vil bli ett av dem. De fleste kommunene har en eller annen utredning på gang om en eventuell kommunesammenslåing. Utfallet av disse vurderingene vil jeg derimot ikke tørre å spå noe om.

Det er naturlig at dette [prosessen med kommunereformen] vil være et sentralt tema når kontrollutvalgene etter hvert skal foreta en risiko- og vesentlighetsanalyse for kommunen.

Hele prosessen med kommunereformen vil imidlertid påvirke risikobildet for kommunene. Det er naturlig at dette vil være et sentralt tema når kontrollutvalgene etter hvert skal foreta en risiko- og vesentlighetsanalyse for kommunen. Dersom kommunesammenslutning blir en realitet, er det all grunn til å anta at innholdet og konklusjonene i den overordnede analysen til dels vil omhandle andre elementer enn de har gjort tidligere år.

Først skal valget gjennomføres, så jeg vil oppfordre alle til å bruke stemmeretten. Godt valg.


Kommunerevisoren nr. 5/2015 - 70. årg.

Til toppen av siden

Topp