www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2016 » Nr. 5

Søk

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Styrelederen har ordet: Tid for planlegging

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Etter en forhåpentlig god ferie er det godt å møte på jobben med ny energi. I løpet av høsten skal det for alle kommuner og fylkeskommuner være gjennomført og behandlet overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Innenfor regnskapsrevisjon er det tid for å vurdere revisjonsstrategien.

For en god del kommuner vil kommunereformen komme til å prege kommunens aktivitet de nærmeste årene, noe som selvsagt påvirker den overordnede analysen, og for en del kommuner også risikobildet for regnskapsrevisjon i inneværende år. Arbeidet med den overordnede analysen vil ofte involvere mange aktører. Det er derfor viktig at innretningen på analysen blir hensiktsmessig, sett med kontrollutvalgets øyne. I NKRFs rapport om kommunereformen er det anbefalt at kontrollutvalget i kommuner og fylkeskommuner som blir berørt av kommunereformen, har et «her og nå» fokus i arbeidet med den overordnede analysen. Dette innebærer at kontrollutvalget blant annet bør holde seg orientert om framdriften i reformprosjektet, og bidra til at fokuset på internkontrollen blir ivaretatt.

Risiko for svekkelse av internkontrollen vil også her være et sentralt element.

Revisjonsstrategien for regnskapsrevisjon har et annet tidsperspektiv enn den overordnede analysen. For de fleste kommunene vil derfor ikke problemstillinger knyttet til kommunesammenslutning være særlig relevant for inneværende regnskapsår. For de kommunene som starter, eller har startet arbeidet med kommunesammenslutningen vil imidlertid risikobildet bli påvirket allerede for regnskapsåret 2016. Risiko for svekkelse av internkontrollen vil også her være et sentralt element. I tillegg kommer revisjon av fellesnemndene. For øvrig har jeg merket meg at regelverket knyttet til mva-kompensasjon for kulturbygg er endret, noe som for noen kommuner kan gi vesentlig utslag på den enkelte kommunes økonomi.

Skatteetaten, KS, NHO, LO, YS og UNIO har gjennom fellesprosjektet Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), utarbeidet 10 gode råd for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommuner og fylkeskommuner. Svart økonomi er en trussel for fellesskapet. Det svekker konkurransen mellom leverandørene, det undergraver grunnlaget for de seriøse leverandørene, og er en fare for arbeidstakernes rettigheter.  Det undergraver finansieringen av fellesgodene, og er uforenlig med et godt tjenestetilbud.

Under årets Arendalsuke har de samme aktørene satt temaet svart økonomi på dagsorden med et eget seminar, hvor NKRF medvirket. Vi støtter selvsagt arbeidet mot svart økonomi og de tiltakene som er foreslått. Jeg vil spesielt framheve behovet for at det i tillegg til å vedta politiske mål, også må følges opp med kontrollhandlinger. Generelt mener jeg at enhver bestiller både må stille krav om at lov og regelverk følges, og at det på områder der risikoen og/eller konsekvensene er store, må gjennomføres hensiktsmessige kontroller. Dette betyr blant annet at det på kontraktsnivå stilles krav om overholdelse av lov, regelverk og tariffavtaler, og at kontrakten åpner for at bestiller kan gjennomføre kontroller. Det forutsettes selvsagt også at kontroller faktisk gjennomføres. Oppfølging av leverandørene gjelder hele prosjektet og mot alle leverandører. Med mange underleverandører kan dette bli uoversiktlig. Forslaget om at en leverandør ikke, uten bestillers skriftlige samtykke, kan ha flere enn to ledd underentreprenører, vil derfor bidra positivt. Dette er for øvrig i tråd med NKRFs høringsuttalelse til forslag om endringer i regelverket for offentlige anskaffelser.

Jeg vil spesielt framheve behovet for at det i tillegg til å vedta politiske mål, også må følges opp med kontrollhandlinger.

Tiltak mellom bestiller og leverandør er førstelinjestrategien i kampen mot svart økonomi. I tillegg er det en andrelinjekontroll, der statlige tilsyn gjennomfører kontroller. Et tett samarbeid mellom flere statlige og kommunale tilsyn har vist seg vellykket, jeg tenker da spesielt på gjennomføring av samordnede kontroller mellom statlige tilsyn der også kommunale trekkontrollører deltar.  Det vil også være meget aktuelt å rette revisjon både mot kommunens kontrakter og mot kommunens oppfølging av kontraktene.


Kommunerevisoren nr. 5/2016 - 71. årg.

Til toppen av siden

Topp