www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2018 » Nr. 5

Søk

Forsidebilde:
Bjørn Bråthen
(Trangt om plassen i Pollen under Arendalsuka)

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Styrelederen har ordet: Tillit og kontroll – to sider av samme sak?

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Norge er et tillitssamfunn. Det slås fast av både politikere og forskere. Videre slås det fast at i Norge er tilliten mellom innbyggerne og offentlig sektor høyere enn i andre land i Europa – og verden.

Dette er en verdi vi må ta vare på. Tillit i et samfunn forebygger korrupsjon og misligheter. Tillit lønner seg både på kort og lang sikt.

Men selv om graden av tillit er høy, må vi ikke være naive. Det foregår uregelmessigheter, korrupsjon og misligheter også i Norge. Det har vi sett eksempler på - og vi vil få se slike eksempler også i framtida.

Så vil mange kanskje si: Det er der dere kommer inn i bildet. Når det oppstår ting som setter tilliten i spill. Og det er riktig, det, men vi kommer egentlig inn lenge før det.

Norges Kommunerevisorforbund og våre medlemmer, som er revisjon og kontrollutvalgssekretariat, har en langsiktig rolle her. Vi skal gjennom vårt virke bidra til å skape gode rammevilkår for tilsyn og revisjon i kommunal sektor. Hvis rammevilkårene er gode, vil tilliten til den kommunale egenkontrollen være høy. Og kommunal egenkontroll baserer seg på tillit, men den består også av kontroller. Det er i dette landskapet våre medlemmer skal balansere.

De undersøkelser våre medlemmer gjør på oppdrag fra sine kontrollutvalg er også nødvendig for å bevare tilliten.

De undersøkelser våre medlemmer gjør på oppdrag fra sine kontrollutvalg er også nødvendig for å bevare tilliten. Når innbyggerne har en sikkerhet for at nødvendige kontroller foretas, øker tilliten. Det er også grunn til å tro at gjennomføring av slike undersøkelser er mindre komplisert i et miljø der tilliten er høy. Risikoen for at noen skal forsøke å «lure unna» noe er lav - samtidig som at ønsket om å bidra til at slike undersøkelser gir merverdi er stort. Et miljø som preges av mistillit, vil sjelden gi grunnlag for konstruktivt samarbeid mellom den som undersøker og den som undersøkes.

Dette var spørsmål som ble belyst fra ulike ståsted på vårt arrangement «Tillit og kontroll – to sider av samme sak?» under Arendalsuka. Nærmere 100 tilhørere fikk oppleve temaet belyst fra et overordnet og nasjonalt ståsted gjennom Kristin Clemets innledning og kommentarer. Mette Gundersen, som er 1. nestleder i KS, snakket om tilliten i vårt samfunn sett fra KS’ side, mens Gunnar Topland, leder av kontrollutvalget i Grimstad, og Per Kristian Lunden, ordfører i Risør, hadde den kommunale innfallsvinkelen til temaet.

Konklusjonen er at tillit og kontroll er to sider av samme sak. Det gjelder å finne den rette balansen – og den behøver ikke være den samme i alle kommuner og fylkeskommuner.

Konklusjonen er at tillit og kontroll er to sider av samme sak.

Norges Kommunerevisorforbund vil gjennom vårt arbeid jobbe for at den folkevalgte kontrollen i kommunene styrkes. Første steg nå er iverksetting av den nye kommuneloven, der kontrollutvalgets rolle er styrket.

Det er en aktiv høst som står foran oss.

Det gjelder også i kommunene og fylkeskommunene – og våre medlemmer berøres direkte av det. Regionreformen var oppe til debatt under Arendalsuka, og debatten fortsetter. Hvem skal slå seg sammen, og hvilke nye oppgaver skal de nye regionene få? Det samme gjelder mange kommuner, som er vedtatt slått sammen, og der vedtaket skal gjennomføres fra og med 2020.

Risikobildet vil endre seg, og det er vår jobb å bistå kontrollutvalgene i dette landskapet.

Hva skjer når en kommune slår seg sammen eller når en ny region får nye oppgaver fra staten? Risikobildet vil endre seg, og det er vår jobb å bistå kontrollutvalgene i dette landskapet. Vi skal gjøre vårt beste – på vakt for fellesskapets verdier!


Kommunerevisoren nr. 5/2018 - 73. årg.

Til toppen av siden

Topp