www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2012 » Nr. 6

Søk

Forsidebilde (NKRF):
1/3 av landets kontrollutvalgssekretærer samlet på "regjeringstrappa" på Thorbjørnrud under NKRFs årlige samling.

PDF-versjon av bladet

Last ned Kommunerevisoren nr. 6/2012 i pdf-format »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forbundslederen har ordet:
Nytt masterstudie i offentlig revisjon

Styreleder Per Olav Nilsen

Etter at NKRF og Riksrevisjonen gjennomførte en åpen konkurranse om etablering av et studie rettet mot  offentlig revisjon, er det etter forhandlinger med tilbyderne bestemt å tildele oppdraget til Norges Handelshøyskole.


Behovet for et slikt studie har bare blitt sterkere de siste årene. Rett nok fikk vi sikret at offentlig revisjon skal inngå i eksamen i bachelor-studiet for revisjon, men den generelle tendensen har gått i retning av større vekt på privat sektor mao et forretningsperspektiv. Det er sikkert bra for privat sektor, men det tar ikke tilstrekkelig hensyn til den styringslogikken som gjelder for offentlig sektor. Vi ser stadig oftere at det blir konflikter og uklarheter i rolleforståelse når tilnærmingen til offentlig sektor hentes fra aksjelovens verden. 

Studiet legges på masternivå, og vil få en bred tilnærming til forståelse av og innsikt i styring og kontroll i offentlig sektor.

Utdanningen skal være av høy kvalitet og erfaringsbasert. Det betyr at undervisningen og studiemateriell skal dekke nyere forskning om praksis og utvikling innenfor temaene:

  • Offentlig styring
  • Offentlig revisjon og revisjonsstandarder
  • Offentlig økonomi og regnskap
  • Offentlig rett

Studiet gir 60 studiepoeng, og kandidater som fullfører vil kunne tildeles MBA-graden.

Studiet gir 60 studiepoeng, og kandidater som fullfører vil kunne tildeles MBA-graden.

Jeg er både spent og entusiastisk for studiet, som har beregnet oppstart høsten 2013, og for å se hva dette vil bety for utviklingen av faget revisjon av offentlig sektor.

Jeg har i flere ledere pekt på de særegne oppgavene som tilligger revisjon av kommunal og offentlig sektor. Begrunnelsen for dette er at offentlig virksomhet har særlige oppgaver, en mangefasettert målstruktur, og har en beslutningsprosess som skal være effektiv for sitt formål. I det ligger at beslutningsprosessen skal følge demokratiske spilleregler i tillegg til at den skal være rasjonell.  Det vil føre til det totale kaos dersom en skulle følge en næringslivsleder som for en tid siden uttalte at offentlig sektor kunne drives som en franchise-virksomhet. Det ville sette hele det demokratiske systemet på tilskuerbenken, og i verste fall blitt en direkte fare for demokratiet.

Mangfoldet i målstrukturen og beslutningsprosessen påvirker naturligvis informasjonsbehovet for beslutningstakerne. Revisors rolle i dette er å gi de folkevalgte som skal ta beslutning en trygghet for at informasjonen er riktig. Da er det snakk om informasjon knyttet til regnskap, produktivitet, etterlevelse av vedtak mm. Politikere og befolkning må kunne ha en trygghet for at de oppgavene som er vedtatt gjennomført, blir satt ut i livet og på en måte som politikerne har forutsatt.

Revisjonsverdenen er fylt med faglige standarder som sier noe om hvordan oppgavene skal løses. Innenfor det å bekrefte et regnskap vil mange av disse oppgavene være like enten det gjelder offentlig eller privat sektor.  De som har utviklet standardene, ISA-ene på fagspråket, har imidlertid vært vise nok til å se at dette ikke vil være tilstrekkelig for offentlig sektor. Derfor har de gitt anvisning til at det trengs noe mer. Dette mer, finner en i et standardverk som er gitt betegnelsen ISSAI, og som er utviklet av den internasjonale organisasjonen for riksrevisjoner (INTOSAI).

Hvordan skal vi så ta denne verdenen av standarder ned i Norge? Er det slik at det er en statlig verden og en kommunal verden, eller er det fellestrekk for offentlig sektor? Jeg mener det siste er tilfellet. NKRF har over lengere tid hatt gleden av å samarbeide med Riksrevisjonen i Norge, og har gjennom dette samarbeidet sett klare likhetstrekk i oppgaver og roller.

Temaet vil bli drøftet på fagkonferansen, og la oss håpe at det kan bli startskuddet til at vi får etablert et slikt nasjonalt råd.

I høst arrangeres det en nasjonal konferanse for revisjon i offentlig sektor, det er den fjerde i rekken. På forrige konferanse lanserte Riksrevisjonen tanken om etablering av et felles nasjonalt råd for revisjon av offentlig sektor. Dette nasjonale rådet er ment å få ansvaret for utvikling av et hensiktsmessig standardverk for offentlig sektor i Norge. I kommunal revisjon ønsker vi en slik utvikling velkommen. Temaet vil bli drøftet på fagkonferansen, og la oss håpe at det kan bli startskuddet til at vi får etablert et slikt nasjonalt råd.


Kommunerevisoren nr. 6/2012 - 67. årg.

Til toppen av siden

Topp