www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2014 » Nr. 6

Søk

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Forbundslederen har ordet:
The times they are a-changin'

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

«The times they are a-changin'» sang Bob Dylan på 1960-tallet. Jeg tror nok ikke Bob Dylan tenkte så mye på revisjon og tilsyn, men utsagnet gjelder like mye innenfor vårt fagfelt.

Flere reformer står for døren i kommunene. Det arbeides med en ny kommunelov, ny kommunestruktur og sannsynligvis også nye oppgaver til kommunene. I dette bildet skal våre medlemmer ivareta sitt samfunnsoppdrag, å være på vakt for fellesskapets verdier. Det er en oppgave som bare blir viktigere og viktigere.

For å løse den oppgaven må aktiviteten rettes inn mot det som er viktig for fellesskapet. For kontrollutvalgene vil det bety fokus på de kommunale tjenestene og forvaltningsoppgavene. Stort endringsomfang og hurtig endringstakt innebærer større risiko for at uønskede hendelser inntreffer. Dette gir nye utfordringer, og det må finnes nye svar.

Revisors og kontrollutvalgets arbeid er et vesentlig bidrag til å opprettholde kommunesektorens legitimitet.

For at revisor skal kunne møte utfordringen må bevisstheten om de pågående endringene gi seg utslag i revisors fokus, både når det gjelder risikovurderingene og vesentlighetsbetraktningene. Revisors og kontrollutvalgets arbeid er et vesentlig bidrag til å opprettholde kommunesektorens legitimitet.

Det er allment anerkjent at offentlig og privat sektor har ulike trekk. Dette gjelder til dels type oppgaver, ulik rasjonalitet og derfor også ulikt behov for styringsinformasjon. Hensikten med virksomheten er forskjellig, og det gir seg utslag i hva slags revisjon det dermed er behov for.

Kommunal og statlig sektor har alltid hatt en rekke fellestrekk. Dette har blitt forsterket ved at det de senere årene er gjennomført reformer som, for innbyggerne, til dels visker ut skillet mellom de ulike forvaltningsnivåene. Dette har ført til at det har blitt mer naturlig å etterstrebe en felles revisjonstilnærming for offentlig sektor.

Dette har ført til at det har blitt mer naturlig å etterstrebe en felles revisjonstilnærming for offentlig sektor.

Det samme har også kommet til uttrykk i utvikling og valg av et offentlig revisjonsstandardverk (ISSAI). På verdensbasis er det derfor blitt utviklet et eget standardverk for god revisjonsskikk for riksrevisjonene. Attestasjonsbehovet og revisjonsbehovet i statlig og kommunal sektor er strukturelt sett mye likt. I kommuneloven er begrepet god kommunal revisjonsskikk nedfelt. Dette må bli å betrakte som god offentlig revisjonsskikk i kommunene.

NKRFs revisjonskomite arbeider med å konkretisere hva forskjellene betyr konkret for revisjonsarbeidet i kommunene. Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med Riksrevisjonen. Det siste notatet som er sendt ut fra komiteen, er om revisors oppgaver knyttet til misligheter ved revisjon av regnskaper i kommunal sektor.

NKRF har over en lengere periode hatt etablering av en sertifiseringsordning for revisorer i offentlig sektor på dagsorden. Dette gjør vi naturligvis på grunn av at oppgavenes innhold er ulik revisjon av privat virksomhet, og standardverket det jobbes etter er ulikt. Dette er bakgrunnen for at NKRF og Riksrevisjonen drøfter spørsmålet om sertifisering av revisorer i offentlig sektor. Gram-utvalget, som avga rapporten «85 tilrådingar for styrking av eigenkontrollen i kommunane», har også anbefalt «at det bør etablerast ei sertifiseringsordning …» (anbefaling 47).

NKRF har over en lengere periode hatt etablering av en sertifiseringsordning for revisorer i offentlig sektor på dagsorden.

NKRFs årsmøte 2014 vedtok at NKRF skal «i samarbeid med Riksrevisjonen, arbeide for etablering av sertifiseringsordning for revisjon av offentlig sektor». Som en oppfølging av dette vedtaket har styret i NKRF hatt diskusjoner om hvordan en slik sertifiseringsordning skal innrettes. Dette vil også bli ett av temaene på årets lederkonferanse. Jeg ser fram til en god og konstruktiv diskusjon. På samme måte som med god offentlig revisjonsskikk vil også denne vurderingen skje i nært samarbeid med Riksrevisjonen.


Kommunerevisoren nr. 6/2014 - 69. årg.

Til toppen av siden

Topp