www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2015 » Nr. 6

Søk

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kronikk: Tillit til lokaldemokratiet

Tor Dølvik, spesialrådgiver, Transparency International Norge og medlem av Kommunesektorens etikkutvalg
(Foto: Agenda Kaupang)

Det norske samfunnet nyter godt av en stor tillitskapital. Vi stoler på folk – og vi stoler på offentlig ansatte og våre folkevalgte.

I disse dager konstitueres de nyvalgte kommunestyrene og fylkestingene. På folkevalgtdager over hele landet introduseres nyvalgte representanter for grunnleggende sider ved folkevalgtrollen. De forvalter folkets tillit – som velgere har vi tiltro til at de skjøtter sitt verv og sitt vett til beste for kommunens og fylkets befolkning.

Det norske samfunnet nyter godt av en stor tillitskapital. Vi stoler på folk – og vi stoler på offentlig ansatte og våre folkevalgte. Denne tilliten gjør samfunnet effektivt og smidig. Men det er fort gjort å rive ned tilliten. Den daglige gjerningen i kommunestyrer og fylkesting kan foregå på en tillitsbyggende måte som vedlikeholder og styrker oppslutningen om det lokale folkestyret. Men feilskjær, manglende åpenhet og misbruk av felleskapets midler kan svekke tilliten.

Hvordan står det så til med tilliten til våre lokalpolitikere og til kommuneinstitusjonen? I juni i år lanserte Difi den store innbyggerundersøkelsen. Det er en omfattende undersøkelse som måler innbyggernes vurderinger av en rekke sider ved kommunal og statlig virksomhet. Tre av spørsmålene i undersøkelsen bør påkalle de nyvalgte lokalpolitikernes oppmerksomhet:

Hvor stor eller liten tillit har du til at kommunepolitikerne arbeider for innbyggernes beste?

Hvor godt eller dårlig mener du at myndighetene forhindrer korrupsjon i stat og kommune?

I hvilken grad mener du at ulike former for korrupsjon, slik som bestikkelser/“smøring” og favorisering av familie og venner, skjer i norsk offentlig sektor?

Jeg skulle ønske at folk flest delte min grunnleggende holdning om at kommunepolitikerne arbeider for innbyggernes beste. Men innbyggerundersøkelsen kan tyde på at en god del av oss nordmenn bærer på en kritisk skepsis akkurat her. Under halvparten av befolkningen (47 prosent) svarer nemlig de har slik tillit til lokalpolitikerne, mens drøyt en fjerdedel av de spurte gir uttrykk for liten tillit.

Under halvparten av befolkningen (47 prosent) svarer nemlig de har slik tillit til lokalpolitikerne, mens drøyt en fjerdedel av de spurte gir uttrykk for liten tillit.

Omtrent tilsvarende resultater gjelder folks oppfatning av myndighetenes evne til å forhindre korrupsjon i stat og kommune. Her er det riktignok en større andel av de spurte som ikke vet, men fortsatt er det under halvparten (47 prosent) som tror at myndighetene er gode til å forhindre korrupsjon.

Og til sist er det en like stor andel av de spurte (47 prosent) som tror at korrupsjon faktisk skjer i kommunene, mens det er litt færre (41 prosent) som tror at korrupsjon foregår i staten.

Lokalpolitikerne fortjener et godt rykte, og de kan gjennom egne aktiviteter gjøre seg fortjent til et godt rykte.

Lokalpolitikerne fortjener et godt rykte, og de kan gjennom egne aktiviteter gjøre seg fortjent til et godt rykte. Svarene på disse tre spørsmålene i den ferske innbyggerundersøkelsen indikerer et visst omdømmeproblem. Hva dette kommer av, kan vi bare spekulere i. Medieoppslag om enkeltstående uønskede hendelser kan skape et negativt inntrykk som rammer hele kommunesektoren. Ved å sette åpenhet, etikk og antikorrupsjon på dagsordenen i alle kommuner og fylkeskommuner, kan lokalpolitikerne redusere risikoen for at maktmisbruk og korrupsjon skjer. Og innbyggernes tillit til kommunesektoren vil øke. Det vil alle tjene på.Kommunerevisoren nr. 6/2015 - 70. årg.

Til toppen av siden

Topp