www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2015 » Nr. 6

Søk

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Styrelederen har ordet: Nye utvalg - nye muligheter, men …

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Kommunevalget er over, og kampen om posisjoner er for de fleste nå ferdig. I flere kommuner blir det meldt om skifte av «ordførerparti». Dette vil i sin tur ofte også føre til skifte av leder i kontrollutvalget.

I tillegg vet vi av erfaring at nesten halvparten av kontrollutvalgsmedlemmene skiftes ut. Som jeg har påpekt tidligere stiller dette krav til opplæringen av utvalgene. Vi vet også at det kan være fornuftig å spre opplæringen over en lengre periode. NKRF har i samarbeid med FKT sendt ut en opplæringspakke, som vi mener kan være til stor hjelp i opplæringen.

Jeg vil også slå et slag for NKRFs Kontrollutvalgskonferanse som går av stabelen 3. - 4. februar i 2016. Dette er årets viktigste møteplass for kontrollutvalgsmedlemmer, og jeg håper å møte mange der.

Noen kommuner valgte i tilknytning til kommunevalget å gjennomføre folkeavstemning om kommunesammenslutning. Så langt jeg har registrert er det 3 av 14 kommuner som har svart ja til kommunesammenslutning. Det kan derfor se ut til at tempoet for og omfanget av kommunereformen kan bli et annet enn det mange har forventet. Imidlertid vil det være viktig for de kommunene dette gjelder, at kontrollutvalgene tar hensyn til arbeidet med kommunereformen i sitt arbeid med overordnet analyse.

Imidlertid vil det være viktig for de kommunene dette gjelder, at kontrollutvalgene tar hensyn til arbeidet med kommunereformen i sitt arbeid med overordnet analyse.

Jeg har ved flere anledninger pekt på en tiltagende priskrig knyttet til tildeling av revisjonsoppdrag innenfor kommunal sektor. I dette nummeret av Kommunerevisoren har vi to artikler som berører beslektede tema. En svensk studie (Tagesson) viser at 72 prosent av kommuner som kjøper revisjonstjenester velger tilbudet med lavest pris. Det er god grunn til å anta at situasjonen i Norge er nokså lik. En annen artikkel (Ekman) omhandler vesentlighetsbegrepet, der det vises til store ulikheter i anvendelse av prinsipp og verdier som ligger til grunn for vurderingen av vesentlighet. Nivået for vesentlighetsgrensen vil selvsagt påvirke hvor «finmasket nett» revisor benytter.

Denne utviklingen er ikke kommunesektoren tjent med.

I en situasjon der pris er den klart dominerende faktoren for tildeling av oppdrag, vil det gi et sterkt incitament til å sette vesentlighetsgrensen så høy som mulig, og dermed utføre mindre revisjonsarbeid. Jeg er redd at denne diskusjonen skjer uavhengig av hva som er oppdragsgivernes forventning til revisjonsomfanget. Vi har sett sprik i vurderingen av vesentlighetsgrensen på over 100 prosent. Jeg føler meg rimelig sikker på at ved å presse vesentlighetsgrensen så høy som mulig, vil det oppstå et betydelig, ikke avdekket, forventningsgap mellom revisor og oppdragsgiver. Denne utviklingen er ikke kommunesektoren tjent med.

I henhold til kommuneloven skal revisjon av kommunal sektor skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Det er ikke definert hvem som fastsetter hva som er god skikk. Jeg vil imidlertid hevde at NKRF, med en medlemsmasse som innenfor revisjon dekker i underkant av 90 prosent av landets kommuner og fylkeskommuner, må tillegges stor vekt som aktør. Det er ingen andre aktører, hverken enkeltvis eller i form av en sammenslutning, som kan påberope seg å være i nærheten av samme tyngden i det norske kommunale revisjonsmarkedet.

Jeg vil imidlertid hevde at NKRF, [...], må tillegges stor vekt som aktør.

For kommunene og fylkeskommunene er det kontrollutvalgene som skal påse at kommunens/fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte og at god kommunal revisjonsskikk blir fulgt.


Kommunerevisoren nr. 6/2015 - 70. årg.

Til toppen av siden

Topp