www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2016 » Nr. 6

Søk

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Kronikk: Finansiell revisjon må forenkles og effektiviseres

Riksrevisor Per-Kristian Foss, Riksrevisjonen
(Foto: Riksrevisjonen)

Offentlig sektor står overfor en krevende tid. Krav om mer effektiv oppgaveløsning, økende digitalisering og reduserte budsjetter vil være normalen i overskuelig fremtid.

Dette vil også få stor betydning for kommunerevisjonen og for Riksrevisjonen. Som voktere av fellesskapets verdier og gjennom å bidra til en bedre forvaltning, har vi som hovedmål å bidra til mer effektiv ressursbruk. Vi må samtidig vurdere hvordan vi selv kan bli mer effektive. Et viktig tiltak vil være å effektivisere våre egne revisjoner, uten at dette går på bekostning av kvaliteten.

Et viktig tiltak vil være å effektivisere våre egne revisjoner, uten at dette går på bekostning av kvaliteten.

Den finansielle revisjonen har til dels blitt stemoderlig behandlet i offentlig revisjon. Mens informasjon fra forvaltningsrevisjoner og etterlevelsesrevisjoner ofte kan brukes direkte i driften av virksomheter og i kommuner, og får grundig behandling i departementer og kontrollutvalg, gir en revisjonsberetning bare en bekreftelse på regnskapets kvalitet. Både i stat og kommune brukes det mye tid på å vedta budsjett, mens det er lite diskusjon ved behandling av regnskapet og revisjonsberetningen. Et korrekt regnskap er en forutsetning for å kunne vurdere om pengene brukes til det som er bestemt, og om målene nås. Den finansielle revisjonen er derfor en bærebjelke i det offentlige revisjonsmandatet, og vesentlig som beslutningsgrunnlag for fremtidige bevilgningsvedtak.

Et korrekt regnskap er en forutsetning for å kunne vurdere om pengene brukes til det som er bestemt, og om målene nås.

Mange spår at teknologi i nær fremtid vil gjøre revisjonsbransjen overflødig. Etter mitt syn vil revisjon slik vi kjenner det i dag, sannsynligvis bli borte. Samtidig åpner digitaliseringen for nye muligheter. Digitaliseringen gjør det allerede i dag mulig for revisorer å innhente informasjon på en annen måte enn tidligere. Private revisorer har tatt konsekvensen av dette, og bruker eksempelvis stadig mer dataanalyse. Digitaliseringen gir oss nye muligheter til å identifisere forbedrings- og effektiviseringsområder. Vi, som offentlige revisorer, må ta dette på alvor. Vi må hele tiden strebe etter å levere revisjoner med like høy kvalitet som det private tilbyr, og med en tilsvarende ressursinnsats. Riksrevisjonen har tilgang til store mengder regnskapsdata fra reviderte etater. Vi jobber for at enda flere virksomheters regnskapsdata skal bli åpne og lettere tilgjengelig for oss. Dette er viktig for å effektivisere selve revisjonen, men også fordi dataene kan brukes som grunnlag for de andre revisjonstypene.

I tillegg til å utnytte mulighetene som ligger i digitaliseringen, har offentlig revisjon et stort potensial for effektivisering gjennom å praktisere kjente standarder og metoder på en mer målrettet og ensartet måte. Revisjonsstandardene har i lengre tid lagt opp til at revisjonen skal baseres på virksomhetenes egne internkontrollsystemer. Dette kan vi utnytte i enda større grad, noe som vil gjøre revisjonen mer effektiv.

I enkelte tilfeller gjør kvaliteten på et økonomistyringssystem det vanskelig å hente inn tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis på en effektiv måte. I slike tilfeller vil det være fornuftig å ha tettere dialog med ledelsen om både årsregnskapet og om intern kontroll knyttet til regnskapsrapportering. God dialog med ledelsen kan føre til at vi i neste omgang kan basere revisjonen på virksomhetens egne interne kontroll, noe som vil effektivisere arbeidet.  

Samfunnet er avhengig av tillit til regnskapene fra offentlige virksomheter, og rettvisende regnskapsrapportering er en grunnstein i effektiv forvaltning.

Samfunnet er avhengig av tillit til regnskapene fra offentlige virksomheter, og rettvisende regnskapsrapportering er en grunnstein i effektiv forvaltning. I likhet med resten av offentlig sektor må Riksrevisjonen effektiviseres. I de kommende årene skal vi jobbe aktivt for å finne metoder og arbeidsmåter som kan gjøre den finansielle revisjonen mer effektiv. Jeg håper og tror at dette vil gi enda bedre revisjon, og en enda bedre offentlig ressursbruk.

 


Kommunerevisoren nr. 6/2016 - 71. årg.

Til toppen av siden

Topp