www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2017 » Nr. 6

Søk

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Styrelederen har ordet: Kommunal egenkontroll for framtida

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Det er mange som har innflytelse på den kommunale egenkontrollen. Men vi må spørre oss: Hva kan NKRF gjøre for å bidra til en styrket kommunal egenkontroll?

Styret har satt i gang et arbeid for å lage en veileder for kontrollutvalgssekretariat. Det er kontrollutvalgskomiteen som skal lage forslag til veileder. I tillegg har styret oppnevnt et utvalg som skal se på samarbeidet mellom kontrollutvalgssekretariat og revisjon. I NKRFs strategi, som ble vedtatt på årsmøtet i juni i år, kan man lese: «Som ledd i å være på vakt for fellesskapets verdier, må NKRF bidra til å gjøre egenkontrollen i kommunene og fylkeskommunene best mulig. Som del av dette må rollene for kontrollutvalg, sekretariat og revisjon tydeliggjøres og avklares.»

Det er vår jobb – og vi er ekstra godt skikket til å gjøre den jobben siden vi har både sekretariat og revisjon som medlemmer hos oss.

Så kan man spørre seg: Er det noen som er opptatt av dette spørsmålet – utenom oss selv? Ja, det er mange som er opptatt av den kommunale egenkontrollen, men kanskje ikke i så stor grad av selve samarbeidet mellom sekretariat og revisjon. Nettopp derfor er det viktig at NKRF er opptatt av dette samarbeidet. Det er vår jobb – og vi er ekstra godt skikket til å gjøre den jobben siden vi har både sekretariat og revisjon som medlemmer hos oss. Det betyr at vi har en arena for å diskutere rollene våre – og tydeliggjøre dem! Og hele tida må vi ha i bakhodet: Hvordan kan vi utnytte dette samarbeidet til å gjøre egenkontrollen i kommunene bedre? Alle svarene har vi ikke ennå. Men de kommer. I løpet av våren vil veilederen bli lansert, og kan forhåpentligvis være et verktøy for både sekretariat og revisjon – og kontrollutvalg!

At det er bruk for oss kan det jo ikke være tvil om! Vi ser stadig eksempler på at den kommunale egenkontrollen har et forbedringspotensiale. Vi skal bruke den kunnskapen som finnes i kontrollutvalgssekretariater og revisjoner rundt i landet til å sette søkelys på dette framover. Første skritt på veien blir Kontrollutvalgskonferansen 7. og 8. februar 2018.

I denne utgaven av Kommunerevisoren berører vi temaet «digitalisering». I Jan Roar Beckstrøms artikkel får vi et innblikk i utfordringer og muligheter vi står overfor. Og han skriver: «…det er viktig å forstå at dette er noe som skjer nå, det er ikke noe som kanskje kommer i en fjern framtid. Da gjelder det å være forberedt.»

Også dette dreier seg om kommunal egenkontroll, men i videre forstand også om gode og effektive kommunale tjenester.

Det er ikke til å stikke under en stol at kommunerevisjons-Norge har en utfordring her. Derfor må vi ta grep. Vi hadde temaet oppe på dagsorden når vi samlet nærmere 50 ledere innen revisjon og kontrollutvalgssekretariat i Trondheim til konferanse i slutten av oktober. Det vil være et framtredende tema på Kontrollutvalgskonferansen, og det må være tema hos alle enheter som driver med revisjon og tilsyn i kommuner og fylkeskommuner i framtida. Også dette dreier seg om kommunal egenkontroll, men i videre forstand også om gode og effektive kommunale tjenester.

Hva er det som er utfordringene våre når det gjelder digitalisering? Jo, det dreier seg om å forstå våre oppdragsgivere. Det er kommunene og fylkeskommunene som leverer velferden til innbyggerne. Denne velferden vil bli levert på andre måter framover, og da må vi forstå de måtene. Vi må forstå risikoene denne utviklinga fører med seg, kanskje er det risikoer vi tidligere ikke har tenkt på? Og for å forstå dette må vi selv forstå hvordan det virker, og vi må lære oss nye verktøy som gjør oss i stand til på en effektiv måte å gjennomføre revisjoner og tilsyn.

Derfor vil NKRF sette ned et forprosjekt som skal kartlegge og peke på hvilke utfordringer – og muligheter – vi står overfor. Da er vi avhengig av den kunnskapen som befinner seg ute blant våre medlemmer og andre som er opptatt av den kommunale egenkontrollen. Kanskje banker vi på nettopp din dør? 

Og det dreier seg om det gode gamle: Å være på vakt for fellesskapets verdier, men kanskje på nye måter?

Og det dreier seg om det gode gamle: Å være på vakt for fellesskapets verdier, men kanskje på nye måter?


Kommunerevisoren nr. 6/2017 - 72. årg.

Til toppen av siden

Topp