www.nkrf.no » Kommunerevisoren.no » 2018 » Nr. 6

Søk

Forsidebilde:
Shutterstock.com

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Styrelederen har ordet: Fellesskapet verdier og revisors ansvar

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Hva er fellesskapets verdier? I Norges Kommunerevisorforbund sier vi alltid at det er de økonomiske midlene kommunene og fylkeskommunene sitter på – for det er innbyggernes verdier! Men vi sier også at det er noe mer: Det er verdien av det samfunnet vi lever i.

Det er verdien av tilliten innbyggerne seg imellom, og tilliten mellom innbyggerne og de offentlige myndighetene, herunder politikere og administrasjon. Det er åpenheten og det lokale engasjementet. Det er verdien av at når folkevalgte organer fatter en avgjørelse på vegne av innbyggerne, så slutter administrasjonen lojalt opp om denne avgjørelsen, og setter den ut i livet. Det er det som er demokrati.

Vår visjon er å være på vakt for fellesskapets verdier. Slagordet er det samme: NKRF – på vakt for fellesskapets verdier.

Vi har sett noen eksempler i det siste som illustrerer denne forståelsen av «fellesskapets verdier». Et eksempel er Tolga kommune:

Kommunen har fått mye oppmerksomhet da det viser seg at tre brødre har vært registrert som psykisk utviklingshemmede uten å ha visst om det. Tester viser at to av brødrene ikke er psykisk utviklingshemmet – og at den tredje ble registrert som psykisk utviklingshemmet før han fikk diagnosen. Noen spekulerer i om dette er gjort for å få økte overføringer fra staten. Det er i hvert fall et overgrep overfor dem det gjelder. Både statsminister og ordfører har bedt om unnskyldning. Regjeringen har nå satt i gang en granskning av hva som egentlig har skjedd – og hvordan det kunne skje. I tillegg skal det undersøkes om dette er noe som også kan ha foregått andre steder. Kontrollutvalget i Tolga har tatt tak i saken – og behandlet redegjørelser fra rådmannen. Det skal også settes i gang en forvaltningsrevisjon av tjenesten for funksjonshemmede.

Dette er et arbeid vi gjerne er med på, og det er helt i tråd med vår visjon om å være på vakt for fellesskapets verdier.

Norges Kommunerevisorforbund har vært på møte med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, hvor vi redegjorde for vår praksis og vårt syn på hvordan slik registrering foregår, og om systemet er lett å misbruke. Statsråden ba oss også om innspill til eventuelle forbedringer av denne ordningen. Dette er et arbeid vi gjerne er med på, og det er helt i tråd med vår visjon om å være på vakt for fellesskapets verdier.   

For det er ikke først og fremst pengene det gjelder, men behandlingen av de som urettmessig er registrert som psykisk utviklingshemmede. Det er det siste som må sies å være det alvorligste bruddet på de verdier vi som samfunn står for.

For at systemet skal fungere etter intensjonen, må det være en klar rolleforståelse blant de ulike aktørene.

Politikerne skal ta politiske beslutninger. Forvaltningen skal gjennomføre de politiske beslutningene.

Systemet for registrering av psykisk utviklingshemmede i en kommune, er blant annet basert på at det finnes en diagnose hos de som registreres. Revisor kan ikke – og skal ikke – overprøve denne diagnosen, men sjekke at diagnosen eksisterer.

Og selv om revisor sjekker at kriteriene fra Helsedirektoratet er på plass, er det ikke revisor som er ansvarlig for den registreringen som sendes til direktoratet. Det er kommunen. Men vi vil gjerne bidra med innspill for å gjøre systemet bedre – slik at tilliten bevares!


Kommunerevisoren nr. 6/2018 - 73. årg.

Til toppen av siden

Topp