www.nkrf.no » Kurs og konferanser » Kommunal jus » C.2.8 Selvkostprinsippet og prissetting av kommunale betalingstjenester

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!

      

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

C.2.8 Selvkostprinsippet og prissetting av kommunale betalingstjenester

Når kommunene leverer lovpålagte tjenester til sine innbyggere, er det et lovfestet prinsipp at de kan kreve brukerbetalinger som maksimalt dekker alle de henførbare kostnadene – både direkte og indirekte. Dette omtales som selvkostprinsippet.

Det har i flere år vært rettet et kritisk blikk mot kommunenes praktisering og etterlevelse av selvkostprinsippet. De kommunale regnskapsprinsippene er ikke utformet med tanke på å gi de økonomiske størrelsene som kan inngå i selvkost. Selvkost for de ulike betalingstjenestene kan ikke leses direkte ut av kommunens regnskap, og dette kan resultere i redusert transparens og redusert tillit fra innbyggernes side.

På kurset gjennomgås hvordan selvkost skal beregnes for de ulike betalingstjenestene med særlig vekt på vann, avløp og renovasjon. Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for beregning av selvkost fra 2014 utgjør en sentral del av kurset. I kurset kommer vi også inn på Miljødirektoratet veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr og Norsk Vanns veileder for praktisering av selvkost i vann- og avløpssektoren.

Målsetting

Kurset gir kursdeltakerne en oversikt over lovhjemlene for de ulike betalingstjenestene og en innføring i selvkostbegrepet. Kurset går gjennom regelverket for beregning av selvkost og gir en helhetsforståelse for hvilke kostnader som inngår og hvordan selvkost skal beregnes.

Målgruppe

Alle som blir berørt av selvkostproblematikk.

Innhold

Kurset gir en oversikt over hvilke tjenester selvkostprinsippet gjelder for, og lovhjemlene for dette i særlovene.

Vi vil ha et særlig fokus rettet mot vann, avløp og renovasjon, men vi kommer også inn på andre tjenester, herunder tjenester knyttet til havn.

Kurset går gjennom relevant regelverk og departementets retningslinjer.

Vi går gjennom direkte og indirekte kostnader, fordelingsmetoder, beregning av kapitalkostnader, regnskapsføring, etterkalkyle, avsetning til og bruk av selvkostfond og opplysninger som skal gis i note til regnskapet.

Vi vil også komme inn på formelle krav i forbindelse med kommunenes saksbehandling og fastsettelse av gebyrregulativene.

Videre vil vi berøre forholdet mellom bestemmelsene i vass- og avløpsanleggslova og plan- og bygningsloven i forbindelse med etablering av infrastruktur.

Vi går også gjennom de spesielle problemstillingene som oppstår når selvkosttjenesten er skilt ut i eget selskap.

Det vil bli gitt eksempler med utgangspunkt i konkrete problemstillinger som har vært reist i kommunene..

Nøkkelopplysninger

Fra/til19. oktober, 10:00 - 17:00
PåmeldingsfristSnarest
PrisKr 2 800 eks. mva. med dagpakke (lunsj mm) (ikke-medl.: kr 3 200 eks. mva.)
Kr 985 eks. mva. for ekstra overnatting m/frokost fra 18. til 19. oktober 2017
StedScandic Oslo Airport, Gardermoen
Etterutdanning7 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning
Vurderes som 7 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav
ForedragsholderReg. revisor og sosiolog Bodhild Laastad, tidl. seniorrådgiver, NKRF

Påmeldingsskjema

*

*

*

*

*

*

*

*

Til toppen av siden

Topp