www.nkrf.no » Kurs og konferanser » Dokumentasjon fra tidl. konferanser

Søk

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send tips!


      

Følg oss på

Facebook »

NKRF
Haakon VIIs gt. 9
Postboks 1417 Vika
0161 Oslo

Tlf: +47 23 23 97 00

post@nkrf.no

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Dokumentasjon fra tidligere konferanser

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2018

NKRFs Fagkonferanse 2018 »

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018 »

NKRFs Fagkonferanse 2017 »

NKRFs Arena for forvaltningsrevisjon 2017 »

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2017 »

NKRFs Fagkonferanse 2016 »»

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2016 »»

NKRFs Fagkonferanse 2015 »»

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2015 »»

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2014 »»

NKRFs Fagkonferanse 2014 »»

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2014 »»

NKRFs Fagkonferanse 2013 »»

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2013 »»

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2012 »»

NKRFs Fagkonferanse 2012 »»

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2012 »»

NKRFs Fagkonferanse 2011 »»

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2011 »»

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2010 »»

NKRFs Fagkonferanse 2010 »»

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2010 »»

NKRFs Fagkonferanse 2009 »»

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2009 »»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 25. - 26. oktober 2010

Program 

  Se bilder fra konferansen: [dag 1], [middagen] og [dag 2

Mandag 25. oktober 2010 - Plenum:

10.00-10.30: Åpning
Riksrevisor Jørgen Kosmo

10.30-11.00: Forventninger til og erfaringer med revisor
Anders Anundsen (FrP), leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget

11.00-11.30: Forventninger til og erfaringer med revisor
Christian Hintze Holm (SV), ordfører i Nesodden kommune

12.00-13.00: Oppfølging av intern kontroll
Direktør Jonas Gaudernack PhD, PricewaterhouseCoopers AS

14.00-14.45: Hva gir revisjonsaktiviteten av verdi for de enkelte interessentene?
Revisjonsdirektør Trygve Sørlie, Gjensidige

15.15-16.00: Nye standarder/rammeverk – misligheter
Underdirektør Dag Nenningsland, Riksrevisjonen

16.00-16.45: Om forventninger, erfaringer og utfordringer i dialogen mellom departementet og Riksrevisjonen
Avdelingsdirektør Astri Tverstøl, Arbeidsdepartementet

Tirsdag 26. oktober 2010 - Plenum:

09.00-9.45: Nytt fra Intosai – konsekvenser for offentlig revisjon i Norge
Ekspedisjonssjef Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen

10.15-10.30: Internrevisjon – hva kan kommunerevisjonene og Riksrevisjonen bygge på?
Generalsekretær Ellen Brataas, NIRF

10.30-10.45: Utviklingstendenser innenfor forvaltningsrevisjon nasjonalt og internasjonalt
Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen

10.45-11.00: Utviklingstendenser innenfor forvaltningsrevisjon i kommunal sektor
Avdelingsdirektør Lars Normann Mikkelsen, Kommunerevisjonen i Oslo

11.00-11.15: Endringer i standardene for kommunal revisjon
Avdelingsdirektør Unn Helen Aarvold, Kommunerevisjonen i Oslo

11.15-11.30: Innlederne på formiddagen oppsummerer kort likheter og ulikheter ut fra den enkeltes ståsted.

Tirsdag 26. oktober 2010 - Spor 1 Anskaffelser:

12.30-12.50: Casepresentasjon
Fagansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson, Telemark kommunerevisjon IKS

12.50-13.20: Casepresentasjon
Alf Eldar Bergset, leder Virksomhet- og risikostyring Økonomi/finans i Norsk Tipping A/S

13.30-14.10: Breddeundersøkelser av anskaffelser - som del av regnskapsrevisjonen
Seniorrådgiver Janne Aassveen, Kommunerevisjonen i Oslo

14.20-15.00: Forvaltningsrevisjon av anskaffelser – presentasjon av ulike case
Revisjonsrådgiver Per Langseth, Kommunerevisjonen i Oslo

Tirsdag 26. oktober 2010 - Spor 2 IT-revisjon - praktiske case:

12.30-13.10: Revisjon av håndtering av informasjonssikkerhet på alle departementsområdene
Seniorrådgiver Stig Folkvord og avdelingsdirektør Ryno Andersen, Riksrevisjonen

13.30-14.10: IT-revisjon – som integrert del av finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon – erfaringer fra Kommunerevisjonen i Oslo
Seniorrådgiver Jan Gunnar Thoresen, Kommunerevisjonen i Oslo

14.10-14.50: IKT-revisjon – som del av internrevisjonen
Kent M. E. Kvalvik, leder for Technology Risk Services, BDO AS og NIRFs nettverksgruppe for IKT-revisjon

Tirsdag 26. oktober 2010 - Spor 3 Misligheter:

12.30-14.00:
Riksrevisjonens arbeid mot misligheter og oppfølging av tips
Dag Nenningsland, underdirektør og leder for kompetansegruppen for misligheter i Riksrevisjonen

Risikoanalyse og bruk av mal som støtteverktøy (vedlegg 1 og 2 )
Maria Puhr, seniorrådgiver og medlem av kompetansegruppen for misligheter i Riksrevisjonen

Transaksjonsanalyser ved forebygging og avdekking av misligheter (se foran)
Maria Puhr

Mislighetsrisiko i forvaltningsrevisjoner
Kjell Kristian Dørum, seniorrådgiver og medlem av kompetansegruppen for misligheter i Riksrevisjonen

14.10-15.00: Undersøkelse ved funn som gir mistanke om misligheter
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Heidi Fjermeros, Nedre Romerike Distriktsrevisjon

Forvaltningsrevisor Lene Zahl Johnsen og leder regnskapsrevisjon Alf-Erlend Vaskinn, KomRev NORD IKS

 


NKRFs Fagkonferanse 14. - 15. juni 2010

Konferanseprogram - pdf-format

Mandag 14. juni - Plenum:

10.00
Velkommen
Ole Kristian Rogndokken, daglig leder, NKRF

10.10
Data på ville veier
Vidar Sandland, seniorrådgiver, NorSIS, Norsk senter for
Informasjonssikring

11.15
"85 tilrådingar" - oppfølging
Martin Hill Oppegaard, seniorrådgiver, Kommunal- og regionaldepartementet

13.00
Revisors uavhengighet i offentlig sektor
Åge Johnsen, siviløkonom/dr.oecon., professor i offentlig politikk, Høgskolen i Oslo

14.00
Erfaringer fra kvalitetskontrollen og tanker om videre arbeid
Arne Willy Hillestad, kommunerevisor, Salten kommunerevisjon IKS og leder av NKRFs kvalitetskontrollkomite

15.00
Høy etisk standard i kommunene - viktig for lokaldemokrati, arbeidsmiljø og omdømme
Kari Hesselberg, fagsjef, KS

16.00
Dialog en undervurdert kommunikasjonsform
Steinar Bryn, dialogarbeider, Nansenskolen

Tirsdag 15. juni - Spor 1:

09.00
Kommuneregnskapet – rammeverk og grunnleggende prinsipper
Åge Sandsengen, revisjonssjef, Kommunerevisjon IKS og medlem av NKRFs regnskapskomite og fagkomiteen i GKRS

10.00
Nye revisjonsstandarder
Øystein Dybdahl, Bergen kommunerevisjon og medlem av NKRFs revisjonskomite

11.00
Revisjonsberetningen - praksis og nye standarder (vedlegg)
Knut Erik Lie, seniorrådgiver, NKRF

13.00
Revisjonsmandatet - faller noe utenfor?
Rolleiv Lilleheie, daglig leder, Buskerud kommunerevisjon IKS og leder av NKRFs revisjonskomite

14.00
Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisjon. Arbeidsgruppas anbefaling
Mette Jensen Moen, kontrolldirektør, Kontroll- og kvalitetsutvalgets sekretariat i Rogaland fylkeskommune og leder av arbeidsgruppa for veiledning om kontrollutvalgets "på-se" ansvar

Tirsdag 15. juni - Spor 2:

09.00
Selskapskontroll - fra a-å
Torgun M. Bakken, daglig leder, Glåmdal sekretariat IKS, leder av NKRFs selskapskontroll- og kontrollutvalgskomite og leder av arbeidsgruppa for å arbeide videre med styrkingen av selskapskontrollen

10.00
Et blikk på de nye ISSAIene
Bodhild Laastad, seniorrådgiver, NKRF

11.00
Gransking – et uregulert farvann? Hvordan forholder vi oss til det?
Johan Giertsen, professor, Universitetet i Bergen

13.00
Kvalitet i forvaltningsrevisjon – slik en forvaltningsrevisor med erfaring fra kommunerevisjonen og Riksrevisjonen ser det
Berit Juul, forvaltningsrevisor, Trondheim kommunerevisjon

14.00
Det nye håndhevelsesdirektivet - betydning for kommunale anskaffelser
Morten Goller, advokat og partner, Advokatfirma Wikborg Rein


______________________________________________________________________


NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 3. - 4. februar 2010

Konferanseprogram - IKKE oppdatert med programendringer!

Lenke til sentrale dokumenter/rapporter i tilknytning til KRDs arbeidsgruppe for styrking av
    egenkontrollen i kommunene

Onsdag 3. februar:

10.00
Velkommen
Ole Kristian Rogndokken, Daglig leder, Norges Kommunerevisorforbund

10.10
Åpning
Dag-Henrik Sandbakken, Statssekretær i KRD

10.30
Arbeidsgruppas rapport
Bjørn Arild Gram, Leder arbeidsgruppa for styrking av kommunal egenkontroll og ordfører i Steinkjer kommune (presentasjon)

11.45
Spesielt om kontrollutvalg og revisjon
Ole Kristian Rogndokken, Medlem arbeidsgruppa for styrking av kommunal egenkontroll og daglig leder, Norges Kommunerevisorforbund (presentasjon)

14.00
Forskningsrapport fra Nordlandsforskning
Einar Lier Madsen, Forskningsleder, Nordlandsforskning (presentasjon)

15.10
Rådmannens internkontroll – omfang og løsning
Marit Langfeldt Ege, Rådmann, Bærum kommune (presentasjon)

16.15
Helheten i kommunenes egenkontroll
Morten Strand, Observatør i arbeidsgruppa for styrking av kommunal egenkontroll og spesialrådgiver, KS (presentasjon)

Torsdag 4. februar:

09.00
Samarbeid kommune – stat, sett fra et kontrollperspektiv
Riksrevisor Jørgen Kosmo

Samarbeid kommune – stat i NAV
Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie (presentasjon)

10.30
Fylkesmannens tilsynsrolle. Hvordan fungerer dette sammen med kontrollutvalgets tilsynsrolle?
Petter Lodden, Seniorrådgiver, Fylkesmann i Vestfold (presentasjon)

Hvordan oppleves det å være utsatt for tilsyn?
Bjørn Gudbjørgsrud, Rådmann, Nes kommune (presentasjon)

12.45
Selskapsstyring og selskapskontroll
Anita Orlund, Medlem arbeidsgruppa for styrking av kommunal egenkontroll og ordfører i Skedsmo kommune (presentasjon)

13.50
Hvordan profilere kontroll og tilsyn?
Jan Erik Lunde, Leder av kontrollutvalget og kommunestyremedlem, Porsgrunn kommune (presentasjon)

14.50
Kontrollutvalget – kontroll eller forebygging? Ja takk, begge deler
Leif Frode Onarheim, Nestleder av kontrollutvalget og kommunestyremedlem, Asker kommune (presentasjon)

15.20
Avslutning
Per Olav Nilsen, Styreleder, Norges Kommunerevisorforbund
 

______________________________________________________________________
 

NKRFs Fagkonferanse 15. - 16. juni 2009, Arendal

Konferanseprogram

Mandag 15. juni - Plenum:

10:00 Velkommen
Ole Kristian Rogndokken Daglig leder, Norges Kommunerevisorforbund

10:10 Egenkontroll i kommunene
Martin Hill Oppegaard Seniorrådgiver, Kommunal- og regionaldepartementet og sekretær for KRDs arbeidsgruppe for vurdering av egenkontrollen i kommuner og fylkeskommuner (Presentasjon, Vedlegg)

11:15 Hvordan håndtere risiko i endringsprosesser?
Harald Danielsen Rådmann, Arendal kommune og leder av Rådmannsutvalget i KS (Presentasjon)

13:00 Revisoretikk
Per-Martin Svendsen Revisjonssjef, Bærum kommune, Kommunerevisjonen (Presentasjon)

14:00 Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner
Hege Rønning Seniorrådgiver, Kommunal- og regionaldepartementet (Presentasjon)

15:00 - 17:00 Retorikk - klassisk teori i kombinasjon med moderne kommunikasjon
Morten Teien Inventio (Presentasjon)

Tirsdag 16. juni - Spor 1:

09:00 Velkommen
Knut Erik Lie Seniorrådgiver, NKRF

09:10 Revisors vurdering av intern kontroll
Jonas Gaudernack Direktør, PricewaterhouseCoopers og associate professor II, Norges Handelshøyskole (Presentasjon)

10:15 Standardsetting i revisjon - Hva er "god offentlig revisjonsskikk"?
Jan Myhrvold Underdirektør, Riksrevisjonen (Presentasjon)

11:15 Revisjon av finansområdet
Per Olav Nilsen Revisjonsdirektør, Trondheim kommunerevisjon (Presentasjon)

13:00 Kommunale regnskapstandarder
Ingvar Linde Revisor, Sogn og Fjordane Revisjon IKS, leder av NKRFs regnskapskomite og leder av fagkomiteen i GKRS (Presentasjon)

14:00 Skille mellom drifts- og investeringsregnskapet - ny KRS nr. 4
Asbjørn Pedersen Generalsekretær, NKK (Presentasjon)

Tirsdag 16. juni - Spor 2:

09:00 Velkommen
Bodhild Laastad Seniorrådgiver, NKRF

09:10 Overordnet analyse
Hanne Kongsvik Rådgiver, KonSek Midt-Norge IKS og leder av NKRFs arbeidsgruppe for revidering av veileder for overordnet analyse (Presentasjon)

10:15 God selskapsstyring - bruk av anbefalingene fra KS Eierforum i selskapskontroll
Øyvind Schage Førde Jurist, Nedre Romerike Distriktsrevisjon (Presentasjon)

11:15 Den gode revisjonsdialogen
Egil Johansen Rådmann, Porsgrunn kommune (Presentasjon) og Kirsti Torbjørnson Fagansvarlig forvaltningsrevisor, Telemark kommunerevisjon IKS (Presentasjon)

13:00 Gjennomførte prosjekter - opplegg og metodiske utfordringer:
Kvalitet i hjemmetjenestene. Et fellesprosjekt for 14 kommuner på Agder.
Nils Kristian Aarsland Forvaltningsrevisor, Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS (Presentasjon)

Oppfølging av kompetansestrategi i grunnopplæringen i kommuner og fylkeskommunen i Sør-Trøndelag
Anna Ølnes Faglig leder og Torbjørn Berglann Forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge IKS (Presentasjon)

14:00 Gjennomførte prosjekter - opplegg og metodiske utfordringer (forts.):
Næringsarbeid i Telemark
Anne Hagen Stridsklev Forvaltningsrevisor, Telemark kommunerevisjon IKS (Presentasjon, Vedlegg 1, Vedlegg 2)

Likebehandling og intern kontroll som tema i forvaltningsrevisjon
Linda Asp Forvaltningsrevisor, Østfold kommunerevisjon IKS (Presentasjon)

___________________________________________________________________________
 

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 4. - 5. februar 2009, Gardermoen

Onsdag 4. februar:

10.00 Velkommen
Ole Kristian Rogndokken Daglig leder, Norges Kommunerevisorforbund

10.10 Åpning
Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa
(Video / manus)

10.30 Tilsynsbehovet innen offentlig sektor
Riksrevisor Jørgen Kosmo

11.30 Revisors obligatoriske oppgaver – samspillet med kontrollutvalget
Rolleiv Lilleheie, Daglig leder Buskerud Kommunerevisjon IKS, statsautorisert revisor (Presentasjon)
Børre Pettersen, leder av kontrollutvalget i Røyken kommune

12.30 Korrupsjon
Anne Hafstad, Journalist i Aftenposten

14.15 Kontrollutvalget – tilsyn, tips og varsling
Torgun M. Bakken, Glåmdal sekretariat IKS (Presentasjon)

15.30 Nye vegar til plan for forvaltningsrevisjon?
Jan Olav Fretland, Leiar av kontrollutvalet i Lærdal kommune (Presentasjon)

16.30 Etikk
Bård Humberset, leder forvaltningsrevisjon Rogaland Revisjon IKS (Presentasjon)
 

Torsdag 5. februar:

Møteleder
Torgun M. Bakken
Leder i NKRF kontrollutvalgskomité

09.00 Eierskap – eierstyring
Bodhild Laastad, registrert revisor og sosiolog, seniorrådgiver NKRF (Presentasjon)
Rolf Erling Andersen, Ordfører i Skien kommune, styreleder i KS Eierforum (Presentasjon)

10.30 Eierskap – eierstyring
Maya Twedt Berli, Ordfører i Vegårshei kommune, styremedlem i KS Eierforum (Presentasjon)
Eierskapskontroll
Øyvind Schage Førde, jurist, Nedre Romerike distriktsrevisjon (Presentasjon)

12.45 Internkontroll i norske kommuner
Morten Stenstadvold, forsker Agenda (Presentasjon)
Bjørn Arild Gram, leder av arb.gruppe nedsatt av KRD, ordfører i Steinkjer kommune (Presentasjon)

14.00 Miljørevisjon
Carlo Aall, forskingsleiar ved Vestlandsforsking og leder av kontrollutvalget i Leikanger - Sykdomsforfall

14.45 Rollen som KU-medlem
Kjell Erfjord, leder av kontrollutvalget og tidligere ordfører i Lund kommune

15.15 Avslutning
Per Olav Nilsen Styreleder, Norges Kommunerevisorforbund

Til toppen av siden

Topp